ดร.สุทินัน พรอนุรักษ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์