ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์
Winai  Wichaipanitch Ph.D.