นาย ณัฐพล  กรัตนุถะ  รหัส 014750404002-2   กลุ่ม  47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.ใครเป็นคนค้นพบเลขฐานสอง

ก.John Napier                      ข.Blaise Pascal

ค.Leibnitz                                              ง.Charles Babbage.

2.คอมพิวเตอร์ยุคใดใช้วงจรรวมความจุสูงมาก

ก.ยุค3                                                        ข.ยุค4

ค.ยุค5                                                        ง.ยุค6

3.ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานของคอมพิวเตอร์ยุคแรก

ก.หลอดสุญญากาศ                           ข.จงจรรวม

ค.ทรานซิสเตอร์                                ง.วงจรรวมความจุสูง

4.คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท                                      ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท                                      ง. 4 ประเภท

5.ชาติใดเป็นคนประดิษฐ์ลูกคิด

ก. ฮ๋องกง                                                     ข.ไต้หวัน

ค.ญี่ปุ่น                                                        ง.จีน

 

                 

นายทศพร    นิพพานนท์   รหัส 014750404003-0  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1)คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท                                    ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท                                    ง. 4 ประเภท

2)ใครเป็นผู้ประดิฐษ์อุปกรณ์ช่วยคำนวณที่ชื่อว่า Napier’ Boner

ก. Blaise Pascal             ข. Lampard

ค. Drogba                      ง. Jonh Napier

3)ใครเป็นคนค้นพบเลขฐานสอง

ก.John Napier                       ข.Blaise Pascal

ค.Leibnitz                                               ง.Charles Babbage

4)ชาติใดเป็นคนประดิฐษ์ลูกคิด

ก. ฮ๋องกง                                             ข.ไต้หวัน

ค.ญี่ปุ่น                                                 ง.จีน

5)พีซี(Personal Computer:PC)คือคอมพิวเตอร์แบบใด

ก. ไมโครคอมพิวเตอร์                        ข. โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์

ค. แล๊ปท๊อปคอมพิวเตอร์                   ง. ปาล์มท๊อปคอมพิวเตอร์

 

  

นายทิวา  กาทะรงค์   รหัส 014750404004-8  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.บิดาแห่งคอมพิวเตอร์คือใคร

ก.Napier                                                                ข.Pascal

ค.Byron                                                                 ง.Babbage

2.มาร์ค  วัน  คือคอมพิวเตอร์ในยุคใด

ก. 1                                                                         ข. 2

ค. 3                                                                         ง. 4

3.ทรานซิสเตอร์ใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคใด

ก. 1                                                                            ข. 2

ค. 3                                                                           ง. 4

4.ไมโครโพเซสเซอร์หมายถึงอะไร

ก.หน่วยงานหลักในการคำนวณ 

ข. หน่วยประมวลผล

     ค. หน่วยแสดงผล

     ง. ประสิทธิภาพของเครื่อง

5.อนาลอกคอมพิวเตอร์มีลักษณะอย่างไร

ก.วงจรกระแสสลับ                                             ข. วงจรกระแสตรง

ค. วงจรอิเล็กทรอนิกส์                                      ง.วงจรIRC

 

 

นาย  ธงชัย  ชำนาญพานิช    รหัส 0147504040               กลุ่ม 47544  INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1. บุคคลที่เขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีชื่อว่าอะไร

    ก. ผู้ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล

    ข. โปรแกรมเมอร์

    ค. นักวิเคราะห์ระบบงาน

    ง.ผู้ควบคุมการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ภาษาระดับใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรม โดยมุ่งเฉพาะการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหางานเท่านั้น

    ก. ภาษาระดับต่ำ

    ข. ภาษาระดับกลาง

    ค. ภาษาระดับค่อนข้างสูง

    ง. ภาษาระดับสูง

3. กลุ่มตัวเลขฐานสองประกอบด้วยตัวเลขอะไรบ้าง

    ก. เลข 1, เลข 2

    ข. เลข 0, เลข 2

    ค. เลข 0 , เลข 1

    ง. เลข 2 , เลข 2

4. คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่ถูกออกแบบมาให้ตั้งโต๊ะ

    ก. Desktop computer

   ข. Laptop computer

   ค. Notebook computer

   ง. Palmtop computer

5. คอมพิวเตอร์แบบใดที่ใช้กับงานคำนวณตัวเลขจำนวนหลายล้านตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว

     ก. Microcomputer

    ข. Engineering workstation

    ค. Mini computer

     ง. Mainframe computer

 

 

นาย ธนัญธร  ชัยกุล  รหัส  014750404007-1  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1. เครื่อง คอมพิวเตอร์ในความหมายของภาษาอังกฤษคือ

ก.เครื่องส่งโทรสาร                                             ข.เครื่องรับข้อมูล

ค.เครื่องคำนาณ                                                 ง.เครื่องส่งสัญญาณ

2.ลูกคิดเป็นผลงานการประดิษฐ์ของชนชาติใด

ก.ไทย                                                                     ข.อังกฤษ

ค.จีน                                                                      ง.อินเดีย

3.ตารางสูตรคูณในปัจจุบันมีลักษณะกับผลงานการประดิษฐ์ของใคร

ก.Napier                                                               ข.Pascal

ค.Babbage                                                            ง.Boole

4.เครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ยุค

ก.2                                                                          ข. 3

ค. 4                                                                           ง. 5 

5.ยุคแรกของคอมพิวเตอร์ใช้อะไรเป็นส่วนประกอบสำคัญ

ก.       หลอดนำก๊าซ                                                ข. หลอดสูญญากาศ

ค. หลอดเรืองแสง                                               ง.หลอดอากาศ

 

 

นาย  ธัญญะธีร์     คมขำ     รหัส   014750404008-9    กลุ่ม  47544   INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.  จุดมุ่งหมายดั้งเดิมของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คือ

      ก.  ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร

      ข.   เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

      ค.   อุปกรณ์ช่วยเหลือทางทหาร

      ง.    ใช้คำนวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 2.   ปัจจุบันคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด

      ก.   สมองกลอัจฉริยะ

      ข.   เครื่องประมวลผล

      ค.   เครื่องคำนวณอิเลกทรอนิกส์ ความเร็วสูง

      ง.   เครื่องใช้อำนวยความสะดวก

 3.   ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

      ก.   หน่วยรับส่งข้อมูล/คำสั่ง

      ข.   หน่วยประมวลผลกลาง

      ค.   หน่วยแสดงผล

      ง.   floppy disk

 4.   Cd-rom จัดเป็นส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์

      ก.   หน่วยความจำสำรอง

      ข.   อุปกรณ์เก็บข้อมูล

      ค.   หน่วยความจำหลัก

      ง.   อุปกรณ์เสริม

 5.   ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เหมาะกับการใช้งานประเภทใด

      ก.   งานกราฟิกสูงๆ

      ข.   งานด้านการถ่ายโอนข้อมูล

      ค.   งานที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่น

      ง.    งานที่ต้องมีการคำนวณตัวเลขมากๆ เช่น การพยากรณ์

 

 

น.ส. นภา  ประวิชพราหมณ์  รหัส   014750404009-7    กลุ่ม  47544   INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1. ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ

                1. George Boole

                2. Charles Babbage

                3. Blaise   Pascal

                4. John     Napier

2. หน่วยประมวณผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

                1.ไมโครชิป

                2. ซอฟท์แวร์

                3. พีซี

                4. ซีพียู

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์

                1. มีหน่วยความจำภายใน

                2. มีความถูกต้องเสมอ

                 3. มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

                4. เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ทรานซิสเตอร์ อยู่ในยุคใด

                1. ยุคที่ 1

                2. ยุคที่ 2

                3. ยุคที่ 3

                4. ยุคที่ 4

5. จอภาพแบบแบนราบชนิดจอภาพผนึกเหลว (LCD) ใช้กับคอมพิวเตอร์แบบใด

                1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

                2. โน็ตบุ๊กคอมพิวเตอร์

                3. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์

                4. ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์

 

 

นางสาวปานเลขา กาญจนะ    รหัส   014750404010-5   กลุ่ม  47544   INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.       คอมพิวเตอร์ชุดแรกใช้วงจรอะไร

ก.       หลอดสูญญากาศ

ข.       ทรานซิสเตอร์

ค.       วงจรรวม

ง.       วงจรรวมความจุสูงมาก

2.       คอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามลักษณะการใช้งานมีกี่ประเภท

ก.       1 ชนิด

ข.       2 ชนิด

ค.       3 ชนิด

ง.       4 ชนิด

3.       หน่วยความจำหลักทำหน้าที่อะไร

ก.       ควบคุมระบบ

ข.       นำข้อมูลมาประมูลผล

ค.       เก็บหรือจำข้อมูลที่ได้จากหน่วยรับข้อมูล

ง.       บวก ลบ คูณ หาร

4.       โปรแกรมเมอร์  คือใคร

ก.       คนที่วิเคราะห์โครงสร้างของงาน

ข.       บุคคลที่มีความรู้ในการเขียนคำสั่งให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

ค.       ผู้คุมการทำงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

ง.       จัดเตรียมข้อมูล

5.       V L S I  คืออะไร

ก.       วงจรรวม

ข.       วงจรรวมความจุสูงมาก

ค.       หลอดสูญญากาศ

ง.       ทรานซิสเตอร์

 

 

นายวรรษพล   บุญจรัส รหัส 0147504040   กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อ 

1. ผู้ออกแบบหรือผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่คือใคร

ก. นักวิทยาศาสตร์                                                               ข. นักคณิตศาสตร์

ค. วิศวกร                                                                               ง.  ถูกทุกข้อ

2.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  มีกี่ส่วนหลักๆ

ก. 2 ส่วน                                                                               ข. 3  ส่วน

ค. 4  ส่วน                                                                              ง.  5  ส่วน

3. อุปกรณ์ใดที่เป็นทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล

ก.  Projector                                                                         ข.  Monitor

ค.  Scanner                                                                           ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4.  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ตรงกับข้อใด

ก. คน   ตัวเครื่อง   โปรแกรมคำสั่ง                   ข.  คน   ฮาร์ดแวร์   โปรแกรมคำสั่ง

ค. คน   ฮาร์ดแวร์   ซอฟท์แวร์                                           ง.  ถูกทุกข้อ

5.  ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดไม่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับตัวเลือกอื่น

ก.  ภาษาพีแอล                                                                     ข.  ภาษาแอสเซมบลี่

ค.  ภาษาเทอร์โบปาสกาล 7.0                                            ง.  ภาษาเครื่อง

 

 

นายวราพงษ์  เพ็งโคตร  รหัส 014750404012-7   กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.หลักการหมุนของฟันเฟือง เป็นผลงานของใคร

ก.Napier                                                                ข.Pascal

ค.Babbage                                                            ง.Boole

 

2.เครื่องวิเคราะห์เป็นผลงานของใคร

ก.Napier                                                                ข.Pascal

ค.Babbage                                                           ง.Boole

 

3.โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกคือใคร

ก.Napier                                                                ข.Pascal

ค.Byron                                                                ง.Boole

 

4.หลอดสูญญากาศมีปัญหาเรื่องอะไร

ก.มีขนาดเล็ก                                                        ข.ไส้ขาดบ่อย

ค.วัตถุดิบหายาก                                   ง.ประโยชน์การใช้งานน้อย

 

5.CPUคืออะไร

ก.หน่วยประมวลผลกลาง

ข.หน่วยกรองข้อมูล

ค.ตัวแปลคำสั่ง

ง.ส่วนแสดงผล

 

 

นางสาวสุรีรัตน์      แสนสวาท        รหัส 014750404013-9   กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อ 

 

1.ใครได้รับการยกย่องเป็น บิดาแห่งคอมพิวเตอร์

    ก. John  Napier

   ข. Blaise   Pascal

   ค. Charles  Babbage

  ง. George  Boole

2. ไมโครโพรเซสเซอร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

    ก. ไมโครชิป

    ข. ซีพียู

    ค. ทรานซิสเตอร์

    ง. หลอดสุญญากาศ

3. ซีพียู เป็นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในหน่วยใด

   ก. หน่วยประมวลผลกลาง

   ข. หน่วยรับข้อมูล/คำสั่ง

   ค. หน่วยแสดงผล

   ง. หน่วยความจำสำรอง

4. คอมพิวเตอร์ยุคใดที่ใช้ทรานซิสเตอร์

   ก. คอมพิวเตอร์ยุคแรก

   ข. คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง

   ค. คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม

   ง. คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่

5. ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานเฉพาะอย่าง คือไมโครคอมพิวเตอร์แบบใด

   ก.โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์

   ข. ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์

   ค. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์

   ง. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

 

 

นายเอกลักษณ์   คำพยัก   รหัส 014750404015-4   กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.จุดมุ่งหมายของคอมพิวเตอร์ในระยะแรกใช้ทำอะไร

ก. ใช้ในการคำนวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ข. ใช้ในการแปลภาษา

ค. ใช้ในการสื่อสารหากัน

ง. ใช้ในการประมวลผลของข้อมูล

2. ใครคือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

ก. George  Boole

ข. Lady Augusta Ada Byron

ค. John  Napier

ง. Blaise  Pascal

3. คอมพิวเตอร์ในยุคที่สองมีชื่อว่ายุคใด

ก. ยุคหลอกสุญญากาศ

ข. ยุคทรานซิสเตอร์

ค. ยุควงจรรวม

ง. ยุควงจรรวมความจุ

4. ข้อใดไม่อยู่ในองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ก. คน

ข. ฮาร์ดแวร์

ค. วอฟท์แวร์

ง. ซุปเปอร์แวร์

5. ในระบบของคอมพิวเตอร์ 1 ไบท์เท่ากับกี่บิต

ก. 4 บิต

ข. 6 บิต

ค. 8 บิต

ง. 10 บิต

 

 

นายนนท์      ปลอดฤทธิ์     รหัส  014750404016-2   กลุ่ม         47544INM  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1. จุดมุ่งหมายดั้งเดิมของการใช้คอมพิวเตอร์คืออะไร

        ก. เก็บข้อมูล                                                          ข.คำนวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

        ค.ประมวลผลข้อมูล                                             ง.เล่นเกมส์

2. ชาวจีนผลิตเครื่องคิดเลขขึ้นมาชนิดหนึ่งคืออะไร

ก.Leibniz’s Stepped                                            ข.Napier’s  Bones

ค.Abacus                                                               ง.Different  Engine

3. จากข้อ  ผลิตจากบริษัทใด

        ก. Microsoft                                                         ข.Acer

ค.HP                                                                      ง.IBM

4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็นกี่ยุค

        ก. 3 ยุค                                                                   ข. 4 ยุค

        ค. 5 ยุค                                                                   ง. 6 ยุค

5. ทรานซิสเตอร์จำนวนหลายแสนตัวที่บรรจุบนแผ่นซิลิกอนเล็กๆเรียกว่าอะไร

ก.นาโนชิป                                                           ข.จิกะชิป

ค. ไมโครชิป                                                         ง. ไบโอชิป

 

 

นายชนะพล   ก้อนทอง   รหัส   014750404017-0   กลุ่ม  47544   INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.       อุปกรช่วยในการคำนวณเก่าแก่ที่สุดในโลกคืออะไร

ก.       เครื่องคิดเลข

ข.       ลูกคิด

ค.       คอมพิวเตอร์

ง.       Napiers Bones

2.       CPU  คืออะไร

ก.       หน่วยประมวลผลกลาง

ข.       หน่วยหลักในการคำนวณ

ค.       หน่วยความจำในการเก็บข้อมูล

ง.       ชิ้นส่วนที่ทำให้ขนาดของ คอมพิวเตอร์ เล็กลง

3.       คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 3 ใช้วงจรอะไร

ก.       หลอดสูญญากาศ

ข.       วงจรรวมความจุสูงมาก

ค.       วงจรรวม

ง.       ทรานซิสเตอร์

4.       ภาษาเครื่องประกอบด้วยอะไร

ก.       ตัวเลขฐาน 2

ข.       ตัวเลขฐาน 10

ค.       ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ง.       ภาษาปาสคาล

5.       ใครคือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

ก.       ออกุสตรา

ข.       ปาสคาล

ค.       จอห์น  นิวแมน

ง.       นิวตัน

 

 

นายฤทธิวงศ์   ยี่สุ้น  รหัส 014750404018-8  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด

ก.ไมโครคอมพิวเตอร์                          ข.มินิคอมพิวเตอร์

ค.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์                      ง.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

2.คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ แงออกเป็นกี่ประเภท

ก.2                                                       ข.3                  

ค.4                                                       ง.5

3.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ

ก.2                                                       ข.3                  

ค.4                                                       ง.5

4.คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 อยู่ระหว่างปี พ.ศ.ใด

ก.2503-2512                                       ข.2505-2512              

ค.2507-2512                                       ง.2509-2512

5.คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการที่สามารถแบ่งได้กี่ยุค

ก.3                                                       ข.4                  

ค.5                                                       ง.6

 

 

นาย เสกสรรค์   แพ่งศรี   รหัส    014750404019-6     กลุ่ม 47544 INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1. คอมพิวเตอร์ยุคแรกอยู่ระหว่างปี พ.ศ.ที่เท่าใด

     ก. 2488 -2501

     ข. 2502 2506

     ค. 2507 2512

     ง. 2515 2538

2. ขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เล็กที่สุดมีชื่อเรียกว่าอะไร

     ก. Microcomputer

    ข. Engineering workstation

    ค. Mini computer

     ง. Mainframe computer

3. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือที่เรียกว่า Napier’ Bones

     ก. Blaise Pascal

     ข. John Napier

     ค. Gottfried Wilhelm Baronvon Leibuitz

     ง. Joseph Marie Jacquard

4. คอมพิวเตอร์ยุคใดที่ใช้ทรานซิสเตอร์โดยมีแกนเฟอร์ไรท์เป็นหน่วยความจำ

     ก. ยุคที่ 1

     ข. ยุคที่ 2

     ค. ยุคที่ 3

    ง. ยุคที่ 4

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานพร้อมๆกันได้หลายคน เรียกว่าอะไร

    ก. มินิคอมพิวเตอร์

    ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

    ค. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

    ง. โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์

 

 

นพพงศ์  ปฏิรูปานุสร รหัส          014750404020-4   กลุ่ม 47544 INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1. คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ยุค

ก.       3 ยุค

ข.       4 ยุค

ค.       5 ยุค

ง.       6 ยุค

2.       ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ก.       คน

ข.       ตัวเครื่อง หรือ ฮาร์ดแวร์

ค.       แผ่น cd-rom

ง.       โปรแกรมคำสั่ง หรือซอฟแวร์

3.       เครื่องคำนวณแบบอัตโนมัตเครื่องแรกของโลกมีชื่อเรียกว่าอะไร

ก.       eniac

ข.       Univac

ค.       Mark 1

ง.       The Mark  2

4.       คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ อยู่ในยุคที่เท่าไหร่

ก.       1

ข.       2

ค.       3

ง.       4

5.       ส่วนควบคุมกลาง หรือ CPU ( Central Processing Unit) มีหน้าที่อะไร

ก.       เก็บข้อมูล

ข.       ประมวลผล

ค.       หน่วยรับคำสั่ง

ง.       หน่วยความจำสำรอง

 

 

นาย กิตติคุณ  นันทพิบูล   รหัส    014750404021-2     กลุ่ม 47544 INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1. ข้อใดคืออุปกรณ์ out put

 1. เมาท์

  2. จอ

  3. คีบอด

 4. กล้องvdo

 

2. คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์บ่งเป็นกี่ประเภท

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 

3. ข้อใดใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 1. การทำงานต้องขึ้นอยู่กับคน

 2. การวางระบบใช้เวลามาก

 3. เก็บรักษาข้อมูลหรือโปรแกรม

 4. ไม่ต้องใช้โปรแกรมในการทำงาน

 

 

4. ความจำหลักคือ ข้อใด

 1. Cpu

 2. Ram

 3. cd-rom

 4. ฮาดดิส

 

5. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

 1. คน ฮาดแว ซอฟแวร์

 2. คน เงิน

 3. เงิน

 4. ไฟฟ้า

 

 

นาย อนุรักษ์ วงษ์ท้าว รหัส    014750404022-0     กลุ่ม 47544 INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.  ชนชาติใดเป็นผู้ผลิตลูกคิด

 1. ไทย

 2. ลาว

 3. พม่า

 4. จีน

 

2.  บิดาของเครื่องคอมพิวเตอร์คือใคร

 1. นาย สังวร

 2. นายชาติ

 3. นาย ดำ

 4. Pascal

 

3.  ram คือหน่วยความจำแบบใด

 1. ความจำหลัก

 2. ความจำลอง

 3. ถูกทั้ง 1 และ2

 4. ถูกทุกข้อ

 

4.  คอมพิวเตอร์มีกี่ยุค

 1. 2

 2 . 3

 3. 4

 4. 5

 

5. อะไร คือ หัวใจในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. cpu

 2. กาดจอ

 3  โมเดม

 4. ram

 

 

นายอนวัช  แสงจินดา     รหัส 014750404024-6  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.จุดหมายเดิมของเครื่องคอมพิวเตอร์คืออะไร

ก.แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                                ข. ใช้ทางการแพทย์

ค. ใช้ด้านคมนาคม                                                ง. ใช้ทางการทหาร

 

2. เครื่องคำนวณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคืออะไร

ก.ตารางสูตรคูณ                                                   ข.ลูกคิด

 ค. บัตรเจาะรู                                                        ง.เครื่องวิเคราะห์

 

3.ชิ้นซิลิกอนเล็กๆที่เป็นวงจรรวมเรียกว่าอะไร

ก.ไมโครโพเซสเซอร์                                          ข. ไมโครชิพ

ค. CPU                                                                  ง. ทรานซิสเตอร์

 

4.หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมคือ

ก.RAM                                                                  ข. ROM

ค. LCD                                                                  ง.IC

 

5.ซอฟท์แวร์คืออะไร

ก.ชุดคำสั่ง                                                             ข. หน่วยแสดงผล

ค. ความจำของเครื่อง                                          ง.ส่วนประกอบภายนอก

 

 

นายเอกอนันต์    ตันสกุล  รหัส  014750404025-3       กลุ่ม      47544INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.  คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกคือเครื่องใด

        ก. MARK 1                              ข. Enivac

        ค. Edvac                                                          ง. Univac

 

2.  ยุคแรกเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์ใดในการประคิษฐ์คอมพิวเตอร์

        ก. หลอดสุญญากาศ                                            ข. ทรานซิสเตอร์

        ค.วงจรรวม                                                            ง.วงจรความจุสูงมาก

3.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

        ก.คน                                                                      ข.ตัวเครื่อง

        ค.โปรแกรม                                                          ง. ปรินท์เตอร์

4.  ข้อใดไม่ใช่ Input Unit

     ก. Keyboard                             ข. Mouse

     ค. Moniter                               ง. Trackball

5.  ภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เลขฐานใด

        ก. ฐาน 2                                                                ค. ฐาน 3

        ค. ฐาน 5                                                                ง. ฐาน 10

 

 

นายวัชรพงษ์  พิญญะพันธ์   รหัส 014750404026-1   กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.เครื่องมือที่ปรับปรุงจากเครื่องมือของปาสคาลคือผลงานของใคร

ก.Napier                                                                ข.Pascal

ค.Byron                                                                 ง.Leibnitz

 

2.ระบบพีชคณิตมาจากผลงานของใคร

ก.Napier                                                                ข.Pascal

.Byron                                                                   ง.Boole

 

3.วงจรรวม  เป็นอุปกรณ์สำคัญของคอมพิวเตอร์ยุคใด

ก.1                                                                          ข. 2 

ค. 3                                                                         ง. 4

 

4.CPU  แบ่งเป็นกี่ส่วน

ก.1                                                                           ข. 2 

ค. 3                                                                         ง. 4

 

5.จอภาพ  คือหน่วยอะไร

ก.หน่วยงานหลักในการคำนวณ 

ข. หน่วยประมวลผล

ค. หน่วยแสดงผล

จ.       ประสิทธิภาพของเครื่อง

 

 

นายอนุรักษ์   รอดสันเทียะ  รหัส  014750404028-7       กลุ่ม   47544INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.  ยุดที่มีการนำลูกคิดมาใช้  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ชาวจีนผลิตขึ้น  เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีใด

                ก.  ประมาณ   5,000  ปีก่อนคริสตกาล

                ข.  ประมาณ 2,600  ปีก่อนคริสตกาล

                ค.  พ.ศ.  2158

                ง.   พ.ศ.  2185

 

2.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์

                ก.  มีความถูกต้องเสมอ                                       ข.  มีหน่วยความจำภายใน

                ค.  มีความเร็วสูงในการประมวลผล ง.  ผิดทุกข้อ

 

3.  เครื่องวิเคราะห์  ( Analytical  Engine )   ประกอบด้วยกี่ส่วน

                ก.  1   ส่วน                                                            ข.  2   ส่วน

                ค.  3  ส่วน                                                             ง.  4   ส่วน 

 

4.  ข้อใดไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่

                ก.  Mark  I                                                             ข.  Desktop

                ค.  UNIVAC                                                        ง.  ENIAC

 

5.  เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่  2  เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้อะไรเป็นหน่วยความจำ

                ก.  หลอดสุญญากาศ                                           ข.  วงจรรวม

                ค.  ทรานซิสเตอร์                                                 ง.  วงจรรวมความจุ

 

 

นายนพพล ทิมจรัส รหัส014750404029-5  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.       ในระบบการสื่อสารหรือสั่งงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้ภาษาเครื่องโดยภาษาเครื่องจะเป็นเลขฐานอะไร

ก. 1                                                                         ข. 2

ค. 3                                                                         ง. 4

       

2.       ใครเป็นคนสร้างภาษาปาสคาลขึ้นมา

ก. Blaise Pascal                                                    ข. Prof. Niclaus Wirth

ค. Mendel                                                              ง. Van Nistelrooy

    

3.       อะไรคือซอร์ฟแวร์

จ.       ก. เม้าส์                                                            ข. ฟลอพบี้ ดิส

ค.โปรแกรมปาสคาล                                           ง.  ฮาร์ดดิส

 

4.       1 G byte เท่ากับเท่าไร

ก. 8 bits                                                                  ข. 1024 bytes

ค. 1024*1024*1024 bytes                                ค. 1 K bytes  

 

5.       คอมพิวเตอร์ในยุคแรกใช้อะไร

ฉ.      ก. หลอดทรานสิตเตอร์                                ข.ไอซี

ค.VLSI                                                                  ง. หลอดสุญญากาศ

 

 

นาย ศุภกร  นุ่มนวล    รหัส  014750404030-3      กลุ่ม             47544INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.       เครื่องจักรที่ใช้ชุดคำสั่งสั่งทำงานเป็นครั้งแรกคือข้อใด

ก.       เครื่องจักรไอน้ำ

ข.       เครื่องทอผ้า

ค.       มาร์ค วัน

ง.       ยูนิแวค

2.       คอมพิวเตอร์ยุคที่สองใช้ทรานซิสเตอร์โดยมีอะไรเป็นหน่วยความจำ

ก.       หลอดสุญญากาศ

ข.       ไอซี

ค.       ไมโครชิป

ง.       แกนเฟอร์ไรท์

3.       หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะไร

ก.       บิต

ข.       ไบท์

ค.       ROM

ง.       RAM

4.       ข้อใดคือข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์

ก.       การไม่รู้จักปรับตัวให้ดีขึ้น

ข.       ความน่าเชื่อถือ

ค.       ความถูกต้อง

ง.       การเก็บรักษาข้อมูล

5.       ผู้ใดที่นับได้ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

ก.       John Napier

ข.       Blaise Pascal

ค.       Charles Babbage

ง.       Augasta Ada Byron

 

 

น.ส.สุชาทิพย์  บุญตา รหัส 014750404031-1  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อ          

1.ชาวจีนได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการคำนวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่าอะไร

   ก.ไม้บรรทัดคำนวณ ( Slide Rule)

   ข.ลูกคิด (Abacus)

   ค.ลูกหิน

   ง.ตารางสูตรคูณ

2.คอมพิวเตอร์ยุคแรกใช้อะไรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงาน

   ก.ทรานซิสเตอร์

   ข.วงจรรวม (IC)

   ค.หลอดสุญญากาศ

   ง.วงจรรวมความจุ (VLSI)

3.หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

   ก. ซีพียู (Central Processing Unit: CPU)

   ข.ROM (Read Only Memory)

  ค.RAM (Random access Memory)

  ง.ฮาร์ดดิสก์(Hard Disk)

4.ภาษาใกล้เคียงภาษามนุษย์ ข้อใดไม่ใช่ภาษาระดับสูง

ก.เบสิค

ข.แอสแซมบลี่

ค.พีแอล

ง.โคบอล

5.ปัจจุบันรหัสแทนข้อมูลในระบบใดที่นิยมใช้กันมากในการสื่อสารข้อมูล

ก.รหัส ASCII (American Standard Code Information Interchange)

ข.รหัส EBCDIC (Extended Binary Code Decimal Interchange Code)

ค.รหัส BCD (Binary Code Decimal)

ง.รหัส ESCII (English  Standard Code Information Interchange

 

 

นายรัตน์ชนะ  แสงแก้ว  รหัส  014750404033-7  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.อุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณและยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันคืออะไร

.คอมพิวเตอร์                                                                         ข.เครื่องคิดเลข

.ลูกคิด                                                                                   . Napier's Bones

 

2.หน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เรียกว่า RAM และ ROM มีความแตกต่างกันอย่างไร

.   เมื่อปิดไฟข้อมูลส่วนที่จัดเก็บภายใน RAM จะหายไปแต่ภายใน ROM จะยังคงอยู่

.    เมื่อปิดไฟข้อมูลส่วนที่จัดเก็บภายใน ROM จะหายไปแต่ภายใน RAM จะยังคงอยู่

.    RAM เป็นซอฟท์แวร์ ส่วน ROM เป็นฮาร์ดแวร์

.    ROM เป็นซอฟท์แวร์ ส่วน RAM เป็นฮาร์ดแวร์

 

3.ข้อใดมิใช่ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์

ก.       การทำงานต้องขึ้นกับมนุษย์                                                         

ข.       การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลามาก

ค.       การไม่รู้จักปรับปรุงให้ดีขึ้น

ง.  ไม่สามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

4.ภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ที่มีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากที่สุดคือภาษาใด

ก.ปาสคาล                                                                                 . แอสเซมบลี

.เบสิก                                                                                      ค.เดลฟี่

 

5.CD ROM เป็นส่วนใดของคอมพิวเตอร์

. หน่วยคำนวณและตรรก                                                      ข. หน่วยควบคุม

.หน่วยความจำหลัก                                                              . หน่วยความจำสำรอง

 

 

นายนายศิริพล  หลานดินทองดี  รหัส 014750404035-2  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.เครื่องหาผลต่างเป็นผลงานของใคร

ก.Napier                                                                ข.Pascal

ค.Babbage                                                           ง.Boole

 

2.คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4  ใช้ส่วนที่สำคัญคือ

ก.วงจรIC                                                              ข. วงจรรวมความจุสูงมาก

ค.  หลอดนำก๊าซ                                                  ง. หลอดสูญญากาศ

 

3.คอมพิวเตอร์ใช้งานส่วนบุคคลเรียกว่าอะไร

ก. PC                                                                     ข. HP

ค. IC                                                                       ง. TE

 

4.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช้กับงานประเภทอะไร

ก.       ควบคุมขีปนาวุธ 

ข. คิดค่าดรรชหุ้น

ค. ประมวผลในที่ห่างไกล 

ง. ระบบเอทีเอ็ม

 

5.รหัส BCD กำหนดให้  1  ไบท์ประกอบด้วยกี่บิต

ก.4                                                                          ข. 5

ค. 6                                                                         ง. 7

 

 

นายเมทนี   ศรีราช     รหัส 014750404036-0   กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.  ข้อใดคือหน่วยแสดงผล  ( Output  Unit )

                ก.  Projector                                                         ข.  Scanner

                ค.  Mouse                                                              ง.  Keyborad

 

2.  หน่วยประมวลผลกลางคือข้อใด

                ก.  CPU                                                                 ข.  ROM

                ค.  RAM                                                                ง.  LCD

 

3.  ในยุคใดที่มีการใช้คอมพิวเตอร์วงจรรวมความจุสูงมาก

ก.       ยุคแรก

ข.       ยุคที่  2

ค.       ยุคที่  3

ง.       ยุคที่  4

 

4.  คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท

                ก.  1   ประเภท                                                      ข.  2  ประเภท

                ค.  3  ประเภท                                                       ง.  4  ประเภท

 

5.  ภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ภาษา

ก.       2

ข.       3

ค.       4

ง.        5

 

 

นายวุฒินันท์   แสงโนนแดง  รหัส  014750404037-8       กลุ่ม 47544INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.  1 Megabyte  มีค่าเท่ากับเท่าไร

                ก.  210  byte                                                           ข.   1,024  byte

                ค.  256  byte                                                         ง.  210  x  210  byte

 

2.  ข้อใดไม่ใช่หน่วยรับข้อมูล / คำสั่ง   ( Input  Unit )

                ก.  Scanner                                                           ข.  Keyboard

                ค.  Printer                                                              ง.  Mouse Trackball

 

3.  ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำสำรอง  ( Secondary  Storage )

                ก.  Hard Disk                                                        ข.  RAM 

                ค.  Floppy Disk                                    ง.  CD  ROM 

 

4..  คอมพิวเตอร์รุ่นแระใช้อะไรเป็นส่วนประกอบสำคัญ

                ก.  หลอดสุญญากาศ                                           ข.  วงจรรวม

                ค.  ทรานซิสเตอร์                                                 ง.  วงจรรวมความจุ

 

5.  หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ  3  ส่วน ยกเว้นข้อใด

                ก.  ความจำสำรอง                                                ข.  หน่วยควบคุม

                ค.  หน่วยคำนวณและตรรกยะ                          ง.  หน่ยความจำหลัก

 

 

นาย  อานนท์   แย้มสุข      รหัส  014750404038-6   กลุ่ม  47544INM                             

ภาควิชา    วิศวกรรมอุตสาหการ

 

1   ใครที่ได้พบวิธีการเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำของเครื่องได้สำเร็จ

                ก.  Dr. John  Von  Neumann                             ข. Howard  Aiken

                ค.  Blaise  Pascal                                  ง. Charles  Babbage

 

2   วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งแยกออกเป็นได้กี่ยุค

                ก.  3 ยุค                                                  ข.  5 ยุค

                ค.  7 ยุค                                                  ง.  9 ยุค

 

3. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามขนาดของเครื่อง

                ก.  ไมโครคอมพิวเตอร์                       ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

                ค.  มินิคอมพิวเตอร์                                              ง. ดิจิตอลคอมพิวเตอร์

 

4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

                ก. คน                                                                     ข. ตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์

                ค. หูฟัง                                                                  ง. โปรแกรมคำสั่ง

 

5 .  1  Gigabyte   มีค่าเท่ากับกี่ bytes

                ก. 64   bytes                                                          ข. 1,024  bytes

                ค. 1,048,576  bytes                                             ง.  1,073,741,824  bytes

 

 

นายสุพจน์  กล่อมเกลา  รหัส   014750404039-4    กลุ่ม  47544   INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1)ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานของคอมพิวเตอร์ยุคแรก

ก.หลอดสุญญากาศ                         ข.จงจรรวม

ค.ทรานซิสเตอร์                              ง.วงจรรวมความจุสูง

2)ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท                                     ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท                                     ง. 4 ประเภท

3)การ บวก ลบ คูณ หาร จัดเป็นหน่วยประมวลผลกลางแบบใด

ก. หน่วยควบคุม                  ข. หน่วยคำนวณ และตรรกะ

ค. หน่วยความจำหลัก          ง. หน่วยรับข้อมูล

4)คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท                                    ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท                                    ง. 4 ประเภท

5)รหัส แทนข้อมูลในข้อใดที่บริษัท ไอบีเอ็ม เป็นผู้พัฒนารหัสขึ้น

ก. BCD                          ข. ASCII

ค. DT                             ง. EBCDIC

 

 

นาย ธนภัทร  บ่อน้ำเชี่ยว  รหัส   014750404040-2    กลุ่ม  47544   INM 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วนของเครื่องวิเคราะห์

                1. ส่วนควบคุม

                2. ส่วนเก็บข้อมูล

                3. ส่วนตรวจสอบข้อมูล

                4. ส่วนประมวลผล

2. นักโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเป็นชาวอะไร

                1. อังกฤษ

                2. ฝรั่งเศส

                3. เยอรมัน

                4. สก็อตแลนด์

3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง

                1. หน่วยความจำหลัก

                2. หน่วยควบคุม

                 3. หน่วยคำนวณและตรรกะ

                4. หน่วยรับข้อมูลและคำสั่ง

4. รหัส EBCDIC กำหนดให้ 1 ไบท์ ประกอบด้วยกี่บิต

                1. 8 บิต

                2. 6 บิต

                 3. 12 บิต

                4. 14 บิต

5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

                1. ความถูกต้อง

                2. การทำงานต้องขึ้นกับมนุษย์

                 3. การเก็บรักษาข้อมูลหรือโปรแกรม

                4. การประหยัด

 

 

นายต่อพงศ์ ซาโปร่ง  รหัส 014750404041-0  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.คอมพิวเตอร์ยุคแรกอยู่ระหว่างปีใดถึงปีใด

ก.2499 - 2501                                                                      ข.2488 - 2501                     

ค.2310 - 2412                                                                      ง.2547 2548

 

2.คอมพิวเตอร์แบ่งตามขนาดได้กี่ประเภท

ก.2                                                                                          ข.3                         

ค.4                                                                                          ง.5

 

3.ข้อใดคือหน่วยประมวลผลกลาง

ก.CPU                                                                   ข.PC                                      

ค.MIPS                                                                 ง.RISC

 

4.  1Kilobyteเท่ากับกี่byte

ก.2000                                                                                   ข.1024                                  

ค.3000                                                                                   ง.1054

 

5.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด

ก.ไมโครคอมพิวเตอร์                                                         ข.มินิคอมพิวเตอร์

ค.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์                                     ง.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

 

 

นายพิริยะ  ยะปะนันท์     รหัส  014570404042-8   กลุ่ม47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1.   John Napier ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้ ช่วยการคำนวณขึ้นมา เรียกว่า Napier's Bones ในปีอะไร

ก.       .. 2159

ข.       .. 2158

ค.       .. 2157

ง.       .. 2156

2.       .. 2344 นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศลชื่อ Joseph Marie Jacquard ได้พยายามพัฒนาเครื่องทอผ้าโดยใช้ อะไรในการบันทึกคำสั่ง

ก.       หลอดสุญญากาศ

ข.       เทปแม่เหล็ก

ค.       บัตรเจาะรู

ง.       Diskette

3.       ข้อใดถูกต้องในเรื่องหน่วยของหน่วยความจำทางคอมพิวเตอร์

ก.       8 Bit  = 1 Byte

ข.       1024 Gb = 1Kb

ค.       1024 Byte =  1 Mb

ง.       1024 Mb =  1 Bit

4.       อุปกรณ์ใด ใช้ทำหน้าที่ เป็น Input unit

ก.       Monitor

ข.       Printer

ค.       Speaker

ง.       Scanner

5.       ภาษาระดับต่ำหรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจง่ายที่สุดคือภาษาใด           

ก.       ปาสคาล

ข.       เอ็กเซ็มบรี

ค.       เบสิค

ง.       โคบอล

นาย สุเมธ    กุลบุตรดี  รหัส014750404043-6  กลุ่ม47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

1. จุดมุ่งหมายดั้งเดิมของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คือ

             1. ใช้คำนวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

             2. ใช้เก็บข้อมูล

             3. เล่น cd ฟังเพลง

             4. ใช้ในสงคราม

2. ผู้ใดเป็นผู้ผลิตอุปกรณืที่ใช้ในการคำนวณชื่อ Napier`s Bones

            1. Blaise pascal

            2. Gollfried Wilhelm baronvon leibnitz

            3. johm napier

             4. charles babbage

3. ข้อใดคือหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์

             1. ฮาดดิส

            2. Cd-rom

            3.ram

             4. Cpu

4. 128 MB มีกี่ bytes

            1. 128x1024

             2. 128x1024x1024

            3. 128x1024x1024x1024

            4. 128x1024x1024x1024x1024

5. คำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ คือกลุ่มตัวเลขทางใด

            1. ฐาน 2

             2. ฐาน 4

            3 ฐาน 5

             4. ฐาน 10

 

นายศิริโชค  แหยมเจริญ รหัส014750404044-4  กลุ่ม47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ มีกี่องค์ประกอบ

.1                                                                          ข.2    

.3                                                                          ง.4

 

2. คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

.1                                                                          .2    

.3                                                                          ง.4

 

3. ใครเป็นคนออกแบบเครื่องมือช่วยในการคำนวณโดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟือง

.Blaise Pascal    

.John Napier    

.Lady Augusta Ada Byron    

.Joe cole

 

4. ใครเป็นคนสร้างระบบ พีชคณิตบูลลีน

.Frank Lampand    

.Ryan Giggs      

.Alan Smith    

.George Boole

 

5.ใครเป็นคนสร้างเครื่องหาผลต่าง(Difference Engine) 

.Charles Babbage    

.Blaise Pascal    

.Jon Napier     

.Alan Smith        

 

 

นายประเสริฐ   ศรีสวัสดิ์     รหัส 014750404045-1   กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท                                    ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท                                    ง. 4 ประเภท

2.พีซี(Personal Computer:PC)คือคอมพิวเตอร์แบบใด

ก. ไมโครคอมพิวเตอร์                        ข. โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์

ค. แล๊ปท๊อปคอมพิวเตอร์                   ง. ปาล์มท๊อปคอมพิวเตอร์

3.ชาติใดเป็นคนประดิฐษ์ลูกคึด

ก. ฮ๋องกง                                                     ข.ไต้หวัน

ค.ญี่ปุ่น                                                        ง.จีน

4.ใครเป็นคนค้นพบเลขฐานสอง

ก.John Napier                      ข.Blaise Pascal

ค.Leibnitz                                              ง.Charles Babbage.

5.ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานของคอมพิวเตอร์ยุคแรก

ก.หลอดสุญญากาศ                         ข.จงจรรวม

ค.ทรานซิสเตอร์                              ง.วงจรรวมความจุสูง

 

 

 นายโกเมศ     อุ้มญาติ     รหัส 014750404046-9   กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการแบ่งแยกออกเป็นกี่ยุค

                ก.3ยุค                                                                     ข.4ยุค

                ค.5ยุค                                                                     ง.6ยุค

2.คอมพิวเตอร์ยุคใดใช้วงจรรวมความจุสูงมาก

                ก.ยุค3                                                                     ข.ยุค4

                ค.ยุค5                                                                     ง.ยุค6

3.ส่วนประกอบหลักๆของคอมพิวเตอร์มีกี่ส่วน

                ก.1                                                                          ข.2

                ค.3                                                                          ง.4

4.ใครเป็นคนค้นพบเลขฐานสอง

                ก.John Napier                                      ข.Blaise Pascal

                ค.Leibnitz                                                              ง.Charles Babbage.

5.คอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศอยู่ในช่วงใดของวิวัฒนาการ

                ก.1                                                                          ข.2

                ค.3                                                                          ง.4

 

 

 นายประดุง บุญประกอบ     รหัส 014750404048-5   กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.เมื่อประมาณ  2,600  ปีก่อนคริสตกาล  ชนชาติใดได้ประดิษฐ์เครื่องมือ เพื่อใช้ในการคำนวณ  ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 

ก.สก็อตแลนด์   ตารางสูตรคุณ                           ข. จีน   ลูกคิด

ค. ฝรั่งเศส  เครื่องคำนวณปาสคาล                    ง. อังกฤษ  เครื่องหาผลต่าง

 

2. เครื่องคำนวณใดสามารถใช้ได้ดีในการบวกและลบ

ก.เครื่องคำนวณปาสคาล                                  ข.ลูกคิด

ค. เครื่องหาผลต่าง                                              ง.ตารางสูตรคูณ

 

3.ใครเป็นผู้ค้นพบเลขฐาน  2  ซึ่งเหมาะสมในการคำนวณ

ก.John   Napier                                                    ข. Blaise  Pascal

ค. charles  Babbage                                             ง. Gottfried  wilhelm  Baronvon  leibbni2

 

4.ใครได้รับยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งคอมพิวเตอร์

ก.John   Napier                                                    ข. Blaise  Pascal

ค. charles  Babbage                                             ง.Augusta  ada   baron

 

5.ข้อใดไม่ใช่ข้อสำกัดของเครื่องคอมผิวเตอร์    

ก.   การทำงานต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์                  ข. ไม่รู้จักปรับปรุงให้ดีขึ้น

ค. การทำงานต้องอยู่ในอุณหภฺมิต่ำ ง.การวางระบบคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลามาก

 

  

นายธรรศ  สีดาว  รหัส 014750404049-3  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.       ใครเป็นผู้คิดค้นเครื่องทอผ้าแบบเจาะบัตร

ก.       josep  Marie  Jacguard

ข.       John  Napier

ค.       Blaise  Pascal

ง.       Lady  Augusta  Adu  Byron

2.       การนำหลอดสุญญากาศมาใช้ในการสร้าง ENIAC  มีข้อดีอย่างไร

ก.       ทำให้เครื่องไม่ร้อน

ข.       ทำให้มีความเร็ว  ถูกต้องแม่นยำ

ค.       ทำให้ประหยัดเนื่อที่

ง.       ราคาถูก

3.       เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ค่าตัวเลขเป็นหลักของการคำนวณโดยตรง  แต่ใช้การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแทนตัวเลข  เรียกว่าอะไร

ก.       Microcomputer

ข.       Desktop  Computer

ค.       อนาลอกคอมพิวเตอร์

ง.       ดิจิตอลคอมพิวเตอร์

4.       ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบกี่ส่วน

ก.       2

ข.       3

ค.       4

ง.       6

5.       RAM  ย่อมาจากคำว่าอะไร

ก.       read  Only  Memory

ข.       Random  Access  Memory

ค.       Read  Access  Memory

ง.       Random  Assumbly  Memory

  

 

นางสาววราภรณ์   ว่องทรงเจริญ     รหัส 014750404052-7  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.เครื่องคำนวณแบบอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก  มีชื่อว่าอะไร

.UNIVAC

.ENIAC

.MARK I

.EDVAC

2.วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ ยุคใดที่ใช้วงจรรวม (Intergrated Circuit : IC)

.ยุคที่ 1

.ยุคที่ 2

.ยุคที่ 3

.ยุคที่ 4

3.ไมโครคอมพิวเตอร์ตรงกับข้อใด

.Desktop Computer

.Palmtop Computer

.Notebook Computer

.Laptop Computer

4.คอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ภายใต้เลขฐานใด

.ฐาน 2

.ฐาน 8

.ฐาน 10

.ฐาน 16

5.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์

.มีความเร็วสูงในการประมวลผล

.มีหน่วยความจำภายใน

.การทำงานต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์

.มีความถูกต้องเสมอ

 

 

 นายชินะ  รอดศิริ     รหัส 014750404053-5  กลุ่ม 47544INM

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

  1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  มีกี่ส่วนหลักๆ

ก.)   2 ส่วน

ข.)   3  ส่วน

ค.)   4  ส่วน

ง.)    5  ส่วน

  1. บุคคลใดเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

ก.)   ดร.  เฮอร์แมน  ฮอลเลอริท

ข.)   เลดี้  ออกุสต้า  อะด้า ไบรอน

ค.)   ชาลี  แบบแบ็ค

ง.)    จอร์จ  บูลลี 

  1. คอมพิวเตอร์ในยุคแรกใช้อุปกรณ์ใดในการประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์

ก.)   ทรานซิลเตอร์

ข.)   วงจรรวม

ค.)   หลอดสุญญากาศ

ง.)    ไมโครโพรเซสเซอร์

  1. ตัวอักษรหรือตัวเลขหนึ่งตัวใช้จำนวนบิตกี่บิต

ก.)   1  บิต

ข.)   2  บิต

ค.)   4  บิต

ง.)    8  บิต

  1. อุปกรณ์ใดเป็น  Input Unit  บ้าง

ก.)   เมาส์

ข.)   ไมโครโฟน

ค.)   Trackball

ง.)    ถูกทุกข้อ