เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง รายชื่อโครงงาน ปี พ.ศ. MFN
044000725 เฉลิมพล ช้างศรี 8088 อินเซอร์กิต ดีบักเกอร์ = 8088 Incircuit debugger 2533 01382
044000248 ทรงวุฒิ กาตาสาย Aเครื่องหยอดเมล็ดถั่วเหลือง = Soybean Seeding Machine 2535 01714
044000249 ทรงวุฒิ กาตาสาย Aเครื่องหยอดเมล็ดถั่วเหลือง = Soybean Seeding Machine 2535 01714
044001870 สายชล อนันตชาติ PROGERSSIVE DIE 2535 02339
044000048 พจน์ หมู่รอด SLING PUMP 2532 01540
044001816 เรวัต เทียมหมอก SWR และ POWER METER แบบแสดงผลด้วยตัวเลข 2546 03025
044001010 ธนโชติ ศรีทอง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการก่อสร้างด้านธรณีเทคนิค 2543 02705
044000530 ปกิจจ์ อิสระไพรินทร์ กระเช้าเอนกประสงค์ติดตั้งบนรถ 2541 02668
044000013 ธนวัท ตันนิรัตร์ กระดานข่าวสารอัตโนมัติประหยัดพลังงาน 2546 03026
044001009 ทรงธรรม เรืองโรจน์ กระเบื้องเฟอร์โรซิเมนต์=Ferrocement 2543 02704
044000014 ทวีศักดิ์ เทียนงาม กล่องเก็บแผ่นซีดีอัตโนมัติ 2546 03027
044001693 ปฐพินทร์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา กล่องส่งเอกสารภายในสำนักงาน 2545 02902
044000755 ชวนสิทธิ์ ศิริขันธ์ กันเพล็กเซอร์เครื่องส่งและรับวิทยุระบบไมโครเวฟ = Gunnplexer Microwave Communication link 2534 00040
044001025 พรหมยศ สุวรรณประเสริฐ การกระจายตัวของตะกอนในร่องน้ำที่มีการกักเก็บ 2543 02720
044000919 สันติ ไกรล้อมบุญ  การก่อสร้างถนนคอนกรีต รพช. บนภูมิประเทศที่เป็นภูเขา (The Interlocking Concrete Block Pavement on Mountainous Terrain) 2532 01012
044000930 สันติ ไกรล้อมบุญ  การก่อสร้างถนนคอนกรีต รพช.บนภูมิประเทศที่เป็นภูเขา (The Interlocking Concrete Block Pavement on Mountainous Terrain) 2532 01012
044001005 กิตติชาติ รอดจั่น การแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของหมู่บ้านบริเวณบางพลี 2543 02700
044001309 ดำรงค์ศักดิ์ จุลนิธิ การขยายกำลังสัญญาณทางอนาล็อกขนาด 50 วัตต์ ด้วยวิธีพัลส์วิดมอดูเลชั่น 2538 02491
044001682 มณพ ทองสั้น การขับนำสวิตซ์โดยอาศัยการป้อนกลับกระแสโหลดผ่านหม้อแปลงที่มีการอิ่มตัว 2544 02832
044000951 สุดเขต ม่วงมณี การขุดเจาะอุโมงค์ในชั้นดินกรุงเทพมหานคร 2541 02604
044000325 ประนอม พิมพาเรือ การเขียนแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2536 02246
044000326 ประนอม พิมพาเรือ การเขียนแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2536 02246
044001857 ประมุข มหาโภไคย การเขียนโปรแกรมการวัดผลงานด้วยวิธีการศึกษาเวลาโดยตรง และวิธีการสุ่มงาน ด้วยภาษา PASCAL 2535 01934
044001698 วิรัช ชัยขุนพล การค้นหาข้อมูลโดยใช้อินฟราเรดในการระบุตำแหน่ง 2545 02907
044000726 จิรศักดิ์ สิทธิยานนท์ การควบคุม เอซีโวลท์เตจเรกกูเลเตอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ 2533 01194
044001498 ดุษดี รอดอยู่ การควบคุมการสะท้อนแสงอาทิตย์แบบหลายจุด 2540 02570
044001259 จันทฤทธิ์ วัฒนประดิษฐ์ การควบคุมการหมุนของกล้องโทรทัศน์ด้วยโทรศัพท์ 2537 02181
044001066 วีระ ยศปัญญา การควบคุมการหรี่ไฟ 6 จุด ระยะไกลด้วยแสงอินฟราเรด 2532 00091
044001694 ไพรวาลย์ พรมอาสา การควบคุมการให้สารละลายน้ำเกลือผ่านเครือข่าย RS-422 2545 02903
044001371 ประสิทธิ์ มะมา การควบคุมกำลังไฟฟ้าด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 2539 02503
044001695 ชาญชัย แก้วสุวรรณสุข การควบคุมแขนกลผ่านอินเตอร์เน็ต 2545 02904
044001271 ปานทอง สร้อยมุข การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 8031 2537 02046
044001458 สุทธิพงษ์ สุขประเสริฐกุล การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยไมโครโปรเซสเซอร์, การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2540 02522
044001696 พินัย พลเสนา การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยระบบเวคเตอร์ 2545 02905
044001250 เฉลิมชัย ชื่นเกษม การควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์กระแสตรงโดยดีซีปชอปเปอร์ 2537 02006
044001536 ธีรพงษ์ สุขสุวรรณ การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงด้วยคอมพิวเตอร์ 2541 02848
044000750 ผจญ ปลื้มญาติ การควบคุมเครื่องจ่ายแรงดัน เอซี ด้วยดีซีมอเตอร์ 2534 00238
044000798 วินัย กลิ่นหอม การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยอินฟราเรด 2537 01983
044000799 วินัย กลิ่นหอม การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยอินฟราเรด 2537 01983
044000800 วินัย กลิ่นหอม การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยอินฟราเรด 2537 01983
044001158 วรพจน์ สังข์วัตร์ การควบคุมชุดขับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2535 00062
044001301 ณรงค์ศักดิ์ ดำรงค์ไทย การควบคุมชุดหรี่ไฟด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2537 02031
044001173 เอกพงศ์ นุตนากุลพงศ์ การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยไมโครคอมพิวเตอร์ 2535 00066
044001159 กิตติ ทรัพย์เกรียงไกร การควบคุมแผ่นสะท้อนแสงอาทิตย์ สำหรับการให้แสงสว่าง 2535 00175
044001459 ประสิทธิ์ แสงจันทร์ การควบคุมเฟสของแรงดันไฟสลับสำหรับมอเตอร์หนี่ยวนำ 3 เฟส 2540 02523
044001119 มานพ รุจิภากร การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงสองควอแดรนท์ 2534 01340
044001176 อนุรัตน์ สัญญะรัตน์ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงสี่ควอดแครนท์ 2537 02038
044000639 สมพงศ์ จำปาวงศ์ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบย้อนกลับ = Feed Back Control D.C.Motor 2530 01415
044001181 สุกริช ไววัฒนา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แบบมอดูเลตความกว้างของพัลส์ 2535 00042
044001310 สุนทร นุ้ยสุด การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แบบอินเวอร์เตอร์พัลส์วิดมอดูเลชั่น โดยใช้ IGBT 2539 02380
044001104 วิลาศ เฉลยสัตย์ การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยพัลส์วิดท์มอดูเลชั่นอินเวอร์เตอร์ 2533 01129
044001282 เนตรชนก เย็นทรวง การควบคุมระบบกระจายเสียง 2537 02165
044001372 จันทรแรม มั่นอยู่ การควบคุมระบบกระจายเสียง 2539 02369
044001547 อภิชาติ บรรจง การควบคุมระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2541 02859
044001660 พฤหัส ชาญพหล การควบคุมระยะไกลด้วยบัส I2C 2544 02808
044001044 จิตติวัฒน์ มณฑา การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้วยการควบคุมเฟส 2530 01236
044001532 ศิริชัย ศักดิ์อรุณชัย การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับโดยคอมพิวเตอร์ 2541 02844
044001928 ครรชิต ศรีเจิมทอง การควบคุมลิฟต์โดยสารโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 2547 03113
044001895 ณรงค์ พุทธแสน การควบคุมวงจรชอปเปอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานด้วยคอมพิวเตอร์ 2547 03080
044001194 วัลลภ ภิรมย์ฤทธิ์ การควบคุมสไลด์ มัลติวิชั่นด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2535 00059
044001195 วัลลภ ภิรมย์ฤทธิ์ การควบคุมสไลด์ มัลติวิชั่นด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2535 00059
044000324 ทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงศ์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์, Robotic Computer Control and Design 2535 02152
044001564 กลยุทธ บุตรเพชร การควบคุมอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส ด้วยคอมพิวเตอร์ 2541 02876
044001231 สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ การควบคุมอุณหภูมิของน้ำแบบ P, I, D ด้วย Z80 ซิงเกิลบอร์ด 2536 01860
044001501 รังสรรค์ ลิ้มรัตนพันธ์ การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2540 02573
044001697 วิลัยภรณ์ สิ้มใต้ยิ้น การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม 2545 02906
044001311 วีระศักดิ์ บุญสุข การควบคุมเอซีโวลต์เตจเรกูเลเตอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ 2538 02451
044001133 นิวัติ ศรีกล่ำ การคำนวณกระแสในสายเคเบิลที่ตัวประกอบโหลด 100  โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 2534 00194
044001166 สาธิต เสาหฤทวงศ์ การคำนวณขนาดกระแสของสายเคเบิลแรงต่ำที่ตัวประกอบโหลด 100 โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 2535 00069
044001049 สมศักดิ์ ฤทธิบูรณ์ การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การใช้แสงของโคมไฟโดยคอมพิวเตอร์ = Calculation of Coefficient of Utilization by Computer 2531 01312
044000738 ธำรงค์ สว่างเดือน การจัดตั้งสถานีเครือข่ายวิทยุสื่อสารของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533 00116
044001829 ประจวบ สิทธินิสัยสุข การจัดทำเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง งานพับ และงานพิมพ์ต่อเนื่อง(Bending and Transfer Dies) 2534 00130
044001851 ศิริชัย สมแสน การจัดทำเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องการกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 2535 02084
044000834 ชูชาติ วิริยะบำเพ็ญกุล การจัดทำสไลด์ประกอบการสอน เรื่อง การเชื่อมพลาสติก 2535 01951
044001860 วิวัฒน์ สุขวิทยากุล การจัดทำสไลด์ประกอบเสียงบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของเด็กเล่น (ประเภทพลาสติก) 2535 01931
044000823 สุรวุฒิ วัฑฒนายน การจัดทำสไลด์เรื่อง งานเชื่อมชั้นสูงด้วยไฟฟ้าและก๊าซ 2534 00143
044000203 พิมล มุกด์สุรรณ์ การจัดทำเอกสารประกอบการออกแบบและการประมูลงานจ้างระบบปรับอากาศในอาคาร 2534 01689
044000204 พิมล มุกด์สุรรณ์ การจัดทำเอกสารประกอบการออกแบบและการประมูลงานจ้างระบบปรับอากาศในอาคาร 2534 01689
044000952 บุญเสริม มูลสิน การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง 2541 02605
044001067 วิรัช ธีรเบญจกุล การจำลองการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า 2532 01387
044001876 บุญฤทธิ์ สุขสวัสดิ์ การจำลองแผนที่จากเครื่อง GPS 2547 03061
044001578 ประชากร ลาขุมเหล็ก การจุดชนวนเอสซีอาร์ในวงจรเรียงกระแสชนิด 3 เฟส ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2543 02724
044001690 ประมวล พรหมสูงวงษ์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบอนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยความจำแฟลซ 2544 02840
044000953 กิตติ เริงวัย การใช้ Microsoft Excel ทำเป็น Work Sheet ช่วยในการตรวจสอบแนวสายทาง 2541 02606
044001579 บัณฑิตย์ ปัญจาระ การใช้คลื่นความถี่วิทยุควบคุมการผ่านเข้าออกที่จอดรถยนต์ 2543 02725
044001932 ชัยยา สุดลาภา การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมาณราคาระบบไฟฟ้า 2533 03120
044001223 วีระศักดิ์ กลมอ่อน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบระบบจำหน่าย 2536 01850
044000626 มานิต ขัดขาว การใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานตรวจเช็คระบบ TCCS ของเครื่องยนต์โตโยต้า รุ่น 4A-GE 2533 01667
044001154 สหัส แย้มเยื้อน การใช้งานพีแอลซีกับระบบควบคุม 2533 01427
044001541 จารึก อิทธิรส การใช้เทคโนโลยีอิมเมจโปรเซสซิ่งควบคุมอุปกรณ์ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ 2541 02853
044001580 วสันต์ เลี้ยวไพบูลย์ การใช้โปรแกรมเมเบิลลิจิกคอนโทรลเลอร์ควบคุมลิฟต์ขนส่งผู้โดยสารจำลอง 2543 02726
044000893 ชิต์ชนก สมประเสริฐ การใช้แผ่นพลาสติกกับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก = Plastic Sheet for Small Scale Reservoir 2531 02225
044000894 ชิต์ชนก สมประเสริฐ การใช้แผ่นพลาสติกกับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก = Plastic Sheet for Small Scale Reservoir 2531 02225
044001015 ชลกร น้ำแก้ว การใช้เพอร์ไลต์เป็นมวลรวมผสมในคอนกรีต 2543 02710
044001168 ปิยะ สถิตย์ชัยวัฒนา การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารก่อสร้าง 2535 00071
044000789 สันติชัย เห็นถูก การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า 2536 01873
044000883 สว่าง บูรณธนานุกิจ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์รายงานผลการแปลงค่าพิกัดวงรอบแบบเมอร์เคเตอร์  (Presentation of Universal Transverse Mercator) 2530 01004
044000882 สว่าง บูรณธนานุกิจ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์รายงานผลการแปลงค่าพิกัดวงรอบแบบเมอร์เคเตอร์ (Presentation of Universal Transverse Mercator) 2530 01004
044001132 ทรงกลด บุญแสร์ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารก่อสร้าง 2534 00117
044000756 ประนม ดีประเสริฐ การซ่อมเครื่องทดสอบคุณสมบัติอัลเทอเนเตอร์และมอเตอร์ในรถยนต์ 2534 00113
044000414 จรูญ บุญปั๋น การซ่อมแซมหม้อไอน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก 2537 02303
044000501 จรูญ บุญปั๋น การซ่อมแซมหม้อไอน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก 2537 02303
044000088 อนวัช ประสิทธิเมตต์ การซ่อมและปรับปรุงเครื่องทำน้ำแข็ง  2533 01887
044001065 ทฤษฎี เวชสงเคราะห์ การ์ดตรวจสอบ ไอซี ดิจิตอล. สแตติกแรม และไดนามิกส์แรม บนเครื่อง ไอบีเอ็ม พีซี 2532 01080
044001370 พูลสุข สุภาวงศ์วณิช การ์ดรับ-ส่งข้อมูลแบบขนานตามมาตรฐานจีพีไอบี 2539 02513
044001582 นิคม พรมกะจิน การตรวจจับและแสดงตำแหน่งด้วยคลื่นอัลตราโซนิก 2543 02728
044000947 วชิระ เอี่ยมละออ การตรวจสอบเสถียรภาพของเขื่อนดิน และการไหลซึมของน้ำผ่านตัวเขื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 2536 02100
044000593 มนตรี ลัดดาวัลย์ การตั้งศูนย์ล้อหน้ารถยนต์ 2531 02128
044000388 ถวัลย์ แสงนา การถอดประกอบและการตรวจวัดเครื่องยนต์โตโยต้ารุ่น 2 แอล 2536 02193
044000389 ถวัลย์ แสงนา การถอดประกอบและการตรวจวัดเครื่องยนต์โตโยต้ารุ่น 2 แอล 2536 02193
044000299 เชาวรัตน์ เมืองแมน การถอด-ประกอบและตรวจเช็คเครื่องยนต์แกสโซลีน รุ่น 4a-ge = Mantenance of gasoline engine model 4A -GE 2535 01767
044000300 เชาวรัตน์ เมืองแมน การถอด-ประกอบและตรวจเช็คเครื่องยนต์แกสโซลีน รุ่น 4a-ge = Mantenance of gasoline engine model 4A -GE 2535 01767
044000384 เฉลิมชัย อาชวชาลี การถอด-ประกอบและตรวจเช็คปั๊มอินไลน์ 2536 02208
044000385 เฉลิมชัย อาชวชาลี การถอด-ประกอบและตรวจเช็คปั๊มอินไลน์ 2536 02208
044000684 วิช ทองสง การทดลองสร้างเครื่องจ่ายไฟแรงสูง ปรับกระแสได้ 2532 00217
044000911 สมพิตร พงศ์ชัยกรุง การทดสอบ, เปรียบเทียบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ระหว่างผสมนำ้ยาเพิ่มกำลังคอนกรีตและไม่ผสม (Comparision of Strenoth of Plain and Admixture Added Concrete) 2529 01005
044001373 ไกรศร ห้วยศรีจันทร์ การทดสอบคุณสมบัติของขดลวดความร้อน 2539 02462
044001312 จรุวัฒน์ มูณี การทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 2538 02394
044000029 สมชาย นุ้ยมาก การทดสอบระบบผลิตเชื้อเพลิงก๊าซจากไม้ฟืนเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ 2531 01551
044001676 สงัด กัลปดี การทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของลูกถ้วยแขวน 24 kV ที่มีสภาวะเปียกชื้น 2544 02826
044000983 ชัยยุทธ เขียวจันทร์ การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน ภายในศรม. โดยใช้เครื่องมือทดสอบใบมีด 4 แฉก 2542 02635
044000766 สมรัก พรหมจารย์ การทริกเกอร์ทั่วไปสำหรับ 1 เฟสและ 3 เฟส คอนเวอร์เตอร์ 2535 00057
044001018 ต่อศักดิ์ ภวังคนันท์ การทำแผนที่เส้นชั้นความสูงสระเก็บน้ำพระรามเก้า (สระที่ 1)โดยเครื่องหยั่งความลึกน้ำ 2543 02713
044001017 กสิณ ปรีชา การทำแผนที่เส้นชั้นความสูงสระเก็บน้ำพระรามเก้า(สระที่2) โดยเครื่องหยั่งความลึกน้ำ 2543 02712
044001758 สมชัย วงษ์ยาทัน การทำลายน้ำดิจิตอลโดยใชัภาพระดับเทาและการแปลง DCT 2546 02968
044001050 เสริมพงษ์ สุวรรณสิริศักดิ์ การทำสอบพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดจากผลกระทบของคลื่นอุลตร้าโซนิค 2530 01263
044001583 ประทีป สุนมา การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร 2543 02729
044000110 เกษม พลพงษ์  การประดิษฐ์ชุดสาธิตระบบเชื้อเพลิงอิเลคทรอนิคส์ = A Making EFI demonstration unit 2533 01781
044000111 เกษม พลพงษ์  การประดิษฐ์ชุดสาธิตระบบเชื้อเพลิงอิเลคทรอนิคส์ = A Making EFI demonstration unit 2533 01781
044000878 วิฑูรย์ อิทธิวีรกุล การประมาณการวัสดุก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ (Estimating of Reinforced Concrete Building Material by Micro Computer) 2529 01015
044000879 วิฑูรย์ อิทธิวีรกุล การประมาณการวัสดุก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ (Estimating of Reinforced Concrete Building Material by Micro Computer) 2529 01015
044000880 ธีระพล ตั้งสมบุญ การประมาณราคาโดยไมโครคอมพิวเตอร์ (Estimate Cost by Microcomputer) 2529 01043
044000881 ธีระพล ตั้งสมบุญ การประมาณราคาโดยไมโครคอมพิวเตอร์ (Estimate Cost by Microcomputer) 2529 01043
044000895 วิเชียร แสงชัยทิพย์ การประเมินกำลังประลัยของคานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงดัด, แรงเฉื่อน และแรงระบิด (Evaluation for Ultimate Strength of Reinforced Concrete Beams Under Combined Bending, Shear and Torsion) 2531 01033
044000889 สัญญา แสงพุ่มพงษ์ การประเมินกำลังอัดของคอนกรีตโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค= Estimation Compressive Stress By Ultrasonic Pulse Techniques 2530 01622
044000888 สุรัช ธนูศิลป์ การประเมินค่ากำลังคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค 2530 01052
044000933 พงษ์ศิริ สุวรรณกูล การประเมินโครงการซ่อมบำรุงทางลูกรัง รพช. เรื่องแผนงานและงบประมาณ (Evaluation of ARD. Road Maintenance Project : Planning and Budget) 2533 01010
044000934 พงษ์ศิริ สุวรรณกูล การประเมินโครงการซ่อมบำรุงทางลูกรัง รพช. เรื่องแผนงานและงบประมาณ (Evaluation of ARD. Road Maintenance Project : Planning and Budget) 2533 01010
044000920 มานะ อภิวัฒนะตระกูล การประเมินผลของการใช้แผ่นคอนกรีต รพช. ปูแทนหินเรียงในการป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารระบายน้ำล้น (Evaluation ARD. Concrete Blocks in Downstream Erosion Protection of Spillways and Weirs) 2532 01040
044001191 สมทรง สุทธิประภา การประยุกต์ infrared remote control เพื่อสั่งงาน micropocessor ในการควบคุม 2535 00174
044001148 ชวลิต จันทรวโรฬาร การประยุกต์ INFRARED REMOTE CONTROL เพื่อสั่งงาน MICROPROCESSOR ในการควบคุม 2534 00118
044000982 ธำรงศักดิ์ ชุลี การประยุกต์เครื่องมือทดสอบกำลังต้านทานต่อแรงเฉือนของดินด้วยใบมีดสี่แฉก 2542 02634
044001460 ธีระวัจน์ สุวรรณเนาว์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง 2540 02524
044001461 อุกฤษณ์ พิศิฏฐศักดิ์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเวลาการทำงานของระบบไฟฟ้า 2540 02525
044001051 สมคิด ดาษดื่น การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสัญญาณภาพ สำหรับงานบุคคล 2531 01128
044001699 ณัฐวุฒิ ปัญญามงคล การประยุกต์ใช้งานเครือข่าย RS-485 2545 02908
044001905 ไพศาล จันทวิชชประภา การประยุกต์ใช้งานแพ็กเกจเรดิโอโมเด็มควบคุมการแสดงผลของด็อดเมทริกแอลอีดี 2547 03090
044001760 สราวุธ เพชรศิลป์ การประยุกต์ใช้งานแพ็คเก็ตเรดิโอโมเด็มในการควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟฟ้า 2546 02970
044001881 ธวัฒน์ บางใบ การประยุกต์ใช้งานแพ็คเก็ตเรดิโอโมเด็มในการควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟฟ้า 2547 03066
044000378 นเรศ ศิริผล การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมเครื่องกล 2536 02155
044001313 ณัฐวุฒิ สุวรรณทา การประยุกต์ใช้โปรแกรมออโต้แคดร่วมกับโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลในงานออกแบบระบบไฟฟ้า 2538 02445
044001269 วิโรจน์ แดงเจริญสุข การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุม พัลซ์วิดธ์มอดดูเลชั่นอินเวอร์เตอร์ 2537 02002
044001759 จักพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย การประยุกต์ใช้หลักการระบบรหัสประจำตัวทางคลื่นวิทยุ 2546 02969
044000412 ถนอม คุณรักษ์ การประยุกต์โปรแกรมดีไซน์วิวในวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2536 02204
044001692 ประสพสุข ปุยเงิน การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2544 02842
044000049 ประยุทธ ผาสุขยืนยง การประยุกต์รหัสแถบกับระบบงานห้องสมุด 2537 02045
044000550 ปรมินทร์ พงษ์กระสินธุ์ การประยุกต์วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาโครงสร้างเหล็กท่อนแบบ 2 มิติ 2542 02688
044001226 วีระวุฒิ มหาวรรณ การประยุกต์ออโต้แคดกับงานออกแบบในระบบไฟฟ้ากำลัง 2536 01854
044001700 สุแสนชัย จันทรานุวัฒน์กุล การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์จากผลกระทบของฮาร์มอนิกโดยตัวกรองดีจูน 2545 02909
044000723 พายัพ ไชยมาตร การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 2532 01132
044001023 ณัฐ สมิติรัต การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนบริเวณศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยวิธีผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 2543 02718
044000655 ไพโรจน์ ราชมณเฑียร การปรับปรุงเครื่องทดสอบแรงห้ามล้อรถยนต์ = Brake Tester 2531 02328
044000656 ไพโรจน์ ราชมณเฑียร การปรับปรุงเครื่องทดสอบแรงห้ามล้อรถยนต์ = Brake Tester 2531 02328
044000562 จักรวาล ศิริอรุณพร การปรับปรุงเครื่องพ่นทราย 2544 00007
044000563 ณัฐ ผลแก้ว การปรับปรุงรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 2544 00022
044001820 สมยศ ถาวรพรชัย การปรับปรุงระบบการผลิตกระบอกเบรคของบริษัท บรรจง อินดัสเตรียล จำกัด 2534 00129
044001821 ธนะชัย พุทธาสมศรี การปรับปรุงระบบการผลิตและผังโรงงานประกอบขาตู้เย็น = Improvement in production system and plant layout of refriguration's Support factory 2534 00146
044001844 พิยา สมถวิล การปรับปรุงและขยายงานการผลิตในแผนกพ่นสี 2535 01914
044000033 สุภชัย วรสุภชัยกุล การปรับปรุงสภาพเครื่องมือทดลองโรงต้นกำลังพลังไอน้ำแบบจำลอง 2532 01562
044000990 จักร์กฤษณ์ ทรัพย์ไพบูลย์ การปรับสภาพน้ำทะเลเพื่อใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2542 02642
044001374 ปรีชากร สิทธิมงคล การเปรียบเทียบการกรองสัญญาณความถี่แบบดิจิตอลฟิลเตอร์กับการกรองสัญญาณความถี่แบบอนาบอกฟิลเตอร์ 2539 02460
044001919 ภูสิทธิ์ สุวรรณแสง การเปรียบเทียบการเข้าโค้ดช่องสัญญาณในระบบการสื่อสารแบบ CDMA 2547 03104
044000954 จำรัสศรี ชิดดีนอก การเปรียบเทียบการทดสอบหาค่า C.B.R. แบบแช่น้ำและแบบไม่แช่น้ำของลูกรังจ.ระยอง 2541 02607
044000890 มนัส จำนงค์เวช การเปรียบเทียบกำลังแรงอัดของคอนกรีตผสมหนังสัตว์ และคอนกรีตธรรมดา (Comparative Compressive Strength of Concrete Gelatin Mixed Concrete and Normal Concrete) 2530 01055
044000955 ชวลิต หุมอาจ การเปรียบเทียบความสามารถในการรับน้ำหนักระหว่างดินลูกรังกับดินลูกรังผสมเศษแก้ว 2541 02608
044001314 รุ่งจันทร์ แซ่หลี การเปรียบเทียบเทคนิคการมอดูเลชั่นแบบพัลส์วิคมอดูเลชั่นกับแบบเดลต้ามอดูเลชั่นสำหรับวงจรเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ 2538 02435
044000935 จรูญวิทยา วิริยปิยะ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดซ่อมบำรุงทางขนาดเล็กของ รพช. กับชุดซ่อมมาตรฐาน รพช. ในเขต จ.นครพนม (The Comparison of ARD. Mini Grader Fleet to ARD. Standare Maintenance Fleet in Nakhon Panom Province) 2533 01038
044000936 จรูญวิทยา วิริยปิยะ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดซ่อมบำรุงทางขนาดเล็กของ รพช. กับชุดซ่อมมาตรฐาน รพช. ในเขต จ.นครพนม (The Comparison of ARD. Mini Grader Fleet to ARD. Standare Maintenance Fleet in Nakhon Panom Province) 2533 01038
044000896 บำรุง หมาดหล้า การเปรียบเทียบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต รพช.กับถนนลาดยาง ภาคใต้ = comparison of costs for ard. road construction using icbp. and double surface treatment in southern Thailand 2531 02237
044000918 บำรุง หมาดหล้า การเปรียบเทียบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต รพช.กับถนนลาดยาง ภาคใต้ = comparison of costs for ard. road construction using icbp. and double surface treatment in southern Thailand 2531 02237
044000897 วิชัย วงศ์ศิริวิเศษศุข การเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างถนนโดยใช้ ICBP กับถนนลาดยาง (Comparison of Costs for ARD. Road Construction Using ICBP. and Double Surface Treatment) 2531 01024
044000898 วิชัย วงศ์ศิริวิเศษศุข การเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างถนนโดยใช้ ICBP กับถนนลาดยาง (Comparison of Costs for ARD. Road Construction Using ICBP. and Double Surface Treatment) 2531 01024
044000899 ไมตรี ชูติเสรี การเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตบล๊อค รพช.และถนนลาดยางในภาคกลาง (A stusy of ARD. Road Construction Costs Using Icbp and Surface Treatment in Central Thailand) 2531 00995
044000900 ไมตรี ชูติเสรี การเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตบล๊อค รพช.และถนนลาดยางในภาคกลาง (A stusy of ARD. Road Construction Costs Using Icbp and Surface Treatment in Central Thailand) 2531 00995
044001671 รัฐภูมิ บุญรอด การเปรียบเทียบวงจรกรองความถี่แบบ URC กับวงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟ 2544 02820
044000921 สุชาติ เกตุแก้ว การเปรียบประสิทธิภาพของ Towed Grader กับ Motor Grader 2532 00998
044000922 สุชาติ เกตุแก้ว การเปรียบประสิทธิภาพของ Towed Grader กับ Motor Grader 2532 00998
044001087 ชัยวัฒน์ พลาชัย การเปลี่ยนแรงดัน 50 เฮิรตซ์ สามเฟสเป็น 150 เฮิรตซ์ หนึ่งเฟสโดยใช่หม้อแปลง 2533 01342
044001500 เกรียงไกร บุญธรรมธนะรุ่ง การแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงและการแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าผ่านเส้นใยแสง 2540 02572
044000236 ศรชัย คงอิว การผลิตสื่อการเรียนการสอน วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ = Instructional Media of Motorcycle Service 2535 01794
044000237 ศรชัย คงอิว การผลิตสื่อการเรียนการสอน วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ = Instructional Media of Motorcycle Service 2535 01794
044000050 ชาลี รัตนในโกมล การผลิตสื่อการสอนเทปโทรทัศน์ เรื่อง การบำรุงรักษารถยนต์ 2533 01806
044000051 ชาลี รัตนในโกมล การผลิตสื่อการสอนเทปโทรทัศน์ เรื่อง การบำรุงรักษารถยนต์ 2533 01806
044000863 ฉลอง ชาลี การผสมโพลีไอโซบิวทีนในฟิล์มบางใสห่ออาหารแอลแอลดีพีอี = Polyisobutene in LLDPE Cling Film 2536 02103
044001761 ชิษณุพงศ์ แอสมจิตร์ การฝังและการถอดลายน้ำดิจิตอลกับภาพสีโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตแพกเกตส์ 2546 02971
044000140 อธิวัชร์ สุขสุเสียง การพ่นสีรถยนต์ชนิดแห้งช้า (2K)  2534 01668
044000141 อธิวัชร์ สุขสุเสียง การพ่นสีรถยนต์ชนิดแห้งช้า (2K)  2534 01668
044000143 อธิวัชร์ สุขสุเสียง การพ่นสีรถยนต์ชนิดแห้งช้า (2K)  2534 01668
044000144 อธิวัชร์ สุขสุเสียง การพ่นสีรถยนต์ชนิดแห้งช้า (2K)  2534 01668
044001497 ยุทธนา ชาตรี การพัฒนาขดลวดความร้อนแบบเหนี่ยวนำ 2540 02563
044001189 สุวัฒ ศรีทองคำ การพัฒนาเครื่องกัดโลหะโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม 2535 00158
044001462 วิชา นาป้อม การพัฒนาเครื่องควบคุมการสตาร์ทอินดัคชั่นมอเตอร์ 3 เฟส แบบซอร์ฟสตาร์ท โดยใช้ ไอ.จี.บี.ที. 2540 02526
044001258 วีรชัย เกษมสันติพงษ์ การพัฒนาเครื่องควบคุมการสตาร์ทอินดัคชั่นมอเตอร์ 3 เฟส แบบซอร์ฟสตาร์ทโดยใช้ไทริสเตอร์ 2537 02012
044001175 สุระทิน ยงสมบูรณ์ การพัฒนาเครื่องควบคุมมอเตอร์กระแสตรง ด้วย เฟสล็อคลูพ 2535 00049
044000821 จำรูญ เบญจวรรณ การพัฒนาเครื่องเชื่อมพลาสติก 2534 00145
044001584 สันติ ขุนเภา การพัฒนาเครื่องทดสอบรีเลย์ป้องกัน 2543 02731
044001315 ศักดิ์ระวี ระวีกุล การพัฒนาเครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำสำหรับหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 2538 02453
044000396 วิชัย อรุณศิริกุล การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ในรถยนต์ 2536 02201
044000397 วิชัย อรุณศิริกุล การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ในรถยนต์ 2536 02201
044001701 อาทิตย์ สิทธิกัน การพัฒนาเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นผิวเอียง 2545 02910
044001093 โชคชัย รัตนเดชากุล การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์สัญญาณดลจิบนไมโครคอมพิวเตอร์ 2534 00036
044001212 ศิริพงษ์ ฉายสินธ์ การพัฒนาเครื่องแสดงค่าวัดละเอียดของอุปกรณ์วัดละเอียด 2536 01837
044000833 ไพรัช อ่องสกุล การพัฒนาชุดการสอนการปรับความเร็วรอบของหัวเครื่องกลึง 2535 01894
044001375 พิชิต สมจันทร์ การพัฒนาชุดควบคุมแสงสว่างระยะไกลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2539 02415
044001585 กิตติพงษ์ ชะเอมเทศ การพัฒนาชุดทดลอง TIMS ในส่วนการสื่อสารด้วยแสง 2543 02732
044001147 วิรัช บุญศรีรัตนกุล การพัฒนาชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์ 2534 00206
044001630 บรรเจิด ขาวขำ การพัฒนาชุดอิเล็กโทรดทดสอบความเป็นมาฉนวนของน้ำมัน 2544 02777
044001376 อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล การพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบงานห้องสมุด 2539 02354
044001215 ยุพเยาว์ กาละทอน การพัฒนาฐานข้อมูลโครงงานปริญญานิพนธ์ ของคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี 2536 01841
044001316 สุรเชษฐ เดชฟุ้ง การพัฒนาดิจิตอลกิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 2538 02378
044000740 วีระพันธ์ หมื่นหัสถ์ การพัฒนาตู้อบเด็กทารก 2533 01197
044001862 สุวิชน์ ภาษยะวรรณ การพัฒนาเทคโนโลยีแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 2535 01910
044001683 บุญทอง เหล่าพัทรเกษม การพัฒนาบอร์ดประมวลผลสัญญาณสำหรับงานกรองความถี่ทางดิจิตอล 2544 02833
044001828 โสภณ แดงโสภณ การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบและวางผังโรงงาน 2534 00128
044001237 อนันท์ ทับเกิด การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบควบคุมภายในอาคาร 2536 01869
044000767 บุญเลิศ โพธิ์อ่อง การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป dbase III Plus สำหรับงานทะเบียนแผ่นเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียง 2535 00160
044001377 นิพนธ์ ขำวงษ์ การพัฒนาโปรแกรมอีดิเตอร์ด้วยภาษาซีพลัสพลัส 2539 02357
044001272 เวียงชัย มุงบัง การพัฒนาแผงวงจรสื่อสารข้อมูลมาตรฐาน IEEE 488 (1978) 2537 02177
044001586 ชินวัส สรไชยสัมฤทธิ์ การพัฒนามิเตอร์วัดมุมเฟส 2543 02733
044000757 วราภรณ์ พรหมวิอินทร์ การพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับใช้เป็นเครื่องบันทึกเงินสด 2534 00207
044001170 อภินันท์ ลี้ศักดิ์สกุล การพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบผลระยะไกล โดยใช้ X - 25 เพื่อใช้งานอุตสาหกรรม 2535 00054
044001648 ศิริชัย สุขสันติชัย การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก 2544 02796
044001238 วสันต์ อภิสิทธิ์ภิญโญ การพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลเพื่อใช้ในระบบฉีดน้ำการเกษตร 2536 01870
044001094 พิศาล ศรีแสงยิ่งเจริญ การพัฒนาระบบประมวลผลสัญญาณภาพด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2533 01109
044001242 กรวิทย์ อารยะศิลปธร การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ด้วยเปลือก ระบบผู้ชำนาญการภาษาไทย 2536 01878
044000769 บัญชา อุนพานิช การพัฒนาระบบส่งและรับข้อมูลของระบบวัดทางโทรศัพท์ 2535 01474
044001126 พันทิพย์ ภูชาญ การพัฒนาระบบแสดงผลภาพถ่ายสีในระบบดิจิตอล 2534 00034
044001651 อนันต์ เกียรติประสงค์ การพัฒนารีโมตคอนโทรลแบบมีรหัสป้องกัน 2544 02799
044001702 ธวัชชัย แคนหนอง การพัฒนาและประยุกต์วงจรควบคุมการเริ่มเดินของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2545 02911
044001298 มานพ ศรีบัวเทพ การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 140 กิโลโวลต์ 2537 02027
044001587 รัตนะ ชีนะเภท การพัฒนาวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 100 กิโลโวลท์ 2543 02734
044001653 ธนาวุฒิ พลแหลม การพัฒนาวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 100 กิโลโวลท์ 2544 02801
044001254 รุ่งโรจน์ ขะมันจา การพัฒนาวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 2537 01998
044001852 วิกรม ศรีวงศ์เจริญ การพัฒนาสร้างเครื่อง MOUNTING PRESS 2535 02064
044001317 จุมเกษ แซ่หลี การพัฒนาสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันไดชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน 2538 02438
044001241 เกษม วิจิตรวัฒนานนท์ การพัฒนาหม้อแปลงเทสลา 2536 01877
044001378 เฉลิมชัย พิริยศิลป์ การพัฒนาหม้อแปลงเทสลา 2539 02498
044001703 อนันต์ชัย ภิรมยาภรณ์ การพัฒนาหม้อแปลงแรงดันสูงความถี่สูง 0-400 กิโลโวลต์ 0-300 กิโลเฮิร์ทซ 2545 02912
044001029 จำเนียร เชฏฐะ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเครื่องมือวัด = (COUVSE DEVELOPMENT OF MEASUREMENT) 2527 02338
044001030 เกศินี ตลับนาค  การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์และวงจร 1 2528 00024
044001031 เกศินี ตลับนาค  การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์และวงจร 1 2528 00024
044001379 วิสิฐศักดิ์ เกียรติตระกูล การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่องขนาด 400 วี เอ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 2539 02461
044001179 นที นรารัตน์กุล การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่องขนาด 1000 วี เอ 2535 00053
044001634 ไชยรัตน์ สุวรรณอำไพ การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมชุมแสดงผลดอทเมตริกด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2544 02782
044001294 สมัคร โตอุ้ม การพัฒนาอุปกรณ์ความถี่สูงสำหรับการเชื่อมแบบ TIG 2537 02016
044001762 อำนาจ เล็กสม การมอดูเลตเชิงเลขทางเฟสผลต่าง 2546 02972
044001499 ไพทิพย์ แท้เที่ยงธรรม การมอดูเลตและดีมอดูเลตโดยใช้ทฤษฎีวงจรไร้ระเบียบ 2540 02571
044001027 พิเชษฐ รองเดช การยุบอัดตัวของดินเหนียวอ่อนปทุมธานี(บริเวณศรม.)โดยวิธี Electro-Osmosis Consolidation 2543 02722
044000941 สมศักดิ์ จินดารัตน์ การรวบรวมข้อมูลการเจาะสำรวจและการทดสอบดินในจังหวัดภูเก็ต 2537 02179
044001287 บรรจบ ฟุ้งสุข การรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นวิทยุ 2537 02025
044001143 พิรุณ ลิ้มวัฒนานนท์ การรับ-ส่งข้อมูลด้วยมาตราฐาน IEEE-488 ระหว่างสโคปและเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2534 00189
044001704 เจริญชัย อำพะสุโร การรับ-ส่งสัญญาณเสียง 8 ช่องสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสง 2545 02913
044001068 ทนงศักดิ์ เจริญพรกิจวัฒนา การรับส่งสัญญาณเสียง ระบบพัลล์โค้ดมอดูเลชั่น 2532 00191
044001069 ทนงศักดิ์ เจริญพรกิจวัฒนา การรับส่งสัญญาณเสียง ระบบพัลล์โค้ดมอดูเลชั่น 2532 00191
044001705 นรินทร์ อักษร การรู้จำเสียงคำไทยแบบขึ้นกับผู้พูด 2545 02914
044001588 จักริน ยิ้มย่อง การรู้จำเสียงคำไทยแบบไม่ขึ้นกับผู้พูด 2543 02735
044001581 สัณฑิชัย ลองพิชัย การรู้จำเสียงพูดตัวเลขภาษาไทย 0-9 แบบขึ้นกับผู้พูดด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 2543 02727
044000171 ธงชัย เสาร์บุตร การลดความชื้นในอากาศด้วยสารดูดความชื้น = Dehumidifier 2534 01820
044000172 ธงชัย เสาร์บุตร การลดความชื้นในอากาศด้วยสารดูดความชื้น = Dehumidifier 2534 01820
044000981 คณาสิทธิ์ บุญชิต การวัดระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ ศรม. 2542 02633
044001070 ศุภชัย วิศวกรสกาว การวัดและควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังด้วยคอมพิวเตอร์ 2532 00223
044001503 สมเกียรติ ศรีพันดอน การวัดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม LabVIEW 2540 02575
044001020 จิตรกร ด่างเหลา การวางแผนและออกแบบทางเดินรถจักรยานภายในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543 02715
044000660 ยิ่งศักดิ์ และเลิศผล การวาดรูปแบบการกระจายคลื่นของสายอากาศ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 2531 01140
044001380 วัลลภ ธรามปัญญาสกุล การวิเคราะห์ และปรับปรุงฮาร์มอนิกในระบบโรงงานอุตสาหกรรม 2539 02390
044001032 สมชาย ลีนุกูล การวิเคราะห์ความสว่างไฟบนถนนวิภาวดี รังสิต=THE ANALYSIS OF ILLUMINANCE ON VIPAVADEE RUNGSIT ROAD  2528 02323
044000995 กฤษฎา ไกรนุกูล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปริมาณการไหลผ่านท่อ3ส่วน4 นิ้ว และ 2นิ้วโดยทฤษฎีท่อขนาน 2542 02649
044000868 นิรัญ นันทธิติธาดา การวิเคราะห์โครงสร้างที่มีอัตราส่วนความชะลูดสูง (Analysis of High Slenderness Raito Structure) 2529 01014
044000869 นิรัญ นันทธิติธาดา การวิเคราะห์โครงสร้างที่มีอัตราส่วนความชะลูดสูง (Analysis of High Slenderness Raito Structure) 2529 01014
044000030 ไพรัช ทุ่งพะนา การวิเคราะห์ชิ้นต่อโยงด้วยคอมพิวเตอร์ 2531 02129
044001012 ชิตวัทธ์ รุจิชัย การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่ใช้สารละลาย Bentonito และ Polymer ผสม Bentonito เป็นตัว Stabilizing โดยใช้ข้อมูลจาก Instrumented Pile Load Test 2543 02707
044001826 ปริญญา ป่องรอด การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและวางแผนการสร้างชุดฝึกเครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบ CNC 2534 01226
044001007 กังวาล บุณยสิทธิ์พิชัย การวิเคราะห์และออกแบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกหน้าศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543 02702
044000950 สิทธิชัย มานะเจริญสุข การวิเคราะห์และออกแบบเสาคอนกรีตโดยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2536 02101
044001152 สมจิตร์ กาฟัก การวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์กรองสัญญาณรบกวน จากการควบคุมมุมเฟสด้วยอุปกรณ์ไทริสเตอร์ 2534 00201
044000031 ปราโมทย์ พันธุชาติ การวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ด้วยเครื่องออสซิลโลสโคป 2531 02126
044000956 ประสิทธิ์ รัมมะเกษ การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของดินคันทางสาย บ้านตำหรุ-บ้านคลองบางกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2541 02609
044000773 สุชิน ชินสีห์ การวิจัยและพัฒนาจานสายอากาศแบบตะแกรง 2535 00244
044000980 จิรยุทธ ขวัญทองยิ้ม การวิบัติในงานเสาเข็ม 2542 02632
044001632 วัชระ วิบูลย์กุล การศึกษาการกำเนิดกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันลม 2544 02779
044000939 วีระยุทธ ชยางกรู การศึกษาการขจัดสนิมเหล็กในน้ำบาดาลด้วยระบบถังกรอง รพช. 2535 00037
044000957 เชาว์ สวัสดิ์พุทรา การศึกษาการใช้เครื่อง LOAD CELL ในการวัดแรงอัดและแรงดิ่ง 2541 02610
044000949 จำรัส สวนจันทร์ การศึกษาการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดมุกดาหารและนครพนม 2536 02095
044000958 จารึก ไชยประภา การศึกษาการใช้โปรแกรม DS6 สำหรับการทดสอบ Triaxial 2541 02611
044000946 วิทยา กองสุวรรณ การศึกษาการทำผิวทางโดยแอสฟัลท์ซีเมนต์จากผิวทางเก่า 2535 00039
044001589 อนุรักษ์ ปกป้อง การศึกษาการบำบัดน้ำเสียเคมีด้วยสนามไฟฟ้าแรงสูง 2543 02736
044001131 ปกรณ์ บุญปั้น การศึกษาการป้องกันการผุกร่อนของโลหะโดยใช้ระบบโฟโตโวลตาอิค แคโทดแบบมัลติอิเลคโทรด 2534 01251
044000959 เชษฐา แย้มจินดา การศึกษาการเร่งการทรุดตัวของการระบายน้ำขึ้นตามแนวดิ่งโดยใช้ท่อ (PVD) 2541 02612
044000932 ชาตรี อยู่ร่มพฤกษ์ การศึกษากำลังของคอนกรีต เมื่อสภาพการบ่มแตกต่างกัน = STYDY TO STRENGTH OF CONCRETE WHEN DIFFERENCE CURING 2532 01619
044000960 ชรัด วันดี การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตโดยใช้ซิลิก้าฟูมแทนที่ปูนซิเมนต์ 2541 02613
044000961 ทรงวุฒิ นครังกุล การศึกษากำลังอัตของคอนกรีตโดยใช้ซิลิก้าฟูมแทนที่ปูนซิเมนต์ 2541 02614
044001162 ศิริชัย ลาภาสะน้อย การศึกษาข้อจำกัดการป้องกันการผุกร่อนแบบแคโธดิค 2534 01273
044001236 กงกวย บัวใหญ่ การศึกษาข้อจำกัดการป้องกันการผุกร่อนแบบแคโธดิค 2536 01868
044000962 ประเทือง กันธสมาส การศึกษาขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง 2541 02615
044000944 กิติพงษ์ นิจจอหอ การศึกษาความต้องการน้ำชลประทานในการเกษตร = Water Requirement of Irrigation for Argiculture 2535 00153
044000963 ประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์ การศึกษาความถี่ปริมาณนน้ำฝนบริเวณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2541 02616
044000989 จักรพงษ์ ผดุงสมัย การศึกษาความละเอียดของเถ้าถ่านหินที่มีผลต่อกำลังอัดของมอร์ต้าร์เมื่อนำมาแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน 2542 02641
044001875 ปริวรรต ชาติวัลลภ การศึกษาคุณสมบัติของสายอากาศไมโครสตริปที่ใช้โฟมเป็นสารซับสเตรท 2547 03060
044001831 เลิศชาย สวนดี การศึกษาคุณสมบัติทางกลและทางฟิสิกส์ของเหล็ก BOHLER W302 2534 00139
044000864 กฤษณา หะรีเมา การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ LDPE-HDPE BLENDS ที่ผสมโดย SINGLE SCREW EXTRUSION 2536 02105
044000857 กิตติ กู้สกิจ การศึกษาคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของ พีวีซี ที่ผสม เอ็นบีอาร์ = Study of PVC/NBR Blend 2536 02110
044001465 ปัญจะ จิตร์เจริญ การศึกษาคุณสมบัตินำ้มันพืชใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง 2540 02529
044000964 วิชัย คูจ้อย การศึกษาเครื่องทดสอบ Testometric สำหรับหากลสมบัติของวัสดุ 2541 02617
044000564 ธีระพล จันทร์นิตย์ การศึกษาเครื่องอบเมล็ดกาแฟแบบถังกลมทรงกระบอกหมุนในแนวนอน 2544 00023
044001008 คำรณ ไล้เลิศ การศึกษางานออกแบบและงานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามหน้าศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543 02703
044000965 ขจรศักดิ์ พนมวัน ณ อยุธยา การศึกษาชั้นดินเพื่อเลือกใช้เสาเข็มในอำเภอศรีราชา 2541 02618
044001028 กฤษดา ทองเดชะ การศึกษาตัวแปรการไหลบนถนนพหลโยธินช่วงสะพานควาย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนและหลังเปิดใช้บริการรถไฟลอยฟ้าบีทีเอส 2543 02723
044001466 ภานุพงศ์ ชูจร การศึกษาปรากฏการณ์อาร์คทางไฟฟ้า 2540 02530
044000966 เกศกานดา กิจพิทักษ์ การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขในการก่อสร้างทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่บริเวณภูเขา 2541 02619
044000943 ดุษิต ปานเจริญ การศึกษาเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ไทยกับปูนซีเมนต์ต่างประเทศ 2536 02096
044001706 กฤษณะ เจริญถนอม การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบติดตาม 2545 02915
044001707 ทศพล บุญปาน การศึกษาเปรียบเทียบระบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้หลอดไฟต่างชนิดกัน 2545 02916
044001024 ชาญศักดิ์ รธนิธย์ การศึกษาผลกระทบของเสียง เนื่องจากทางด่วนขั้นที่ 2 (สายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ) 2543 02719
044000858 ปกรณ์ ต่วนภูษา การศึกษาผลของปริมาณสารชะลอการติดไฟบางชนิดที่มีผลต่อคุณสมบัติของโพลิเอทธิลีน 2536 02102
044000870 มนตรี เดชเพิ่มสุข การศึกษาพฤติกรรมของคานเชิงประกอบ (Study for Behavior of Composite Beam) 2530 01013
044000871 มนตรี เดชเพิ่มสุข การศึกษาพฤติกรรมของคานเชิงประกอบ (Study for Behavior of Composite Beam) 2530 01013
044000967 วรา เกษแก้ว การศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างจากแบบจำลอง 2541 02620
044000923 สุรินทร์ โหระกูล การศึกษาพฤติกรรมของทรายร่องใต้แผ่นคอนกรีต รพช. เมื่อรับน้ำหนัก (A study of Interfacing Sand Layer Behaviour Supporting ART. ICBP. DUE to Loading) 2532 01019
044001002 คำพันธ์ เชียนจันทึก การศึกษาพฤติกรรมที่แตกต่างระหว่างผิวทางคอนกรีตที่วางบนชั้นทรายและชั้นพื้นทาง 2543 02697
044001904 จรัล ไกลถิ่น การศึกษารหัสสุ่มเทียมที่ใช้ในระบบ CDMA 2547 03089
044000968 ขวัญชีวา หยงสตาร์ การศึกษาระบบควบคุมการจราจรภายในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 02621
044001763 มงคล โพธิ์วัน การศึกษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 2546 02973
044000969 ชูศรี มาลีหอม การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลธัญบุรี 2541 02622
044000970 พิสิฐ์ แสงมณี การศึกษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 02623
044000884 ประวิณ จำภา การศึกษาระบบระบายน้ำฝนในพื้นที่ศูนย์เรียนรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ที่รังสิต (A Study of Rainfall Drainage System in The Institute of Technology and Vocational Education Centre Area at Rungsit) 2530 01031
044000885 ประวิณ จำภา การศึกษาระบบระบายน้ำฝนในพื้นที่ศูนย์เรียนรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ที่รังสิต (A Study of Rainfall Drainage System in The Institute of Technology and Vocational Education Centre Area at Rungsit) 2530 01031
044001764 บัณฑิต ลาสอน การศึกษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 280 วัตต์สูงสุด 2546 02967
044000716 สมพร เพชรตีบ การศึกษาระบบแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 2532 01073
044000979 เดชา ไกรถาวร การศึกษาระยะเวลาการเดินทางและปริมาณการจราจรในช่วงเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยวิธีการเคลื่อนที่ของรถ 2541 02636
044001021 ประพันธ์ศิลป์ กว้างสวาสดิ์ การศึกษารูปร่างการไหลผ่านฝายสันคมที่มีความลาดหน้าฝาย 0.5:3,1.5:3และ2.5:3 2543 02716
044000978 ทวีศักดิ์ พรสุวรรณวงศ์ การศึกษาและเปรียบเทียบการออกแบบสระว่ายน้ำโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลังประลัย 2541 02639
044001922 ศักดา วงษ์แก้ว การศึกษาและพัฒนาระบบสูบน้ำโฟโตโวลตาอิกเพื่อการเกษตรขนาด 490 วัตต์สูงสุด 2547 03107
044001124 สมโชค บุญชัย การศึกษาและวิเคราะห์ระบบรากสายดินแบบแท่งกลม 2534 00287
044000768 จรูญ สินบรรเทา การศึกษาและสร้างอินเวอร์เตอร์แบบเอาท์พุท 6 ระดับ เพื่อการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2535 00169
044001708 มนตรี พาเหลี่ยม การศึกษาและออกแบบเตาหลอมทองโดยหลักการเหนี่ยวนำ 2545 02917
044001199 สุพัฒน์ พรหมเพ็ญ การศึกษาและออกแบบวงจรทวีแรงดันขนาด 100 กิโลโวลท์ 2535 00076
044001677 เฉลียว อ่อนชื่นจิตร การศึกษาและออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้า 1เฟสเป็น 3 เฟส 2544 02827
044000707 วิชา อิทธิยาภรณ์ การศึกษาวิธีป้องกันการผุกร่อนของท่อโลหะ โดยใช้ระบบโฟโตโวลตาอิค 2532 00012
044000675 ถาวร วงศาริยะ การศึกษาสมรรถนะของดีซีปั๊ม โดยการใช้แหล่งจ่ายจากแผงเซลล์อาทิตย์ 2532 01497
044000663 มนตรี ยันตรวัฒนา การศึกษาโหลดโฟลว์ในระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2531 01295
044001686 กรุงไพร เอี่ยมสอาด การส่งข้อมูลด้วยการมอดูเลตแบบเดลต้าขนาด 4 ช่องสัญญาณ 2544 02836
044001765 ชัยพร ใยระย้า การส่งข้อมูลในระบบดิจิตอลผ่านคลื่นวิทยุ 2546 02974
044001142 ศิริธน เอื้อบุญกนก การส่งข้อมูลระหว่างออสซิลโลสโคป แบบดิจิตอล กับ PC ด้วย RS-232-C 2534 00110
044001688 ธนัญชัย ม่วงมี การส่งผ่านข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยใช้ระบบวิทยุสื่อสาร 2544 02838
044001563 ดุสิต เลิศภูมิปัญญา การส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสง 2541 02874
044001320 รัตน์ธพล ก้านสันเทียะ การส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเส้นใยนำแสง 2539 02384
044001071 สมเกียรติ ทรงศิริ การสรัางและทดสอบตัวเปลี่ยนสัญญาณความถี่ต่ำและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 2532 01461
044001318 ธีระ บรรดาศักดิ์ การสร้าง MEASURING CAPACITOR ขนาด 100 pF 100 kVrms 2538 02479
044001319 ธีระ บรรดาศักดิ์ การสร้าง MEASURING CAPACITOR ขนาด 100 pF 100 kVrms 2538 02479
044001827 พิฑูร โยธาประเสริฐ การสร้าง MODEL ชุด PUNCH & DIE วิชาออกแบบแม่พิมพ์  2534 00131
044001174 ชุมพล ตฤณานนทกุล การสร้าง ชุดวงจรป้องกันของอินเวอร์เตอร์ สำหรับควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 2535 00272
044001839 คชเดช สุรนันทจักร์ การสร้างเครื่องกลึงไม้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก = Small Industrial wood lathe 2535 01922
044001819 สมคิด สุขสวัสดิ์ การสร้างเครื่องเขย่าหลอดทดลอง = Construction of Orbital Shaking Bath 2534 00144
044001834 วิทูร เกษมญาติ การสร้างเครื่องจักรทำเครื่องหมายลงบนผิวงานทรงกระบอก 2534 00121
044000188 ธีรวัฒน์ บวรเสนีย์ การสร้างเครื่องจำลองการทำงานระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ = Modeling Of Chiller Refrigeration Operating System 2534 01824
044000189 ธีรวัฒน์ บวรเสนีย์ การสร้างเครื่องจำลองการทำงานระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ = Modeling Of Chiller Refrigeration Operating System 2534 01824
044001841 พงษ์ศักดิ แจ้งสามสี การสร้างเครื่องเจาะแนวนอนแบบ 4 หัว ระบบลม 2535 01897
044001847 มโน นาคมงคล การสร้างเครื่องดัดโค้งงอท่อโลหะ 2535 01923
044001838 สุพล สุจริต การสร้างเครื่องตัดลวด 2535 02077
044001868 ประวิทย์ พลชัย การสร้างเครื่องเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงกระแทก 2535 01919
044001856 ไพบูลย์ อุทัยเลิศ การสร้างเครื่องทดสอบความแข็งของฟองน้ำโพลียูรีเทนใช้สำหรับทำเบาะรถยนต์ 2535 01929
044001825 วัลลภ พ่วงไพโรจน์ การสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพน้ำมันหล่อลื่นขั้นพื้นฐาน = Construction of Basic Lubriction Testing Machine 2534 00147
044001865 บุญลือ ทนานใหญ่ การสร้างเครื่องทดสอบแม่แรงยกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2535 01932
044001861 เฉลิมพงษ์ เอี่ยมสมบูรณ์ การสร้างเครื่องมือตรวจสอบประตูหน้ารถยนต์ NISSAN DOUBLE CAB (FRONT DOOR INNER CHECKING FIXTURE) 2535 01928
044001848 อนุชา สิงหเดช การสร้างเครื่องยกย้ายถังขนาดบรรจุ 200 ลิตร 2535 01915
044000471 ปรีชา ผ่องประเสริฐ การสร้างเครื่องลบคมปากแก้ว = Side burner 2537 02297
044000472 ปรีชา ผ่องประเสริฐ การสร้างเครื่องลบคมปากแก้ว = Side burner 2537 02297
044001300 จำเนียร ฝั่นระหันต์ การสร้างเครื่องวิเคราะห์ฮีสเตอร์รีซีสของวัสดุแม่เหล็กอ่อน 2537 02218
044001864 สัญญา ถลิ่นชื่นบาน การสร้างชุดจำลองแสดงสายงานการประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขนาด 1600 ซีซี 2535  01924
044001850 มณฑล จิรังรักษ์วัฒนา การสร้างชุดเจียระไนประกอบบนเครื่องกลึง 2535 01905
044001843 นิพนธ์ ชาติน้ำเพ็ชร การสร้างชุดทดลองหล่อโลหะที่มีอุณหภูมิต่ำ 2535 02082
044000826 เสริมวิทย์ ต่อมสูงเนิน การสร้างชุดบทเรียนด้วยตนเองวิชาหล่อโลหะ 1 เรื่อง"เทคนิคงานหล่อโลหะเบื้องต้น" ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535 02330
044001833 อมรวัฒน์ พรมแคน การสร้างชุดแบบตรวจสอบความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วไป 2534 00132
044000842 วชิรพันธ์ ตันชวลิต การสร้างชุดแบบเรียน เรื่อง ทฤษฎีการตัดเฉือนของโลหะ 2535 01917
044001766 ฉัตรชัย บุญเกิด (พ.อ.อ.) การสร้างชุดอุปกรณ์จับภาพนิ่ง 2546 02975
044000167 สุวรรณ ปริสุทธิไพชยันต์ การสร้างฐานข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและตรวจแก้ไขวงจรกระบวนการควบคุมต่างๆ 2534 01968
044000168 สุวรรณ ปริสุทธิไพชยันต์ การสร้างฐานข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและตรวจแก้ไขวงจรกระบวนการควบคุมต่างๆ 2534 01968
044001188 มานพ อำพันทอง การสร้างตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงดังสูง 2535 00081
044001871 ฉัตรชัย เจริญพุทธิพันธ์ การสร้างตัวอย่างงานตามกรรมวิธีชุบแข็งแบบ JOMINY 2535 01937
044001858 พิทักษ์ ลีวงศ์วัฒน์ การสร้างเตาอบชุบโลหะควบคุมด้วย Microprocessor 2535 01904
044001867 สันติ โลจนานันท์ การสร้างเตาเอนกประสงค์ 2535 01926
044001830 ประเสริฐ เรืองแรงสกุล การสร้างเทปโทรทัศน์ เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางกลและทางฟิสิกส์ของเหล็กหล่อ (CAST IRON) 2534 00150
044000820 อมร ช้างเย็นฉ่ำ การสร้างเทปโทรทัศน์ เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอน 0.4 2534 00141
044001837 อภิชาติ แสนรัษฎากร การสร้างเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้เครื่อง Machining Center 2535 01896
044000824 เดชา ภัทรปวัตน์วิทู การสร้างเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์และวิธีป้องกันอันตรายในอุตสาหกรรมยานยนต์   2534 01205
044001817 อดุลย์ หน่อแก้ว การสร้างเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางกล และทางฟิสิกส์ของเหล็ก BOHLER K110 (AISI D2) 2534 00138
044001273 คนึงเดช คำสามปอนด์ การสร้างบัลลาสต์ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง 400 วัตต์ 2537 01973
044000558 นพดล วีระปรีชา การสร้างแบบจำลองชิ้นส่วนกลไกเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2542 02696
044000843 รัชนี มากมาย การสร้างโปรแกรมช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง งานหล่อโลหะเบื้องต้น 2535 01920
044001846 อดิศักดิ์ คงเจริญหลาย การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประเมินราคาแม่พิมพ์ Progressive Die 2535 01943
044001842 พันทิพย์ กาฬภักดี การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปหาอายุการใช้งานของมีดกลึงและแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการตัด 2535 01948
044000613 สังเวียน นาคปุณบุตร การสร้างแผงสาธิตวงจรควบคุมระบบหัวเผาเครื่องยนต์ดีเซล  2532 01544
044000822 ประจวบ จันทภาโส การสร้างแผ่นโปร่งใส วิชา กลศาสตร์เครื่องจักร 2534 00126
044000829 ประสิทธิ์ เค้าแคน การสร้างแผ่นโปร่งใสประกอบการสอนวิชา การออกแบบงานเชื่อม 2535 01935
044000835 เสถียรพงศ์ สุวิเศษศักดิ์ การสร้างแม่พิมพ์อัดจานรองถ้วยเมลามีน 2535 01925
044000840 ชูพงษ์ โนนคู่เขตโขง การสร้างแม่พิมพ์อัดช้อนเมลามีน 2535 01945
044000827 ถาวร กิจวัฒน์ การสร้างแม่พิมพ์อัดถ้วยด้วยเมลามีน 2535 01940
044000828 ประสาร แสงเหมือนคง การสร้างโมเดลชุด COMPOUND DIE 2535 01942
044001818 ประทีป สันป่าแก้ว การสร้างโมเดลประกอบการสอนเรื่อง แม่พิมพ์ต่อเนื่อง = The Model of Progressive Die 2534 00127
044001866 ไพศาล ศิวดำรงพงศ์ การสร้างโมเดลแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชนิด CAM DIE 2535 01938
044001859 ศุภศิลป์ แซ่ตั้ง การสร้างรถพ่วงลากโดยสาร 2535 01947
044001129 ทรงวุฒิ วงศ์วัชรานุกูล การสร้างระบบบันทึกภาพตัวอักขระแบบง่ายๆ โดยใช้กล้องวิดิคอน 2534 00204
044001822 มาโนชณ์ ทะปะละ การสร้างระบบและกลไกของชุดฝึกเครื่องกัด 2534 00125
044001086 สิทธิชัย สีสดใส การสร้างและทดสอบการสื่อสารไมโครเวฟด้วยกันน์ไดโอด 2533 01516
044001227 สมจินต์ สุวรรณวิเชียร การสร้างและทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 2536 01855
044001565 ธีระวัชร์ จิตต์ปรุง การสร้างและทดสอบสายอากาศไมโครสตริป ความถี่ 5.8 GHz 2541 02877
044001171 สุทิน แกล้วกล้า การสร้างและทดสอบสายอากาศไมโครสตริปที่ความถี่ 4 GHz 2535 00157
044001283 ไพศาล สารนารถ การสร้างและทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตชิงกระแสตรงขนาด 150 วัตต์ 2537 01992
044001144 วิโรจน์ พิราจเนนชัย การสร้างและทอสอบไนโตรเจนเลเซอร์ 2534 00232
044001873 จิรพัฒน์ ขันทอง การสร้างและออกแบบวงจรแหล่งจ่ายที่มีสภาวะควบคุม 2547 03058
044001849 สำราญ วินทะไชย การสร้างวีดีโอเทปประกอบการบรรยาย เรื่อง การหล่อเหล็กเหนียวด้วยเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ 2535 01916
044001832 ไพบูลย์ นิคม การสร้างวีดีโอเทปประกอบการบรรยาย เรื่องโลหะวิทยา (ของเหล็กมาตรฐาน AISI W1) 2534 00124
044000609 ณรงค์ ตั้งถึงถิ่น การสร้างสไลด์ประกอบการบรรยาย 2532 01557
044000839 กฤษดา โกมล การสร้างสไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง การกัดงานโลหะด้วยน้ำยาเคมี 2535 01950
044000841 สิทธิโชค หิริธรรมกุล การสร้างสไลด์ประกอบการสอนการทดสอบงานเชื่อมโลหะแบบทำลายสภาพเชิงกล เรื่อง การทดสอบการโค้งงอ การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบแรงดึง 2535 01900
044000838 จำแลง สงหนู การสร้างสไลด์ประกอบเทปคำบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก 2535 01909
044000830 สุชาติ เนตรสว่าง การสร้างสไลด์ประกอบเสียง เรื่อง เขียนแบบวิศวกรรม 1 2535 01895
044000825 อดิศร สิทธิวงศ์ การสร้างสไลด์ประกอบเสียงบรรยาย เรื่อง การเชื่อมก๊าซทังสเตนอาร์ค (GTAW) 2535 01903
044000831 นริ ผลานันทนิท การสร้างสไลด์ประกอบเสียงบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบด้วยรังสี 2535 01898
044000832 จักรรินทร์ น่วมทิม การสร้างสไลด์ประกอบเสียงบรรยาย เรื่อง การทดสอบรอยเชื่อมด้วยน้ำยาแทรกซึมผงแม่เหล็ก และคลื่นอุลตราโซนิค 2535 01901
044000837 พันธ์ศักดิ์ สุทธินันทวรกุล การสร้างสไลด์ประกอบเสียงเรื่อง การเชื่อม MIG 2535 01930
044001463 จิรศักดิ์ อิ่มสมัย การสร้างสัญญาณขับวงจรคอนเวอร์เตอร์ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 2540 02527
044001464 ยงยุทธ ศิริสุทธิ์ การสร้างสัญญาณควบคุมอุปกรณ์ไทริสเตอร์ 2540 02528
044000836 สังเวียน ศิริรัชฎานันท์ การสร้างหุ่นจำลองชุด แม่พิมพ์ดัด และขึ้นรูปปลอกรัดท่อกลม 2535 01902
044001845 ไพฑูล วิวัฒน์ไพศาล การสร้างอุปกรณ์เคลื่อนย้ายงานแบบสมดุล 2535 01899
044001853 ไพฑูรย์ ขันทอง การสร้างอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมประกอบคานประตูรถนั่งด้วยเครื่องเชื่อมแบบ MIG 2535 01913
044000635 ทรงชัย เอื้อวงศ์กูล การส่องสว่างบนท้องถนน  2529 01185
044001914 กิติกาญจน์ ผลละออ การสังเคราะห์พัลส์ไซน์กำลังสองด้วยหลักการการผสมสัญญาณจากโครงสร้างการจำลอง FPGA 2547 03099
044001709 ปราการ แก้วกัน การสั่งงานเปิดคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 2545 02918
044001639 ภัทรพงศ์ อัญชันภาติ การสั่งรายการอาหารผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้วิชวลเบสิก 6.0 2544 02787
044000872 สุดชาย พานสุวรรณ การสำรวจเพื่อการบูรณะโบราณสถาน (Surveying for Restoration) 2529 01044
044000873 สุดชาย พานสุวรรณ การสำรวจเพื่อการบูรณะโบราณสถาน (Surveying for Restoration) 2529 01044
044001006 จิระพจน์ ชุมภูประสิทธิ์ การสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินทางธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ 2543 02701
044001710 จักรี ฉ่ำพจน์ การสืบค้นตำแหน่งด้วยระบบจีพีเอส 2545 02919
044001560 ธงชัย ชาตะวิทยากูล การสื่อสัญญาณด้วยพัลซ์โค๊ดมอดูเลชั่น 2541 02872
044001590 พีระพงษ์ จินดามุข การสื่อสารข้อมูลความถี่สูงโดยระบบสื่อสารทางเดียว 2543 02737
044001711 นำชัย เกรียงพิทักษ์ การสื่อสารข้อมูลผ่านโปรโตคอลการสื่อสารแบบไร้สาย 2545 02920
044000874 ชัยสิทธิ์ นิยมลาภ การสูญเสียความดันเนื่องจากการไหลในท่อ พี.วี.ซี 2529 01023
044000875 ชัยสิทธิ์ นิยมลาภ การสูญเสียความดันเนื่องจากการไหลในท่อ พี.วี.ซี 2529 01023
044000901 ภาสกร สายแสงจันทร์ การเสียรูปของผิวจราจร ICBP. เนื่องจากน้ำหนักบรรทุก (Deformation of ICBP. Pavement DUE to Loading) 2531 01046
044000032 ประเสริฐ คุณธรรม การหาขนาดเครื่องปรับอากาศโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2531 03116
044001252 ศักดิ์สิทธิ์ ณีคะนันท์ การหาค่าพารามิเตอร์ของสายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 2537 02029
044000866 สกล ไผทรักษ์ การหาค่าโมเมนต์สูงสุดและแรงปฎิกริยาสูงสุดของสะพานช่วงเดียวธรรมดาเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกจร Maximum Bending Moment and Maximum Reaction of the Simple Support Bride for live load 2526 00988
044001178 สราวุฒิ พันธ์สนิท การหาค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์โคมไฟถนนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2535 00266
044001219 วรฉัตร โคติบุญโล การหาค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์โคมไฟถนนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2536 01846
044001767 ณัฏฐ์ สุภัคกาญจนา การหาตำแหน่งฟอลท์ในสายเคเบิลแรงสูงด้วยเทคนิคการตรวจจับสัญญาณพัลส์ 2546 02976
004001502 ภูมิสิน พงศ์พฤกษ์ การหาทิศทางและระยะทางแหล่งกำเนิดคลื่น 2540 02574
044001921 นิพนธ์ สวัสดิ์เทพทอง การหาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ 2547 03106
044000861 บัณฑิต จินอยู่ยงค์ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการฉีดโพรพิลีน 2536 02104
044000988 คมศักดิ์ เครือศรี การหาอัตราส่วนระหว่างซิลิก้าซีเมนต์กับดินลูกรังปนทรายที่เหมาะสมในการทำดินซีเมนต์บล็อค อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 2542 02640
044000541 นเรศ นาถนิติวิทยา การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2541 02676
044001566 อาคม สุวรรณรักษา การออกแบบ Power divider และ Directional couplers ด้วยไมโครสตริป 2541 02878
044001326 บรรพจน์ ปริญญาพล การออกแบบ และสร้างเครื่องมือวัดขดลวดแบบตัวเลข 2538 02468
044001321 สุรสิทธิ์ แสนทวีสุข การออกแบบเครื่องควบคุมการวัดอุณหภูมิ 2538 02480
044001900 คมสันต์ พวงสีเคน การออกแบบเครื่องรับส่วนหน้าของเครื่องรับบลูธูทเรดิโอความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต 2547 03085
044001381 ธีรเดช โอภาสเจริญบุญ การออกแบบเครื่องให้ความร้อนด้วยขดลวดความถี่สูง ขนาด 1200 วีเอ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต 2539 02463
044000544 มนตรี แจ่มแจ้ง การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสถานี เอฟเอ็มเอส 2542 02682
044001593 ธงชัย สุธาประดิษฐ์ การออกแบบตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าสำหรับการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาดใหญ่ 2543 02740
044001840 ประเสริฐ ภูมิชัย การออกแบบโต๊ะ เก้าอี้นั่งทำงาน สำหรับประกอบชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2535 01936
044000220 ปรีชา เอี่ยมละออ การออกแบบท่อลมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2534 02150
044001555 วิเชียร อูปแก้ว การออกแบบนาฬิกาดิจิตอลโดยใช้ FPGA CHIPS 2541 02867
044000940 สมบูรณ์ โรจนชัยชนินทร การออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ = Reinforced Concrete Stair Design With Microcomputer 2533 00152
044000225 วาริน สองเมือง การออกแบบปล่องถ่ายเทอากาศในโรงเลี้ยงไก่ = Hood Design 2535 01713
044000226 วาริน สองเมือง การออกแบบปล่องถ่ายเทอากาศในโรงเลี้ยงไก่ = Hood Design 2535 01713
044000971 ทัศนัย โทนใหญ่ การออกแบบแผ่นพื้นไร้คานด้วยเทอร์โบปาสคาล 2541 02624
044000986 ธนากร ทรัพย์กุญชร การออกแบบแผ่นพื้นไร้คานด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2542 02638
044001910 ศุภฤกษ์ เพชรหมอง การออกแบบเพาเวอร์แอมปลิไฟล์สำหรับลูทูธ 2547 03095
044000034 อนุวัฒน์ ศิละวงษ์เสรี การออกแบบเฟืองโดยคอมพิวเตอร์ = Gear Design by Computer 2532 01284
044001322 จิระศักดิ์ พึ่งพา การออกแบบระบบการบริหารงานปั๊มน้ำมันบนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ 2538 02473
044001216 สาคร สานส่งศักดิ์ การออกแบบระบบตรวจสอบผ่านคู่สายโทรศัพท์ DTMF 2536 01842
044001324 จรูญ ชำนาญศิลป์ การออกแบบระบบมัลติเพลกซ์สำหรับการสือสารด้วยคลื่นความถี่สูง 2538 02434
044001533 เดโชพล แซ่ฮะ การออกแบบลอจิกอนาไลเซอร์โดยใช้แม็กพลัส II 2541 02845
044000469 ยุพราช แถมใจ การออกแบบและคำนวณระบบกลไกด้วยคอมพิวเตอร์ 2537 02299
044000470 ยุพราช แถมใจ การออกแบบและคำนวณระบบกลไกด้วยคอมพิวเตอร์ 2537 02299
044001896 นิพันธ์ คงมา การออกแบบและติดตั้งระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์และโคมไฟถนน 2547 03081
044000579 ประยูร หรั่งทรัพย์ การออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ 2528 01036
044001712 ชนะ จันทร์ศรี การออกแบบและวิเคราะห์วงจรกรองความถี่ โดยใช้ตัวยูนิฟอร์มดิสทริบิวท์อาซี 2545 02921
044001099 ธนา ทั้งพญา การออกแบบและสร้าง เครื่องป้อนกระแสสำหรับทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 2533 00032
044001160 ธีรพงษ์ เพาะพูล การออกแบบและสร้างขดลวดทำร้อนแบบเหนี่ยวนำ 2535 01155
044000713 อรุณศักดิ์ ธราธรกุล การออกแบบและสร้างเครื่องกระตุ้นเนื้อด้วยไฟฟ้า 2532 01139
044001768 จักรพันธุ์ ยิ้มพงษ์ การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนจากหลักการการถ่ายประจุโคโรน่าเพื่อบำบัดสระว่ายน้ำ 2546 02977
044001043 บำรุง พึ่งผล การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บและแสดงผลภาพ 3 ระดับ  2530 01581
044000664 สมบัติ รัตนาวดี การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมการเลื่อนภาพด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ = Design and Construction of Slide Caption Controlled by Microprocessor 2531 01097
044001095 กฤษฎา เพชรดาษดา การออกแบบและสร้างเครื่องคำนวณค่าบริการและบันทึกการใช้โทรทัศน์ทางไกลอัตโนมัติ 2533 01484
044001111 บัณฑิต หาสตะนันทน์ การออกแบบและสร้างเครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2533 01611
044001323 ชลอ ประสิทธิ์ การออกแบบและสร้างเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์แบบตัวเลข 2538 02436
044001232 สุรศักดิ์ ปัญจวรานนท์ การออกแบบและสร้างเครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 2536 01861
044000811 นพดล สุขกล่อมชีพ การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจความหนา แผ่นโลหะเกินกำหนด ชนิดปรับค่าได้ 2538 02395
044001909 อิทธิกร นกจันทร์ การออกแบบและสร้างเครื่องเติมลมอัตโนมัติ 2547 03094
044001304 การุณ อินทรบุตร การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบรีเลย์ป้องกัน 2537 01985
044001303 สมยศ เชยชม การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบเวลาการทำงานของเซอร์กิตเบรคเกอร์ 2537 01986
044001202 อดิวิศว์ ไพสิฐการ การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน 2535 01451
044001125 เดชา ทับเจริญ การออกแบบและสร้างเครื่องนำข่ายโทรเลขผ่านข่ายเทเลกซ์ 2534 00235
044001325 อภิชาติ แจ่มจันทร์ การออกแบบและสร้างเครื่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ระบบไมโครเวฟ 2539 02383
044001113 อดิศักดิ์ ตั้งปัทมชาติ การออกแบบและสร้างเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โทรศัพท์ โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม 2533 00112
044001052 เกรียงไกร แสนกูย การออกแบบและสร้างเครื่องมัลติเพล็กซ์ข้อมูลจาก RS 232C 2531 01378
044001185 วิรุธ รื่นภาคลาภ การออกแบบและสร้างเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าแบบแสดงผลเป็นตัวเลข 2535 00172
044001327 บุญสร้าง แสงประเสริฐ การออกแบบและสร้างเครื่องวัดค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก 2538 02443
044001184 ประสงค์ แสงสุธา การออกแบบและสร้างเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับระบบดิจิตอล ขนาด 0-100 กิโลโวลด์ 50 เฮิรตช์ 2535 00182
044001328 ประหยัด สุขเนาว์ การออกแบบและสร้างเครื่องให้ความร้อนด้วยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง ขนาด 1200 วีเอ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ 2538 02517
044001072 วัลลภ ทาสิงห์ทอง การออกแบบและสร้างเครื่องให้ความร้อนแบริ่งโดยการเหนี่ยวนำ ขนาด 3.0 เควีเอ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 2532 00088
044001329 สมโภช วงษ์คำ การออกแบบและสร้างจานสายอากาศ แบบ OFFSET TYPE ย่าน C และ KU BAND 2539 02382
044001053 ราชันย์ เหล็กกล้า การออกแบบและสร้างจานสายอากาศสำหรับสถานีรับภาคพื้นดิน=Design and construction receive only Earth station antenna 2531 01094
044001330 ปรีดา สมวงษ์อินทร์ การออกแบบและสร้างช่องว่างทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.25 เซนติเมตร 2538 02452
044001674 จิรวัฒน์ ขวัญคง การออกแบบและสร้างช่องว่างทรงกลมวัดแรงดันสูงพิกัด 180 kv เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร 2544 02824
044001382 เพ็ชร์ ศิริวงศ์ การออกแบบและสร้างช่องว่างทรงกลมวัดแรงดันสูงเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร 2539 02371
044001863 สมพร พรหมทองนุ้ย การออกแบบและสร้างชุดกรองฝุ่น (BAG FILTER) 2535 01921
044001073 ยงยุทธ์ แซ่ลี้ การออกแบบและสร้างชุดหรี่ไฟสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนค์ชนิดอุ่นไส้หลอด 2532 01511
044001384 บุญยัง ปลั่งกลาง การออกแบบและสร้างไดโอดแรงสูงขนาด 72.5 kV พิกัดกระแส 20 mA 2539 02424
044001296 ยุทธพงษ์ พุ่มรินทร์ การออกแบบและสร้างเรื่องควบคุมการใช้พลังงานสูงสุด 2537 01980
044001137 ชาตรี เถื่อนนาคี การออกแบบและสร้างวงจรควบคุมการสวิทช์สำหรับ อินเวอร์เตอร์แบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ 2534 01176
044001879 ชุมพล อินทรักษา การออกแบบและสร้างสายอากาศไดโพล ย่านความถี่ 2.4 GHz 2547 03064
044001713 ประพันธ์พงศ์ ใจเผื่อแผ่ การออกแบบและสร้างสายอากาศโพลเดดไดโพล 8 ห่วง ย่านความถี่ 570 MHz 2545 02922
044001197 สุชาติ ตังละแม การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได ชนิดน้ำมันบรรจุในถังฉนวน ขนาด 100 เควี 50 เฮิรตซ์ 5 เควีเอ 2537 02052
044001769 กรกมล จินดาวัฒน์ การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบแรงดันสูงขนาด 100 kV 10kVA 50Hz 2546 02978
044000681 ประสาน ไกรดำ การออกแบบและสร้างอิเล็กทรอนิคส์ครอสโอเวอร์ 2532 01399
044001385 ชาติชาย เพ็ญไชยา การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทดสอบความเป็นฉนวนของก๊าซ 2539 02467
044001386 ธนพงษ์ ลออสุวรรณ การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมันชนิดเพลทกับเพลท และ เพลทกับอิเล็กโทรด 2539 02466
044001387 ปรีชา อิ่มหุ่น การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมันชนิดอิเล็กโทรดกับอิเล็กโทรด 2539 02504
044001138 ชัชชัย มาลัยกฤษณะชลี การออกแบบและสร้างอุปกรณ์หรี่ไฟ สำหรับการควบคุมจากส่วนกลางด้วยสัญญาณอนาล็อก 2534 00236
044001332 ไพรัตน์ ปัญญามโน การออกแบบวงจร A/D Converter ด้วย Viewlogic 2538 02442
044001880 พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบนอตซ์โดยใช้ทรานซิสเตอร์แทนตัวยูนิฟอร์มดิสทริบิวท์อาซี 2547 03065
044001045 ชาติ ฤทธิ์หิรัญ การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบบัตเตอร์เวิร์ธโดยไมโครคอมพิวเตอร์ 2530 01391
044001907 กัมพล โชคทิพย์รัตนกุล การออกแบบวงจรกรองแถบความถี่ผ่านและวงจรกรองความถี่ต่ำแบบนอนยูนิฟอร์มดิสทริบิวท์อาร์ซี 2547 03092
044001714 สายยนต์ สมพา การออกแบบวงจรกำเนิดความถี่กำลังต่ำจากการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก 2545 02923
044001331 บุญชู นวลิขิตกุล การออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถี่สูงด้วยไมโครสตริปไลน์ 2538 02486
044001770 พิษณุ สุขตระกูล (พ.อ.ต.) การออกแบบวงจรเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้ VHDL เพื่อควบคุมชุดระเบิดแบบสควิป 2546 02979
044001715 สุรชัย เลี้ยงวณิชย์ การออกแบบวงจรเดลต้ามอดูเลเตอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านการขยายเสียงมัลติมีเดีย 2545 02924
044001638 วัลลภ กำมณี การออกแบบวงจรเปรียบเทียบกระแส 2544 02786
044001771 อภิรักษ์ เสือเดช การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลที่ทำงานในโหมดกระแส 2546 02980
044001274 ธนิต แสงทอง การออกแบบวงจรรวมเชิงพาณิชย์สำหรับพอร์ตเครื่องพิมพ์แบบขนาน 2537 02024
044001383 พยูร ศรีพร การออกแบบวงจรวัดความหนาแน่นของของเหลวด้วยดิฟเฟอร์เรนเชียบเพรสเซอร์เซนเซอร์ 2539 02373
044001591 ขวัญชีวินทร์ ตัณฑจิตติ การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบควบคุมความถี่ด้วยวาริแคปไดโอด 2543 02738
044000817 สุริยา มณีโสภา การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมต่อกับ ไมโครโปรเซสเซอร์ Z80 2538 02450
044001302 นพดล ประสงค์ศักดิ์ การออกแบบวรจร A/D คอนเวอร์เตอร์ โดยใช้ VIEWIogic 2537 02042
044001556 อนุชิต นราลัยกุล การออกแบบวิธีการควบคุมบีมของสายอากาศไมโครสตริปแบบอาร์เรย์ (1X4) ที่ความถี่ 1.5 GHz 2541 02868
044001918 จักรพันธ์ ใจเย็น การออกแบบสมาร์ตการ์ดเพื่อตรวจสอบการเข้าออก 2547 03103
044001233 สุรพล นิลมาศ การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 140 กิโลโวลต์ 2536 01862
044001180 รวิชย์ วรรณศิริ การออกแบบสร้างเครื่องทดสอบความต้านทานรากสายดิน 2535 00242
044001333 วัลลภ แสนยะนันท์ การออกแบบสร้างเครื่องผลิตความถี่สูง ย่าน วี เอช เอฟ 2538 02489
044000719 ไพฑูรย์ บัวแก้ว การออกแบบสร้างเครื่องฟอก และ ควบคุมความบริสุทธิ์ของอากาศโดยอัตโนมัติ 2532 01493
044001196 สมชาย เหลืองพีระชัย การออกแบบสร้างแผงวงจรสื่อสารข้อมูลมาตรฐาน IEEE-488 2535 00161
044001592 ธานุสรณ์ ฉันทะกุล การออกแบบสร้างอินดักเตอร์เพื่อกรองกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า 2543 02739
044000649 ภานุเดช นาบำรุง การออกแบบสร้างอุปกรณ์ความถี่สูงสำหรับการเชื่อมแบบ TIG = Design Construction of high frequency unit for tig welding 2530 01485
044001901 ณัฐพงษ์ รักษ์วรรณา การออกแบบส่วนหน้าของเครื่องส่งบลูธูทเรดิโอความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต 2547 03086
044000475 จิรพล กลิ่นบุญ การออกแบบสายพานลำเลียงโดยคอมพิวเตอร์ = Belt-conveyor design by computer 2537 02296
044000476 จิรพล กลิ่นบุญ การออกแบบสายพานลำเลียงโดยคอมพิวเตอร์ = Belt-conveyor design by computer 2537 02296
044001902 นพดล ธิมาเกตุ การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปควอไซ-ยากิแถบความถี่กว้าง 2547 03087
044001041 ชัยวัฒน์ ซื่อตรง การออกแบบแสงสว่างภายในโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 2530 01110
044001097 วิสันต์ ทรัพย์ศิริสิน การออกแบบห้องหม้อแปลงไฟฟ้า  2533 01585
044001334 สวัสดิ์ แสนทอง การออกแบบไอซีเสียงเพลงโดยใช้แม๊กพลัส II 2538 02400
044000865 กวี สอนกิจมั่น กาวร้อนพลาสติก(Hot Melt Plastic Adhesive) 2536 02107
044000903 กิตติพงศ์ มีปัญโญ กำลังแข็งแรงของดินเหนียวบางบ่อผสมปูนขาว = Strength of Stabilized Bang-Bho Clay With Lime 2531 02227
044000904 ชาตรี วัฒนเขจร กำลังแข็งแรงของหินคลุกผสมปูนซีเมนต์ 2531 01034
044001772 จงชนะ แสงเจริญ กุญแจรหัสอิเล็กทรอนิกส์ 2546 02981
044000905 สมศักดิ์ ปิติพรณรงค์ เกณฑ์ที่เหมาะสมในการกำหนดส่วนผสมของ ICBP สำหรับงานถนนในชนบท (Appropriate Mix Ratio for ICBP in Rural Road Construction) 2531 01003
044000906 สมศักดิ์ ปิติพรณรงค์ เกณฑ์ที่เหมาะสมในการกำหนดส่วนผสมของ ICBP สำหรับงานถนนในชนบท (Appropriate Mix Ratio for ICBP in Rural Road Construction) 2531 01003
044001716 อภินันท์ มาลาอ่อน เกมต่อสู้รถถัง 2545 02925
044001773 จำนาน คำคง ขั้วต่อสายเคเบิลแรงดันสูงเพื่อทดสอบวัดค่าพาเชียลดีสชาร์จสายเคเบิล XLPE โดยใช้น้ำบริสุทธิ์เป็นฉนวน 2546 02982
044001717 จาตุรณต์ รอดอ่วม ขั้วต่อสายเคเบิลแรงสูง XLPE 22/24KV สำหรับวัดค่าดิสชาร์จบางส่วน 2545 02926
044001923 ดิษธิพงค์ วงค์ไพศาลฤทธิ์ ขั้วต่อสายแบบฉนวนน้ำมันสำหรับทดสอบเคเบิลแรงสูง 2547 03108
044001141 เด่นชัย กองศาสนา แขนกล 3 มิติ 2534 00234
044000307 วิภาส โพธิ์เงิน แขนกลควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ = Robot of Programmable Logic Controller 2535 01712
044000308 วิภาส โพธิ์เงิน แขนกลควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ = Robot of Programmable Logic Controller 2535 01712
044000519 ปริญญา ยังสุขชีพ แขนกลเคลื่อนที่ 2541 02656
044001544 สมเจตน์ แจ้งสุข แขนกลชนิด 5 แกน 2541 02856
044001388 สกล โล่ชัยสิริกุล แขนกลบนฐานเคลื่อนที่ควบคุมระยะไกล 2539 02455
044001774 สุรพงศ์ แสงสุวรรณ ควบคุมการทำงานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ โดยใช้ชิป FPGA 2546 02983
044000001 ณัฐพงศ์ ไชยวงค์ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย พ็อกเก็ตพีซี 2545 02893
044001878 นะรา เฉลิมกลิ่น ควบคุมความสว่างหลอดไฟฟ้าด้วยระบบดิจิตอล 2547 03063
044001047 บุญเลิศ สุคนธ์นรรัตน์ ควบคุมแรงดันด้วยไมโครโปรเซสเซอร์  2530 01492
044001775 กฤษณะ จันทร์บาล ควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ความเร็วสูง 2546 02984
044001571 ขจร อนุดิตย์ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางระบบโทรศัพท์ DTMF 2541 02883
044000993 เชิดศักดิ์ มุกดา ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม 2542 02645
044000987 ชนินทร์ ใจประดิษฐ์ธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝน ในภาคกลางของประเทศไทย 2542 02648
044000996 เปรมศักดิ์ สายลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝน ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2542 02650
044000997 พิชิต ขอผล ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝน ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 2542 02651
044001001 โชลม แสงสุขขา ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝนในภาคตะวันออกของประเทศไทย 2542 02655
044000998 เฉลย ธนะภูมิชัย ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 2542 02652
044000999 ปิยวิทย์ ปานกลิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 2542 02653
044000984 กสิณ มีนวล ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย 2542 02647
044001000 จีรมิตร สถิตย์ละมุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย 2542 02654
044001019 ครรชิต อนารัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีความโค้งท้ายฝายกับคุณสมบัติทางชลศาสตร์ 2543 02714
044000907 สุชาติ ศิริจังสกุล ความหนาที่เหมาะสมของ ICBP สำหรับงานถนนในชนบท (Evaluation of the Suitable theickness of ICBP for rural road) 2531 01026
044000908 สุชาติ ศิริจังสกุล ความหนาที่เหมาะสมของ ICBP สำหรับงานถนนในชนบท (Evaluation of the Suitable theickness of ICBP for rural road) 2531 01026
044000994 กิตติ เอี่ยมอุไร ความหยาบเชิงชลศาสตร์ของท่อพีวีซี 2542 02646
044001022 ณรงค์พล ขีดขิน คอนกรีตผสมซ้ำด้วยสารลดน้ำพิเศษ 2543 02717
044000972 ทวีศกดิ์ วังคะฮาด คอมพิวเตอร์สำหรับบทปฏิบัติการทดสอบดิน 2541 02625
044001277 สมศักดิ์ อัศวกุลไพบูลย์ คอมไพเลอร์ภาษาซีโดยใช้คำสั่งภาษาไทย 2537 02043
044000916 อำนวย อัคคะเดชอนันต์ คันทางเสริมหวาย = Reinforce Embankment with Rattan 2531 01032
044001335 ทวีศักดิ์ สมานสิน คาปาซิเตอร์ กำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาดแรงดัน 140 kV ชนิดฉนวนน้ำมัน 2538 02439
044001074 เอกชัย รักษ์ชูชีพ คิวสวิชต์ที่ใช้ในเลเซอร์โหมดฟันดาเมนทอล 2532 01487
044000931 ชินปกรณ์ เทพวงษ์ คุณลักษณะเฉพาะของลุ่มน้ำชี (Nam Chi Watershed Characteristics) 2533 01021
044001594 วีระชัย สีห์วิทูร คุณสมบัติของเสียงพูดบนพื้นฐานของรหัสเชิงเส้น 2543 02741
044000973 ธเนศ การธนะศาษฐ์ คู่มือการใช้เครื่องทดสอบวัสดุ 2541 02626
044000818 วิชิต ชวนาทนุสรณ์ คู่มือการใช้โปรแกรมการนำบาร์โค้ดมาใช้งานด้านครุภัณฑ์ 2538 02397
044000819 วิชิต ชวนาทนุสรณ์ คู่มือการใช้โปรแกรมการนำบาร์โค้ดมาใช้งานด้านครุภัณฑ์ 2538 02397
044001930 ยุทธนา รัตโส คู่มือจัดทำชุดทดลองและการใช้ 2528 03118
044001389 วิทยา ชำนาญไพร คู่สายโทรศัพท์และอินเตอร์คอมภายในด้วยสายไฟฟ้า 220 โวลท์ 2539 02506
044000487 โชคชัย ลิขิตเจริญสุข เครนขาหยั่ง ขนาด 3 คัน = Gantry Crane 3 Ton 2537 02286
044000488 โชคชัย ลิขิตเจริญสุข เครนขาหยั่ง ขนาด 3 คัน = Gantry Crane 3 Ton 2537 02286
044000278 บัญญัติ วงศ์ประชา เครนยกน้ำหนักแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมด้วยรีโมต = Direct Current Crane With Remote Control 2535 01739
044000279 บัญญัติ วงศ์ประชา เครนยกน้ำหนักแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมด้วยรีโมต = Direct Current Crane With Remote Control 2535 01739
044000751 วารุณี อุปคุต เครือข่ายช่วยสอน IEEE 802.3 2534 00115
044000565 ธีรวงศ์ แจ่มฟ้า เครื่องกรองทราย 2544 00026
044001336 ประสงค์ มหายศ เครื่องกรองน้ำโดยประจุไฟฟ้าแรงสูง 2538 02427
044001467 กมล ทองนุ้ย เครื่องกรองน้ำโดยประจุไฟฟ้าแรงสูง 2540 02531
044000035 สมชาย อร่ามเมฆา เครื่องกระเทาะเปลือกถั่วลิสงแบบใช้แรงคนถีบ 2532 01543
044000607 ชวลิต ธรรมา เครื่องกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบต่อเนื่อง 2532 01530
044000608 ชวลิต ธรรมา เครื่องกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบต่อเนื่อง 2532 01530
044000026 ทำเนียบ สงวนแก้ว เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันได 2529 02146
044000238 คชเดช สุรนันทจักร์ เครื่องกลึงไม้ในงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2534 01722
044000509 จตุรงค์ รักษาพราหมณ์ เครื่องกวนทุเรียนอัตโนมัติ 2537 02305
044000511 จตุรงค์ รักษาพราหมณ์ เครื่องกวนทุเรียนอัตโนมัติ 2537 02305
044000636 เขตชัย เอี่ยมศรี เครื่องก๊อปปี้เทปคาสเซ็ท  2529 02337
044000637 เขตชัย เอี่ยมศรี เครื่องก๊อปปี้เทปคาสเซ็ท  2529 02337
044000638 เขตชัย เอี่ยมศรี เครื่องก๊อปปี้เทปคาสเซ็ท  2529 02337
044000540 บุญเทิด บุญชัย เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด, Scale off corn seed machine 2541 02679
044001337 สิทธิชัย พิชัยจารุเวศ เครื่องกำจัดควัน 2538 02514
044000473 ชเนษฎ์ บุญยอุดมศาสตร์ เครื่องกำจัดฝุ่นชนิดไซโคลน 2537 02300
044000508 ชเนษฎ์ บุญยอุดมศาสตร์ เครื่องกำจัดฝุ่นชนิดไซโคลน 2537 02300
044000288 ขวัญชัย จ้อยเจริญ เครื่องกำจัดฝุ่นแบบถุงผ้า = Bag Filter 2535 01737
044000289 ขวัญชัย จ้อยเจริญ เครื่องกำจัดฝุ่นแบบถุงผ้า = Bag Filter 2535 01737
044001054 สืบสวัสดิ์ สบประสงค์ เครื่องกำเนิดความร้อนโดยใช้ความถี่สูงแบบไดอีเลคตริกฮีทติ้ง 2531 01448
044001338 สมศักดิ์ มานพ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง 2539 02377
044001390 คงศักดิ์ เปรมเล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเคลื่อนที่ได้ 2539 02464
044001391 ไพศาล บุญเจียม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 3 เฟส ชนิดไม่มีแปรงถ่านและสามารถสร้างสนามแม่เหล็กกระตุ้นได้ด้วยตัวเอ 2539 02426
044001652 อภิชัย อำนวยวิทยากุล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 100 กิโลโวลต์ 2544 02800
044001392 กฤษฎากร เวชสิทธิ์ เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า 2539 02499
044001655 ธานี โสภาบุตร เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่อนฟ้าผ่าขนาด 100 KV 2544 02803
044001393 สาธิต แสงอ่อน เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์สวิตชิง 2539 02493
044001595 ประเสริฐศักดิ์ เกษรสิทธิ์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ 2543 02742
044000680 จักรชัย เทศประสิทธิ์ เครื่องกำเนิดสัญญาณซิงค์โทรทัศน์ 2532 00092
044001570 ศิริชัย จุ้ยบาง เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบดิจิตอลควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 2541 02882
044001633 ชนะพงษ์ ชฎาวงศ์ เครื่องกำเนิดโอโซนโดยใช้แหล่งจ่ายจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2544 02781
044001718 พงศกร ผุดผ่องพรรณ เครื่องกำหนดอัตราการโหลของสารละลาย 2545 02927
044000494 ณรงค์ สีหาจ่อง เครื่องแกะกระเทียมหัว 2537 02274
044000495 ณรงค์ สีหาจ่อง เครื่องแกะกระเทียมหัว 2537 02274
044000154 ชัชวาล กุศลพรไพศาล เครื่องขจัดคราบน้ำมัน  2534 02312
044000155 ชัชวาล กุศลพรไพศาล เครื่องขจัดคราบน้ำมัน  2534 02312
044000137 รัชพล นภานพรัตน์แก้ว เครื่องขนถ่ายเมล็ดพันธุ์พืชแบบใช้ลมดูด = Grain transfer with suction blower 2534 01827
044000138 รัชพล นภานพรัตน์แก้ว เครื่องขนถ่ายเมล็ดพันธุ์พืชแบบใช้ลมดูด = Grain transfer with suction blower 2534 01827
044000340 บรรเจิด ปล้องไหม เครื่องขนถ่ายวัสดุขึ้นลงแบบหมุนวน 2536 02212
044000341 บรรเจิด ปล้องไหม เครื่องขนถ่ายวัสดุขึ้นลงแบบหมุนวน 2536 02212
044000492 กุศล สุมทรคชรินทร์ เครื่องขนถ่ายวัสดุด้วยลม 2537 02285
044000493 กุศล สุมทรคชรินทร์ เครื่องขนถ่ายวัสดุด้วยลม 2537 02285
044000262 ปัญญา วงษ์จันทร์ เครื่องขนย้ายถังน้ำมัน 2535 01756
044000263 ปัญญา วงษ์จันทร์ เครื่องขนย้ายถังน้ำมัน 2535 01756
044001186 ฉัตรชัย เชื้อจันทึก เครื่องขยายกำลังแบบสวิทซิ่ง 2535 00051
044001235 พิภพ บุญพาชื่น  เครื่องขยายระบบงานป้องกันความปลอดภัย 2536 01864
044001075 อิศรากร พรหมจาต เครื่องขยายสัญญาณความถี่ 470 เมกกะเฮิรตซ์ 2532 01418
044001036 ธีระชัย เอกอุรุชัยเทพ เครื่องขยายสัญญาณความถี่ UHF = UHF POWER AMP 2529 01092
044001394 สุวัชชัย อนันทเสก เครื่องขยายสัญญาณความถี่ย่าน UHF 2539 02419
044001395 มนตรี เริงธรรม เครื่องขยายสัญญาณย่านความถี่ ยู-เอช-เอฟ 2539 02494
044000452 ชัยพงษ์ อนุวัฒน์ เครื่องขอดเกล็ดปลาช่อน = Scales-Removing Machine 2537 02288
044000466 ชัยพงษ์ อนุวัฒน์ เครื่องขอดเกล็ดปลาช่อน = Scales-Removing Machine 2537 02288
044000076 ชิดชัย สิงห์วิเศษ เครื่องขัดผิวโลหะแบบสั่นสะเทือน 2533 01663
044000077 ชิดชัย สิงห์วิเศษ เครื่องขัดผิวโลหะแบบสั่นสะเทือน 2533 01663
044000290 เชษฐา สุขศรีสราญจิตร เครื่องขัดและตัดเอนกประสงค์, Clean and cut machine 2535 01776
044000178 บุญชัย เหลืองสุนทรชัย เครื่องขัดโลหะเอนกประสงค์ = General Purpose Grinding Machine 2534 01762
044000179 บุญชัย เหลืองสุนทรชัย เครื่องขัดโลหะเอนกประสงค์ = General Purpose Grinding Machine 2534 01762
044001920 ขรรค์ชัย ไสวดี เครื่องขายกาแฟอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 2547 03105
044001596 วีระวุฒิ ทองสุข เครื่องขายน้ำเคลื่อนที่ 2543 02743
044000467 กัมปนาท อุปถัมภ์ เครื่องขึ้นรูปท่อหม้อน้ำรถยนต์ 2537 02270
044000468 กัมปนาท อุปถัมภ์ เครื่องขึ้นรูปท่อหม้อน้ำรถยนต์ 2537 02270
044000231 พรชัย กังแฮ เครื่องขึ้นรูปพลาสติคด้วยระบบสูญญากาศ 2535 01681
044000232 พรชัย กังแฮ เครื่องขึ้นรูปพลาสติคด้วยระบบสูญญากาศ 2535 01681
044000092 อภิชาติ เจริญเกตุ เครื่องขูดเส้นใยกาบกล้วย 2533 01785
044000093 อภิชาติ เจริญเกตุ เครื่องขูดเส้นใยกาบกล้วย 2533 01785
044000329 จิตติ ตรีพงศ์วาณิช เครื่องเข้าชุดเอกสาร 2536 02251
044000330 จิตติ ตรีพงศ์วาณิช เครื่องเข้าชุดเอกสาร 2536 02251
044001288 กิตติ ชัยรัตนมโนกร เครื่องควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในบ้าน 2537 01984
044000677 นพรัตน์ วิชิโต เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่จากแผงเซลแสงอาทิตย์ 2532 00009
044001035 ฉัตรชัย ดิษสน เครื่องควบคุมการทำงานตามลำดับแบบโปรแกรมได้ 2528 03115
044001092 พงษ์นรา มหัทธนานนท์ เครื่องควบคุมการปรับแต่งไฟเวที ด้วยระบบดีทีเอ็มเอฟ และไมโครคอมพิวเตอร์ 2533 01195
044001139 ศรีเดช ปัญจขันธ์ เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู ระยะไกล 2534 00200
044001776 ศักดิ์ชัย เจนอักขรกุล เครื่องควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ชิพ FPGA 2546 02985
044001088 สถาพร ศรีสวัสดิ์ เครื่องควบคุมการผสมถังสบู่ดิบ 2533 01385
044000665 สุริยันต์ พรหมคช เครื่องควบคุมการพ่นฝนหมอกอัตโนมัติ  2531 01587
044001597 ยุทธนา ศิริศิลป์ เครื่องควบคุมการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ 2543 02744
044001575 วิกรานต์ ขวัญนิมิตร เครื่องควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ 2541 02887
044001245 ศรัณยู นันท์ธนะวานิช เครื่องควบคุมการสตาร์ทอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส แบบ ซอร์ฟสตาร์ท โดยใช้ไทริสเตอร์ 2536 01884
044001201 บรรพต บัวพนมมาศ เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยไมโครโปรเซสเซอร์ 2535 00064
044001396 กิตติ สุคนธ์ขจร เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วย MCS-96 2539 02413
044000714 สุมล จันทรงาม เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสด้วยการปรับความถี่ 2532 01572
044001645 เฉลิมพล ฉัตรอำพันธ์ เครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์ 2544 02793
044001505 เอกภัทร สระแก้ว เครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน 2540 02577
044001055 รณพร จำปาถิ่น เครื่องควบคุมทิศทางสายอากาศ, Rotor Antenna Control 2531 00011
044001056 รณพร จำปาถิ่น เครื่องควบคุมทิศทางสายอากาศ, Rotor Antenna Control 2531 00011
044001135 สุทธิ ทัมพากร เครื่องควบคุมแบบโปรแกรมขนาดเล็ก 2534 00205
044001340 จรัญ อนุมาตย์ เครื่องควบคุมปริมาณความชื้นในห้องทดลอง 2538 02487
044001190 พยงค์ มาศบำรุง เครื่องควบคุมเพาเวอร์แฟกเตอร์อัตโนมัติ 2535 01120
044001397 ภูวดล มิ่งขวัญ เครื่องควบคุมเพาเวอร์แฟคเตอร์แบบเชิงเส้น 2539 02495
044001398 ประจวบ คำยวง เครื่องควบคุมเพาเวอร์แฟคเตอร์อัตโนมัติ 2539 02520
044001339 ทวีศักดิ์ กิ่งพิกุล เครื่องควบคุมมุมเฟสสำหรับคอนเวอร์เตอร์ 2538 02399
044001089 ชัยพร พูลขันธ์ เครื่องควบคุมระบบขับเคลื่อนจานสายอากาศ 2533 00186
044001116 ชัยพร พูลขันธ์ เครื่องควบคุมระบบขับเคลื่อนจานสายอากาศ 2533 00186
044001234 อุษา หงษ์ทอง เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าภายในห้องของโรงแรมด้วยรีโมทคอนโทรล 2536 01863
044001234 อุษา หงษ์ทอง เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าภายในห้องของโรงแรมด้วยรีโมทคอนโทรล 2536 01863
044000790 ชนิศ ศรีเดช เครื่องควบคุมระบบไฟแสดงด้วยรีโมทคอนโทรล 2536 01852
044001209 สุมิตร จักษ์เมธา เครื่องควบคุมวิทยุโทรศัพท์ย่าน VHF 2536 01832
044000788 ยิ่งยศ โชคชัยวรรัตน์ เครื่องควบคุมสัญญาณไฟฟ้าจราจรระยะไกล 2536 02039
044001777 กิตติชัย หงษ์แสง เครื่องควบคุมโหลดแบบไร้สายโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2546 02986
044000580 สมทรง กิจบรรณ์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทดสอบความหนืด = Cooling Temperature Control Viscometer Device 2528 01542
044001206 คมสันต์ สุวรรณมานะศิลป์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิของน้ำในระบบการทดลอง 2535 01173
044000678 วิเชียร เอกสินิทธ์กุล เครื่องควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ 2532 00211
044001399 ปรัชญา เทพรัตน์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับเครื่องช่วยหายใจ 2539 02410
044001118 บุญชนะ น้อยยะ เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบป้อนกลับ 2533 01507
044001598 นันทพล ทองแก้ว เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานโดยใช้ MCS-51 2543 02745
044001561 ธีระพงษ์ ตันสิทธิพันธ์ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสาย 2 เส้น 2541 02873
044001658 ปราณี สุขสม เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผ่านสายเอซี 2544 02806
044001120 เกรียงไกร นวลศิริโกศล เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลผ่านไลน์ เอซี 220 ไวลท์ 50เฮิรตซ์=Remote Control on AC line 220 Volts 50 Hertz 2533 01404
044001255 สุชาติ ตันติดำรงค์ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถโปรแกรมและบันทึกการใช้งานได้ 2537 02008
044001341 ประสาท พลค้อ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสดงผลทางเครื่องรับโทรทัศน์ 2538 02488
044000036 ชีพ น้อมเศียร เครื่องคัดขนาดไข่โดยน้ำหนัก 2532 01532
044000085 วิรัตน์ วรานุกูลศักดิ์ เครื่องคัดขนาดไข่โดยน้ำหนัก 2533 01780
044000250 กิตติพันธุ์ เชื้อทอง เครื่องคัดขนาดไข่โดยน้ำหนัก =  2535 01731
044000251 กิตติพันธุ์ เชื้อทอง เครื่องคัดขนาดไข่โดยน้ำหนัก =  2535 01731
044000408 สมชาย เรืองวงศ์วิทยา เครื่องคัดขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 2536 02248
044000489 สมชาย เรืองวงศ์วิทยา เครื่องคัดขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 2536 02248
044000381 กิติพงษ์ นาคภักดี เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ 2536 02215
044000433 กิติพงษ์ นาคภักดี เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ 2536 02215
044001778 ระพีทพงศ์ ชาญพินิจนันท์ เครื่องคิดเงินค่าจอดรถในลานจอด 2546 02987
044000413 เชษฐนันท์ อุทัยรัตน์ เครื่องจักรตอกไม้ไผ่ 2536 02161
044001926 ขวัญยืน ทองไสยพร เครื่องจัดเก็บและค้นหาสินค้าโดยสั่งงานผ่านทางคอมพิวเตอร์ 2547 03111
044000733 สุรพล รัตโนดม เครื่องจัดข้อมูลพิมพ์เข้าเครื่องพิมพ์ 2533 01389
044001917 ชนินทร์ อ้นเมฆ เครื่องจัดลำดับคิวร้านอาหารอัตโนมัติ 2547 03102
044001783 จันทรัสม์ ดวงจันทร์ เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2546 02992
044001279 สุรเดช แถวเถื่อน เครื่องจ่ายกระดาษอัตโนมัติ 2537 02035
044001468 สำราญ การุญ เครื่องจ่ายไฟปรับค่าได้ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2540 02532
044001719 ธีระชัย นกสกุล เครื่องจำลองการม้วนกระดาษชำระ 2545 02928
044001720 พอล มะโนสอน เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ 2545 02929
044000266 พูนสิน ทรงสาสน์ เครื่องเจาะแนวระนาบหลายตำแหน่ง = Various Positions Horizontal Drill Machine 2535 01747
044000267 พูนสิน ทรงสาสน์ เครื่องเจาะแนวระนาบหลายตำแหน่ง = Various Positions Horizontal Drill Machine 2535 01747
044000602 สุทัศน์ ค้าคล่อง เครื่องเจาะบ่อบาดาล 2532 01538
044000614 ทวีศักดิ์ อ่อนละออ เครื่องเจาะบ่อบาดาล = Rotary Jet 2532 02141
044000615 ทวีศักดิ์ อ่อนละออ เครื่องเจาะบ่อบาดาล = Rotary Jet 2532 02141
044000605 บุญเสริญ ปานสง เครื่องเจาะหลุม = The Auger 2532 01531
044000606 บุญเสริญ ปานสง เครื่องเจาะหลุม = The Auger 2532 01531
044000139 ธวัชชัย เมฆไพบูลย์วัฒนา เครื่องเจาะอัตโนมัติ = Auto-Drilling 2534 01971
044000142 ธวัชชัย เมฆไพบูลย์วัฒนา เครื่องเจาะอัตโนมัติ = Auto-Drilling 2534 01971
044001906 ณัฐพงศ์ โพธิดา เครื่องแจ้งเหตุการบุกรุกและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ 2547 03091
044001551 อำนาจ กาณจนรัตน์ เครื่องฉีดน้ำไฟฟ้าในไร่นาสวนผสม 2541 02863
044001894 ทิตวรรณ สินจันทร์ เครื่องฉีดน้ำไฟฟ้าในไร่นาสวนผสมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 2547 03079
044001854 ศิริศักดิ์ สมบูรณ์ยิ่ง เครื่องฉีดพลาสติกจำลองระบบการทำงานด้วยมือโยก 2535 01912
004001957 ณัฎฐวัฒน์  อาสานอก เครื่องชงกาแฟ 2547 03133
044000559 บุณยวัต วัตตธรรม เครื่องช่วยกายภาพบำบัดด้วยระบบนิวแมติก 2543 00003
044001636 พีรศักดิ์ เอกชน เครื่องช่วยจดบันทึกการใช้ปริมาณไฟฟ้า 2544 02784
044001721 ศิวะเทพ ทองใบ เครื่องช่วยแจ้งราคาค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านพนักงานสลับสาย 2545 02930
044000651 จิระวัฒน์ อโศกวัฒนะ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดความสูงและพูดภาษาไทย 2531 01424
044001885 จิรานุวัฒน์ สาริการิน เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล 2547 03070
044001076 อุดม จงรัตนเรืองสุข เครื่องชุบแข็งโลหะด้วยวิธีขดลวดเหนี่ยวนำ 2532 01216
044000711 นเรศน์ พรหมประกอบ เครื่องชุบระบบ 3 เฟส 50 ไซเกิล 380 โวลท์ 6.75 เควีเอ 2532 00212
044001038 ฉัตรชัย เชาวศิลป์ เครื่องเช็คคู่สายเทเล็กซ์ = TELEX TEST LINE 2529 02336
044001039 ฉัตรชัย เชาวศิลป์ เครื่องเช็คคู่สายเทเล็กซ์ = TELEX TEST LINE 2529 02336
044000441 วิยะวิทย์ ตั้งคำ เครื่องเชื่อมถังลมขนาดเล็ก = Tank welding machine 2537 02294
044000442 วิยะวิทย์ ตั้งคำ เครื่องเชื่อมถังลมขนาดเล็ก = Tank welding machine 2537 02294
044001211 ชัยภัทร์ คัมภีรคุปต์ เครื่องเชื่อมแบบจุด 2536 01834
044001654 ธนสิทธิ์ หงษ์โสภา เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงแบบวิธีสวิตช์ 2544 02802
044001469 ณัฐวุฒิ ลีลาสันติธรรม เครื่องเชื่อมโยงวิทยุ วี เอส เอฟ กับสายโทรศัพท์ 2540 02533
044000695 ไพฑูรย์ เรืองเพ็ง เครื่องเชื่อมสปอตแบบเคลื่อนย้ายได้ 2532 00224
044000270 ยุทธภูมิ ศรีชัย เครื่องซ่อมไดส์รีดลวด, Drawing Die Machine 2535 01795
044000271 ยุทธภูมิ ศรีชัย เครื่องซ่อมไดส์รีดลวด, Drawing Die Machine 2535 01795
044000166 ลือชา เดชธนะสุนทร เครื่องซอยแผ่นโลหะอัตโนมัติ 2536 02157
044000536 เกชา มหาชลาลัย เครื่องดัดท่อ, Tube Bender 2541 02674
044000371 บัญชา สายรอด เครื่องดัดท่อโลหะกลมด้วยมอเตอร์ 2536 02192
044000422 บัญชา สายรอด เครื่องดัดท่อโลหะกลมด้วยมอเตอร์ 2536 02192
044000058 วิวัฒน์ ชีวะวรนันท์ เครื่องดัดในแนวขอบ = Bending Machine 2533 01694
044000059 วิวัฒน์ ชีวะวรนันท์ เครื่องดัดในแนวขอบ = Bending Machine 2533 01694
044000145 เฉลิมเกียรติ เกตรามฤทธิ์ เครื่องดัดลวดอัตโนมัติ, Automatic Bender Machine 2534 01684
044000146 เฉลิมเกียรติ เกตรามฤทธิ์ เครื่องดัดลวดอัตโนมัติ, Automatic Bender Machine 2534 01684
044000603 อภัย กินาวงศ์ เครื่องดูดแยกขี้เถ้าแกลบออกจากน้ำ 2532 02137
044000604 อภัย กินาวงศ์ เครื่องดูดแยกขี้เถ้าแกลบออกจากน้ำ 2532 02137
044001600 พิเชษฐ สุขสุแดน เครื่องต้นแบบไมโครเมาส์ 2543 02747
044001299 จักริน วุฒิไชยกุล เครื่องตรวจข้อสอบปรนัยแบบมือถือ 2537 01978
044000797 นพเก้า ศิริธนะ เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ 2537 02011
044000709 วิบูลย์ พัฒนาไพบูลย์กุล เครื่องตรวจจับความถี่ความเคลื่อนไหวโดยใช้ความถี่ 2532 01518
044001108 จิตธิรัตน์ สุภาจักร์ เครื่องตรวจจับโลหะ 2533 01184
044001647 ศิวพล สกุลณี เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และระดับของน้ำในภาชนะโดยส่งสัญญาณผ่านทางสายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 2544 02795
044001128 ไชยา พงศ์ภัทรจิตร เครื่องตรวจสอบ NPF-IB ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2534 00030
044001286 นิยม เปียฉิม เครื่องตรวจสอบ,แสดงผลและควบคุมระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 2537 02173
044001400 นิคม อนันต์ทิพย์ เครื่องตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นวิทยุย่าน ยู เอช เอฟ 2539 02456
044000015 ณัฐกานต์ อาชีวศึกษาคม เครื่องตรวจสอบความขาวของข้าว 2546 03028
044001401 วุฒิเลิศ ดาบบัง เครื่องตรวจสอบคุณสมบัติทรานซีสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2539 02409
044001949 จิรศักดิ์  ทองนวลจันทร์ เครื่องตรวจสอบตำแหน่งอาจารย์และครุภัณฑ์ด้วยความถี่ 2547 03125
044001572 มาโนช เมืองแก้ว เครื่องตรวจสอบน้ำเข้าหัวต่อเคเบิล 2541 02884
044001163 สมบัติ ชาติยานนท์ เครื่องตรวจสอบรอยร้าวของเหล็กโดยใช้ผงสารแม่เหล็ก 2535 00246
044001200 ภาณุพงศ์ ทองทา เครื่องตรวจสอบวิทยุโทรทัศน์เคลื่อนที่ระบบอัตโนมัติ 2535 01267
044001558 อรรณพ ชินสกุล เครื่องตรวจสอบสถานะของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 2541 02870
044001037 มาโนช วุฒิวรพร เครื่องตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ = TEST INSTRUMENT FOR ELECTRONIC COMPONENT) 2529 02335
044001402 เปรม เพ็ชรสันทัด เครื่องตรวจสอบไอซีทีทีแอลและซีมอส 2539 02406
044001722 สุนัน คำมานิตย์ เครื่องตรวจหาโลหะ 2545 02931
044000734 สุรชัย จางวาง เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 2532 00185
044001403 พงศ์มานิต นพรัตน์ เครื่องตอบรับอัตโนมัติของโทรศัพท์ไร้สาย 2539 02502
044000576 สมพร ทองคำ เครื่องตัดกระจกบานเกล็ด 2545 02901
044000398 ชัยพร ภานุพันธ์ เครื่องตัด-ซอยต้นตะไคร้อัตโนมัติ 2536 02241
044000407 ชัยพร ภานุพันธ์ เครื่องตัด-ซอยต้นตะไคร้อัตโนมัติ 2536 02241
044001599 นิรันดร์ เรียนรู้ เครื่องตัดไฟฟ้าภายในบ้าน 2543 02746
044000434 สุวิช จิตตวิตติ  เครื่องตัดและเจียรไนท่อ = Cutting and Grinding Machine 2537 02282
044000435 สุวิช จิตตวิตติ  เครื่องตัดและเจียรไนท่อ = Cutting and Grinding Machine 2537 02282
044000482 ชัยรัตน์ แสงจันทน์ เครื่องตัดสายไฟอัตโนมัติ 2537 02278
044000483 ชัยรัตน์ แสงจันทน์ เครื่องตัดสายไฟอัตโนมัติ 2537 02278
044000037 อธิป ชาวกัณหา เครื่องตัดเส้นใยใบสับปะรด  2532 01565
044000548 ประกอบ ชาติภุกต์ เครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย 2542 02686
044000554 สุภาพ พ้นเคราะห์ เครื่องตัดเหล็กฉากป้อนและตั้งระยะอัตโนมัติ 2542 02692
044000691 มงคล ลีลาธนากร เครื่องตัดเหล็กด้วยแก๊ส 2532 01475
044000038 สมบัติ สมเสถียรพล เครื่องตัดเหล็กด้วยแก๊สควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ = X-Y Cutting control by Computer 2532 01533
044001899 นัครินทร์ แซ่เฮ้ง เครื่องติดตามข้อมูล จีพีเอส ผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2547 03084
044000164 คุณามาศ เลิศเจริญ เครื่องตีดิน = Soil Crusher 2534 01700
044000165 คุณามาศ เลิศเจริญ เครื่องตีดิน = Soil Crusher 2534 01700
044001404 ไพโรจน์ เสนา เครื่องเติมน้ำมันอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 2539 02404
044000534 กิตติ ทองด้วง เครื่องถอดนัทแกนกระบอกไฮดรอลิก 2541 02672
044000366 ฉลอง อ่อนรู้ที่ เครื่องถอด-ประกอบคอยล์สปริง แมคเฟอร์สันสตรัท 2536 02196
044000218 ชอบ บุญยอด  เครื่องถอดยางรถมอเตอร์แสครปเปอร์แบบไฮโดรบลิค 2534 01779
044000219 ชอบ บุญยอด  เครื่องถอดยางรถมอเตอร์แสครปเปอร์แบบไฮโดรบลิค 2534 01779
044000190 จรูญ เอนกพงษ์ เครื่องถอดยางรถสิบล้อระบบนิวแมติก = Tyre Changer Pneumatics System Machine for Truck 2534 01754
044000198 จรูญ เอนกพงษ์ เครื่องถอดยางรถสิบล้อระบบนิวแมติก = Tyre Changer Pneumatics System Machine for Truck 2534 01754
044001601 ไพรวัลย์ อักษรดี เครื่องถอดรหัสและควบคุมผ่านรีโมทอินฟาเรด 2543 02748
044001167 สมชาย มงคลชัยอรัญญา เครื่องถอดรหัสสัญญาเทเลเท็กซ์ 2535 00063
044000549 ไพรวัลย์ ถิ่นแสนดี เครื่องถอดหัวเจาะน้ำบาดาลแบบพิเศษ 2542 02687
044000929 ชูวิทย์ ภูพาดทอง เครื่องถอนคอนกรีตบล็อครูปตัวไอของ รพช. ARD. ICBP. REMOVING TOOL 2531 01624
044001228 ทวี ศรีบุศย์ดี เครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ย่าน UHF 2536 01856
044001249 วีระ มั่งสุวรรณ์ เครื่องถ่ายทอดสัญญานโทรทัศน์ย่านความถี่ UHF 2537 02050
044000458 ฐานันชัย บุญเรือง เครื่องทดสอบการโก่งของคานและการปิดของเพลา 2537 02304
044000514 ฐานันชัย บุญเรือง เครื่องทดสอบการโก่งของคานและการปิดของเพลา 2537 02304
044001110 โกมล มุตติศานต์ เครื่องทดสอบการตอบสนองของ NETWORK ในย่านความถี่เสียง 2533 01510
044001405 มาโนช ประชา เครื่องทดสอบการทำงาน z-80 ในวงจร 2539 02348
044000016 ทรงฤทธิ์ ศรีลาศักดิ์ เครื่องทดสอบการทำงานของ Z-80 ภายในวงจร 2546 03029
044000386 ธารา ธนะโชติ เครื่องทดสอบการรั่วของท่อไอเสียและหม้อพักท่อไอเสีย 2536 02240
044000387 ธารา ธนะโชติ เครื่องทดสอบการรั่วของท่อไอเสียและหม้อพักท่อไอเสีย 2536 02240
044001342 ชัยวัฒน์ สันทองสังโยธิน เครื่องทดสอบการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบจำลอง 2538 02454
044000100 เดชา บุณยผล เครื่องทดสอบความโค้งงอสายไฟฟ้าชนิดสายอ่อน  2533 01817
044000101 เดชา บุณยผล เครื่องทดสอบความโค้งงอสายไฟฟ้าชนิดสายอ่อน  2533 01817
044000429 บุญชุบ ตรงต่อกิจ เครื่องทดสอบความทนแรงดันของบรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติก 2536 02158
044001262 สถิตย์ บัวพนมมาส เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้าของสารละลาย 2537 01997
044000731 สมศักดิ์ รัตนน้อย เครื่องทดสอบความแรงของสัญญาณแสดงผลดิจิตอล 2533 00100
044000732 สมศักดิ์ รัตนน้อย เครื่องทดสอบความแรงของสัญญาณแสดงผลดิจิตอล 2533 00100
044000917 สมพงษ์ สุเมธีวรากร เครื่องทดสอบความล้าของผิวทางแอสฟัลท์ (The fatigue testing machine for asphalt pavement) 2531 00990
044000120 วัตสรรค์ หอมโสภา เครื่องทดสอบความล้าของโลหะ 2533 01800
044000121 วัตสรรค์ หอมโสภา เครื่องทดสอบความล้าของโลหะ 2533 01800
044000581 องค์การ ทับแสง  เครื่องทดสอบความสมดุลย์ของเพลาทางด้านสถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ = Static and Dynamic Ballancing Apparatus 2528 01539
044001291 อนุ วีระพันธุ์ เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้าสำหรับลวดทองแดงเคลือบน้ำยา 2537 02019
044001169 วรรณฤทธิ์ จารุสัมฤทธิ์ เครื่องทดสอบชุด AUTOMATIC SYNCHRONIZER 2535 00046
044000087 ไพรวัลย์ ไพบูลย์ เครื่องทดสอบปั๊มแบบเชนตริฟูกอล = Centrifugal pump testing 2533 01709
044000455 ธีรยุทธ ตานพิพัฒน์  เครื่องทดสอบปั๊มแรงเหวี่ยง 2537 02281
044000486 ธีรยุทธ ตานพิพัฒน์  เครื่องทดสอบปั๊มแรงเหวี่ยง 2537 02281
044000666 พิพัฒน์ พงษ์เสถียรศักดิ์ เครื่องทดสอบฟัน = Pulp Tester 2531 01408
044001057 อินทร์ทูล ชัยชมภู เครื่องทดสอบภายในวงจรไมโครคอมพิวเตอร์ 2531 02324
044001058 อินทร์ทูล ชัยชมภู เครื่องทดสอบภายในวงจรไมโครคอมพิวเตอร์ 2531 02324
044001059 ประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ เครื่องทดสอบมาตรฐานกิโลวัตต์ฮาร์วมิเตอร์ 2531 01133
044000102 กนก ไกรโชค เครื่องทดสอบมาตรฐานใบปัดน้ำฝนและก้านปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ = Wiper Blade and Wiper Arm Testing Apparatus for Automobiles 2533 01664
044000103 กนก ไกรโชค เครื่องทดสอบมาตรฐานใบปัดน้ำฝนและก้านปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ = Wiper Blade and Wiper Arm Testing Apparatus for Automobiles 2533 01664
044000419 ประสิทธิ์ เฉลิมศรี เครื่องทดสอบระบบเบรคแบบสูญญากาศและเบรคแบบลม = Vacuum Brake and Air Brake Tester 2536 02160
044000118 จิรพงษ์ วานิกร เครื่องทดสอบแรงบิดของโลหะชนิดต่าง ๆ 2533 01758
044000119 จิรพงษ์ วานิกร เครื่องทดสอบแรงบิดของโลหะชนิดต่าง ๆ 2533 01758
044000291 บารมี ตันมณี เครื่องทดสอบแรงม้าเบรครถจักรยานยนต์, Motorcycle Brake Horse Power Tester 2535 01676
044000292 บารมี ตันมณี เครื่องทดสอบแรงม้าเบรครถจักรยานยนต์, Motorcycle Brake Horse Power Tester 2535 01676
044001127 โสภาค ศรีแสง เครื่องทดสอบและตรวจสอบระบบเทเล็กซ์ 2534 00226
044000342 ราชันย์ อ่อนครบุรี เครื่องทดสอบวัสดุเหล็กด้วยการดูประกายไฟแบบอัตโนมัติ 2536 02205
044000343 ราชันย์ อ่อนครบุรี เครื่องทดสอบวัสดุเหล็กด้วยการดูประกายไฟแบบอัตโนมัติ 2536 02205
044001077 ทนงค์ รัตนวิลัย เครื่องทดสอบสภาพอากาศแสดงผลแบบดิจิตอล 2532 01071
044000583 เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์เล็ก 2529 01545
044001507 สุทธิศาล กิจกรรณิการ์ เครื่องทดสอบหัวอ่านและเขียนฮาร์ดดิสก์เบื้องต้น 2540 02579
044000208 นิคม ถิ่นนา เครื่องทดสอบหาค่าการทนต่อแรงกระแทก 2534 01743
044000081 คุณาพจน์ ธรรมไทย เครื่องทดสอบหาค่าความแข็งของสปริง แบบกึ่งอัตโนมัติ = Semi-Automatic Spring Stiffness Testing Apparatus 2533 01886
044001723 ทวีวัฒน์ แสงวงศ์ เครื่องทดสอบไอทีทีแอลและซีมอส 2545 02932
044000672 สุขเกษม วรุณโณ เครื่องทำความเย็น และ ปรับอากาศ 2531 01175
044000436 แผนการ วิเศษโวหาร เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพืช 2537 02269
044000477 แผนการ วิเศษโวหาร เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพืช 2537 02269
044000537 สมใจ ภาษี เครื่องทำความสะอาดและตรวจสภาพ กรองอากาศแบบแห้ง 2541 02675
044000344 ชัยรัช จันทบัตร เครื่องทำความสะอาดไส้กรองน้ำมันเตาหยาบ 2536 02191
044000345 ชัยรัช จันทบัตร เครื่องทำความสะอาดไส้กรองน้ำมันเตาหยาบ 2536 02191
044000553 คึกฤทธิ์ เนาว์สุวรรณ เครื่องทำซอสมะเขือเทศ, Tomato Sauce Machine 2542 02691
044000174 จักรินทร์ คิดเห็น เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไอน้ำ = Steam Water Heater 2534 01757
044000175 จักรินทร์ คิดเห็น เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไอน้ำ = Steam Water Heater 2534 01757
044000846 พีระพงษ์ จีรเสถียร เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2538 02485
044000039 อนันต์ สมประสงค์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ตัวรับรังสีแผ่นราบแบบเพิ่มผิวโค้งสะท้อนรังสี 2532 01569
044000040 สุธรรม ใสแวว เครื่องทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ระบบหมุนวนตามธรรมชาติ THERMOSYPHON SOLAR WATER HEATER SYSTEM 2532 01559
044000041 ปองเทพ ชลวิไล เครื่องทำน้ำอุ่นระบบ R-22 2532 01536
044000522 เจษฎา เสนารัตน์ เครื่องทำเบียร์วุ้น:beer freezer 2541 02659
044001307 วิเชียร คณาลัยวุฒิพงศ์ เครื่องทำแผ่นลายวงจรชนิดเพลททรูโฮล 2537 02014
044000182 ปรีชา จันทรประทีป เครื่องทำเสาคอนกรีตเพื่อทำค้างพริกไทย =  2534 01763
044000183 ปรีชา จันทรประทีป เครื่องทำเสาคอนกรีตเพื่อทำค้างพริกไทย =  2534 01763
044000173 มนตรี จงสวัสดิ์พัฒนา เครื่องทำอากาศแห้งโดยใช้วัฏจักรทำความเย็น = Refrigerated Dryer 2534 01775
044000221 มนตรี จงสวัสดิ์พัฒนา เครื่องทำอากาศแห้งโดยใช้วัฏจักรทำความเย็น = Refrigerated Dryer 2534 01775
044001060 ไพสิฎฐ์ จารุไพบูลย์  เครื่องโทรศัพท์ สาธารณะใช้บัตรแม่เหล็ก 2531  02327
044001061 ไพสิฎฐ์ จารุไพบูลย์  เครื่องโทรศัพท์ สาธารณะใช้บัตรแม่เหล็ก 2531  02327
044001535 กรุง มากมี เครื่องโทรศัพท์หยอดเหรียญแบบมีเงินทอน 2541 02847
044000068 มนูญ นิลสุวรรณ เครื่องนวดข้าว 2533 01698
044000069 มนูญ นิลสุวรรณ เครื่องนวดข้าว 2533 01698
044000566 สุนทร เนื่องอุตม์ เครื่องนวดข้าว 2544 00140
044001504 ศุภวัตร อามาตย์ เครื่องนับความถี่โดยใช้ FPGA CHIPS 2540 02576
044000627 วิญญู ภักดีอักษร เครื่องบดขี้เถ้าแกลบ = RAW ASH MILLER 2532 01570
044000114 พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ เครื่องบดถั่วเหลืองขนาดเล็ก 2533 01888
044000115 พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ เครื่องบดถั่วเหลืองขนาดเล็ก 2533 01888
044000042 กมล ทับทิมเทศ เครื่องบดแบบแฮมเมอร์มิล 2532 01547
044000162 บำเพ็ญ สงประไพ เครื่องบดย่อยวัสดุ สำหรับทำปุ๋ยและอาหารสัตว์ 2534 01692
044000163 บำเพ็ญ สงประไพ เครื่องบดย่อยวัสดุ สำหรับทำปุ๋ยและอาหารสัตว์ 2534 01692
044000197 เกรียงศักดิ์ อิทธิอติชาติ เครื่องบดและร่อนทรายหล่อ = Sand Crush and Sieving Machine 2534 01796
044000199 เกรียงศักดิ์ อิทธิอติชาติ เครื่องบดและร่อนทรายหล่อ = Sand Crush and Sieving Machine 2534 01796
044000195 ทวี ชัยวงค์ เครื่องบดอัดแบบแผ่นสั่นสะเทือน = (Vibrating Plate Compactor) 2534 01705
044000196 ทวี ชัยวงค์ เครื่องบดอัดแบบแผ่นสั่นสะเทือน = (Vibrating Plate Compactor) 2534 01705
044000062 มาโนชญ์ จุฑาสันติกุล เครื่องบรรจุน้ำมันพืชแบบใช้ระบบกลไก 2533 01771
044000063 มาโนชญ์ จุฑาสันติกุล เครื่องบรรจุน้ำมันพืชแบบใช้ระบบกลไก 2533 01771
044000567 ณรงค์ศักดิ์ แก้วเขียว เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์แบบสุญญากาศ 2544 01642
044001784 นิพนธ์ ชูเชิด เครื่องบริการชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 2546 02993
044001407 ไกรจิต แม้นจริง เครื่องบันทึกข้อมูล 8 ช่อง 2539 02457
044001213 ทนงศักดิ์ มากทอง เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดเล็ก 2536 01838
044001406 สุรพัฒน์ ฉัตรเจริญพัฒน์ เครื่องบันทึกข้อมูลของกิโลวัตต์ฮฮาวร์มิเตร์ด้วยอินฟราเรด 2539 02386
044001150 ภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ 2534 00035
044001145 กำพล มามาก เครื่องบันทึกข้อมูลลงบัตรแม่เหล็ก 2534 00033
044000206 กุศล โชติรัตน์  เครื่องบันทึกระยะน้ำลดในบ่อน้ำบาดาลอัตโนมัติ = Automatic Drawdown Recorder 2534 01777
044001098 ปราโมทย์ สถิตย์วรกุล เครื่องบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน 2533 01168
044001042 อดิศักดิ์ ฉินศิริเศรษฐ เครื่องบันทึกสัญญาณอเนกประสงค์ 2530 01127
044001408 สมเจต ตั้งวัชรกำพล เครื่องบันทึกอุณหภูมิแสดงผลบนไมโครคอมพิวเตอร์ 2539 02512
044001509 สิทธิโชค เฉยทิม เครื่องบันทึกอุณหภูมิอินเตอร์เฟสกับไมโครคอมพิวเตอร์ 2540 02581
044000045 ประวีณ ลาวัณย์ศิริ เครื่องบำบัดน้ำทิ้งแบบใช้ออกซิเจน 2532 01564
044000286 ทรงเกียรติ สุรีรัตนันท์ เครื่องประกอบสลัก = Machine Press PIN Spring 2535 01728
044000287 ทรงเกียรติ สุรีรัตนันท์ เครื่องประกอบสลัก = Machine Press PIN Spring 2535 01728
044001265 อำนาจ ชมชื่น เครื่องประจุและวิเคราะห์แบตเตอรี่ 2537 02166
044000758 สัมพันธ์ สัมมาทรัพย์ เครื่องปรับตั้งทิศทางสายอากาศและแสดงค่ามุมด้วยระบบเข็มชี้ตามทิศ 2534 00109
044001079 โชคดี สุวรรณชล เครื่องปรับแต่งความถี่เสียงแบบกราฟฟิคและเครื่องวัดแถบความถี่ แบบอัตโนมัติ 2532 01089
044001290 ทัศนะ ถมทอง เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 2537 02028
044000856 พรรุ่ง ดวงแก้ว เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 10-240 โวลต์ 3 แอมป์ ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล 2538 02448
044000787 สายัณห์ แร่ทอง เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติขนาด 6000 วีเอ 2536 02040
044000657 มงคล กาญจนภูษิต เครื่องปรับสภาพกำลังไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นขนาด 500 โวท์แอมป์ 2531 01095
044000594 ชยันต์ นาไพรวัน เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 2531 02187
044000430 วิชัย สถิรวงศ์สกุล เครื่องปรับอากาศระบบ HEAT PUMP 2536 02163
044001915 ปรีชา เงินเด็ม เครื่องป้องกันการขโมยรถยนต์โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2547 03100
044001208 ก่อเกียรติ วัฒนกสิกุล เครื่องป้องกันภัยภายในบ้าน 2536 01831
044000693 ชาญ เพลินสัมพันธ์ เครื่องป้องกันมอเตอร์ 2531 01498
044000676 จักรี รัศมีฉาย เครื่องป้องกันและแสดงสภาวะอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟส 2532 01151
044000415 ประพันธ์ ภักดีนิติ เครื่องปั่นนุ่น 2536 02235
044000423 ประพันธ์ ภักดีนิติ เครื่องปั่นนุ่น 2536 02235
044000104 ประทีป อ่ำประสิทธิ์ เครื่องปั๊มเจาะรูฐานใส่หลอดไฟด้วยระบบนิวแมติกส์ 2533 01672
044000105 ประทีป อ่ำประสิทธิ์ เครื่องปั๊มเจาะรูฐานใส่หลอดไฟด้วยระบบนิวแมติกส์ 2533 01672
044000379 บุญยงค์ วงศ์สุง เครื่องปาดท่อ 2536 02245
044000380 บุญยงค์ วงศ์สุง เครื่องปาดท่อ 2536 02245
044000274 ทินวิช ศรีสัตบุษย์ เครื่องปิดผนึกแบบสูญญากาศ = Vacuum Sealing Machine 2535 02224
044000275 ทินวิช ศรีสัตบุษย์ เครื่องปิดผนึกแบบสูญญากาศ = Vacuum Sealing Machine 2535 02224
044000106 มนูญ ปานพรม เครื่องปิดฝากล่องอัตโนมัติ 2533 02264
044000107 มนูญ ปานพรม เครื่องปิดฝากล่องอัตโนมัติ 2533 02264
044000568 ประสาท เจาะบำรุง เครื่องเปลี่ยนถ่ายและฟื้นฟูสภาพสารทำความเย็น R-12 2544 01644
044001470 ไทรัฐ ศรีเสวต เครื่องแปลง กระแส แรงดัน และฟลักซ์แม่เหล็กของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสเป็นเวกเตอร์ 2540 02534
044001295 สิทธิชัย แจ้งตามธรรม เครื่องแปลงสัญญาณ RS-232 เป็น RS-485 2537 02020
044001471 วันชัย อุ้ยอ่อง เครื่องแปลงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณทีวีสีระบบ PAL 2540 02535
044001101 อนุวัตร สังข์หยู เครื่องแปลงสัญญาดิจิตอลแบบอนุกรม เป็นสัญญาณควบคุมแบบอนาล็อก 96 ช่องสัญญาณ 2533 00228
044001102 อนุวัตร สังข์หยู เครื่องแปลงสัญญาดิจิตอลแบบอนุกรม เป็นสัญญาณควบคุมแบบอนาล็อก 96 ช่องสัญญาณ 2533 00228
044001345 ธีรินทร ลี้ไพบูลย์ เครื่องโปรแกรม อีพรอม อีสแควร์พรอม ระบบเมนูภาษาไทย 2539 02375
044001343 ประวิทย์ งามวิเศษชัยกุล เครื่องโปรแกรมอีพรอมเสมือน 2538 02396
044001344 ประวิทย์ งามวิเศษชัยกุล เครื่องโปรแกรมอีพรอมเสมือน 2538 02431
044000577 เฉลิมเกียรติ น้ำกรอง เครื่องผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากแกลบ: A Husk compressor 2541 02665
044001724 ธเนศ เมตจิตกุล เครื่องผสมปุ๋ยเคมี 2545 02933
044000702 ไพรัตน์ ธุระธรรม เครื่องผสมสีทางแสง = Color additivemixing demonstrate 2532 01519
044000184 นิคม วงค์คำคูณ เครื่องผ่าคอมเพรสเซอร์ชนิดเฮอร์เมติก = Hermetic Compressor Cutter Tool 2534 01751
044000185 นิคม วงค์คำคูณ เครื่องผ่าคอมเพรสเซอร์ชนิดเฮอร์เมติก = Hermetic Compressor Cutter Tool 2534 01751
044000402 ดนัย ก้อนหิน เครื่องผ่าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 2536 02206
044000405 ดนัย ก้อนหิน เครื่องผ่าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 2536 02206
044001410 วิเชษฐ สง่างาม เครื่องฝากข้อความผ่านวิทยุติดตามตัว และสลับสายอัตโนมัติ 2539 02465
044001779 จรรยา มานพ เครื่องฝากรถจักรยานยนต์อัตโนมัติป้องกันการโจรกรรม 2546 02988
044000367 สุมิตร ตรีทิพย์มาส เครื่องพ่นทราย 2536 02198
044000368 สุมิตร ตรีทิพย์มาส เครื่องพ่นทราย 2536 02198
044000759 สาโรจน์ อินทรอำนวย เครื่องพันขดลวดควบคุมด้วยระบบดิจิตอล 2534 00225
044000363 สมจินตน์ สิทธิชาญคุณะ เครื่องพับโลหะแผ่นโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าจับยึดชิ้นงาน 2536 02202
044000372 สมจินตน์ สิทธิชาญคุณะ เครื่องพับโลหะแผ่นโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าจับยึดชิ้นงาน 2536 02202
044000722 อาคม เสถียรพันธุ์ เครื่องเพิ่มและควบคุมปริมาณความชื้นในห้องทดลอง  2532 01580
044001890 ไกรวัลย์ อรัญวาท เครื่องฟักไข่ไฟฟ้า 2547 03075
044000054 อภิวัชร์ รุ่งรัตนา เครื่องม้วนตัวกระป๋อง  2533 01803
044000055 อภิวัชร์ รุ่งรัตนา เครื่องม้วนตัวกระป๋อง  2533 01803
044001214 ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ เครื่องมอนิเตอร์สัญญาณอะซิงโครนัส 2536 01839
044000770 สหัส หนูเอียด เครื่องมือกำจัดแมลงสำหรับงานวิจัยการปราบศัตรูพืช 2535 00171
044000043 ทรงศักดิ์ พีระประสมพงษ์ เครื่องมือซ่อมกระบอกไฮดรอลิค = Hydraulic Cylinder Servic Stande Stand 2532 00852
044000252 ประเวก ยาน้ำทอง เครื่องมือดัดล้อเม็กซ์รถจักรยานยนต์, Bending Mag Wheel Tools 2535 01677
044000253 ประเวก ยาน้ำทอง เครื่องมือดัดล้อเม็กซ์รถจักรยานยนต์, Bending Mag Wheel Tools 2535 01677
044000108 วิเชียร อารมย์สุข เครื่องมือตรวจสอบตำแหน่งฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล = Diesel timing light 2533 01690
044000109 วิเชียร อารมย์สุข เครื่องมือตรวจสอบตำแหน่งฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล = Diesel timing light 2533 01690
044000392 วิชัย สุวรรณกำเนิด เครื่องมือถอดประกอบฝาปิดหลอดน้ำของหม้อน้ำรถยนต์ 2536 02255
044000393 วิชัย สุวรรณกำเนิด เครื่องมือถอดประกอบฝาปิดหลอดน้ำของหม้อน้ำรถยนต์ 2536 02255
044000353 ประสงค์ อุดมฤทธิกุล เครื่องมือถอดประกอบเพลาเคาท์เตอร์ชาร์ของเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบกระแทก 2536 02233
044000354 ประสงค์ อุดมฤทธิกุล เครื่องมือถอดประกอบเพลาเคาท์เตอร์ชาร์ของเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบกระแทก 2536 02233
044000357 โกเมนทร์ วงศ์เชียงยืน เครื่องมือถอดยางรถบรรทุกแบบใช้ไฮดรอลิค 2536 02203
044000358 โกเมนทร์ วงศ์เชียงยืน เครื่องมือถอดยางรถบรรทุกแบบใช้ไฮดรอลิค 2536 02203
044000086 สุรศักดิ์ แต้ชูตระกูล เครื่องมือทดลองหาค่าการสูญเสียในท่อและวาล์ว = Loss In Pipe Measurement Apparatus 2533 01809
044000457 จิรพงษ์ อุทัยพยัคฆ์ เครื่องมือทดสอบความฝืดของสายพาน = Belt friction tester 2537 02267
044000504 จิรพงษ์ อุทัยพยัคฆ์ เครื่องมือทดสอบความฝืดของสายพาน = Belt friction tester 2537 02267
044000080 ยุทธ์ พันธ์สีดา เครื่องมือทดสอบท่อ พี.วี.ซี.แบบการทดสอบ การทนต่อแรงดันระยะเวลาสั้น 2533 01812
044000449 จตุรงค์ แป้นพงษ์ เครื่องมือทดสอบมาตรวัดความดัน แบบแสดงผลด้วยระบบดิจิตอล 2537 02314
044000490 จตุรงค์ แป้นพงษ์ เครื่องมือทดสอบมาตรวัดความดัน แบบแสดงผลด้วยระบบดิจิตอล 2537 02314
044001411 ธานี สมวงศ์ เครื่องมือวัดกำลังงานของอุปกรณ์ออพติคอล 2539 02511
044001666 สุวัฒน์ สกุลชาติ เครื่องมือวัดคลื่นความถี่ 2544 02815
044000720 ชำนาญ พุ่มวิวัฒนา เครื่องมือวัดค่า POWER และ SWR METER แบบดิจิตอล 2 หน้าปัทม์ 2532 01472
044001412 เกรียงไกร ผาสุริย์วงษ์ เครื่องมือวัด-บันทึกสัญญาณโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 2539 02368
044001643 สุชาติ ทองล้า เครื่องมือวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับแสดงผลโดยโปรแกรม Lab View 2544 02791
044000662 ดารุณี ก้องมงคลจิตต์ เครื่องมือวิเคราะห์ย่านความถี่เสียง 2531 01425
044001414 ชัยยุทธ พะตัน เครื่องมือสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ไร้สาย 2539 02360
044001151 ภาสกร รุ่งสอาด เครื่องโมนิเตอร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2534 00193
044001112 มงคล วิบูลรังสรรค์ เครื่องโมนิเตอร์ไฟฟ้าหัวใจ 2534 01289
044000616 สมนึก แช่มประเสริฐ เครื่องยกรถจักรยานยนต์ระบบไฮโดร-นิวแมติก 2532 02135
044000617 สมนึก แช่มประเสริฐ เครื่องยกรถจักรยานยนต์ระบบไฮโดร-นิวแมติก 2532 02135
044000453 วีระพันธ์ ระนาท เครื่องยกรถยนต์ = Hoist 2537 02283
044000454 วีระพันธ์ ระนาท เครื่องยกรถยนต์ = Hoist 2537 02283
044000500 ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม เครื่องย่อยผักตบชวา 2537 02275
044000507 ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม เครื่องย่อยผักตบชวา 2537 02275
044000369 นันทะนา อุ่นแก้ว เครื่องย้ำเบรค 2536 02256
044000377 นันทะนา อุ่นแก้ว เครื่องย้ำเบรค 2536 02256
044000650 พันศักดิ์ ถิรมงคล เครื่องเย็บกระดาษอัตโนมัติ  2531 01096
044000243 เกษม เจนวิไลศิลป์ เครื่องแยกน้ำกับน้ำมัน = Oily Water Separator 2535 01733
044000244 เกษม เจนวิไลศิลป์ เครื่องแยกน้ำกับน้ำมัน = Oily Water Separator 2535 01733
044000116 ยรรยง กาสินพิลา เครื่องแยกเนื้อปลา = Deboner 2533 01783
044000117 ยรรยง กาสินพิลา เครื่องแยกเนื้อปลา = Deboner 2533 01783
044000450 ธเนศ ลิ้มสมบัติตระการ เครื่องแยกฝุ่นออกจากอากาศโดยใช้ไซโคลนและไฟฟ้าสถิตย์ 2537 02309
044000506 ธเนศ ลิ้มสมบัติตระการ เครื่องแยกฝุ่นออกจากอากาศโดยใช้ไซโคลนและไฟฟ้าสถิตย์ 2537 02309
044001278 ชูชีพ การสมดี เครื่องแยกสัญญาณโทรสารและโทรศัพท์อัตโนมัติ 2537 01996
044000082 มนต์ตรี พุ่มเฟื่อง เครื่องแยกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวแบบใช้แรงเหวี่ยง 2533 01826
044001122 สมาน แสงอุไร เครื่องรหัสผ่านโทรศัพท์ 2533 01298
044001785 เสน่ห์ ฉิมพันธ์ เครื่องระบุตำแหน่ง XY โดยใช้ข้อมูลภาพ 2546 02994
044000670 สุรศักดิ์ สุนทร เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  2531 01088
044001472 ธงชัย จันทร์อ่ำ เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 3 เฟส สำหรับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส 2540 02536
044001549 กวีชัย วงศ์ทิพย์พันธ์ เครื่องรับโทรศัพท์แบบกระจายเสียงตามตัวผู้รับโดยอัตโนมัติ 2541 02861
044001780 ทัศพร มะโนเกี๋ยง เครื่องรับ-ส่งสัญญาณชนิด 8-QAM ความเร็ว 9600bps 2546 02989
044001931 สมบูรณ์ สงวนตระการกุล เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียม 2532 03119
044000331 ถาวร สุทธิสัตยาทร เครื่องรีดเนื้อหมู 2536 02194
044000401 ถาวร สุทธิสัตยาทร เครื่องรีดเนื้อหมู 2536 02194
044000268 กำจัด นรสาร เครื่องรีดลวดคาร์บอน = Carbon wire rolling machine 2535 01961
044000269 กำจัด นรสาร เครื่องรีดลวดคาร์บอน = Carbon wire rolling machine 2535 01961
044000527 ทวีศักดิ์ คมกล้า เครื่องรีดและอบยางพาราแผ่น:Automated paratext machine 2541 02664
044000151 ชัยยา พิสิฐพล เครื่องรีดเหล็กแผ่นบาง 2534 01970
044000774 อภิลักษ์ ดีมารยาตร์ เครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ 2537 02219
044000542 พงษ์ศักดิ์ ถุงอนันติกานนท์ เครื่องโรยเส้นขนมจีน, rice noodle machine 2542 02680
044000364 สุมิตร ศรีวิพัฒน์ เครื่องลอกกระเพาะบดของไก่ 2536 02188
044000365 สุมิตร ศรีวิพัฒน์ เครื่องลอกกระเพาะบดของไก่ 2536 02188
044000295 จารุวัฒน์ เพชรศรีสุก เครื่องลับเลื่อยวงเดือนอัตโนมัติ, Automatic Circular Saw Sharpener 2535 01755
044000296 จารุวัฒน์ เพชรศรีสุก เครื่องลับเลื่อยวงเดือนอัตโนมัติ, Automatic Circular Saw Sharpener 2535 01755
044000427 ชัยธวัช ศิวบวร เครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล = Component Washing Machine 2536 02156
044001576 สมศักดิ์ วัฒนาศิริพานิช เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ 2541 02821
044000135 เชาวลิต ชูทอง เครื่องล้างภายในชิ้นส่วน และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ = Aircondition Internal Part Cleaner System 2535 01740
044000136 เชาวลิต ชูทอง เครื่องล้างภายในชิ้นส่วน และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ = Aircondition Internal Part Cleaner System 2535 01740
044000233 เชาวลิต ชูทอง เครื่องล้างภายในชิ้นส่วน และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ = Aircondition Internal Part Cleaner System 2535 01740
044000400 เชาวลิต ชูทอง เครื่องล้างภายในชิ้นส่วน และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ = Aircondition Internal Part Cleaner System 2535 01740
044000456 ตรีพร เอื้อศิริพรฤทธิ์ เครื่องล้างระบบไฮดรอลิคส์ 2537 02284
044000459 ตรีพร เอื้อศิริพรฤทธิ์ เครื่องล้างระบบไฮดรอลิคส์ 2537 02284
044001602 พงศ์เทพ ตั้งกิตติวัฒน์ เครื่องเล่นเพลง MP3 ติดรถยนต์ 2543 02749
044001913 เปรมินทร์ เพิ่มศรี เครื่องเลือกพริ้นเตอร์ 4 ช่องแบบอัตโนมัติ 2547 03098
044000705 สมศักดิ์ อ่อนเจริญ เครื่องวัดการลัดรอบของขดลวด 2532 00195
044000706 สมศักดิ์ อ่อนเจริญ เครื่องวัดการลัดรอบของขดลวด 2532 00195
044001187 สุธีร์ สิงห์แช่ม เครื่องวัดการสั่นสะเทือน 2535 00047
044000727 อุทัย พึ่งน้อย เครื่องวัดกำลังสำหรับเลเซอร์แบบคาร์บอนไดออกไซด์ 2533 01383
044000718 สมนึก ธัญญาวินิชกุล เครื่องวัดเกณฑ์ หัวเครื่องบันทึกภาพ แบบดิจิตอล = Digital Video Head Gain Measurement 2532 01079
044001062 ไพศาล ลิ้มประไพพงษ์ เครื่องวัดคลื่นหัวใจ 2531 01102
044001726 จตุรงค์ สงวนพงษ์ เครื่องวัดคลื่นหัวใจผ่านคู่สายโทรศัพท์ 2545 02935
044001115 มนตรี สุขศรี เครื่องวัดความดันลม 2534 01395
044001346 เจษฎา ลมูลพันธุ์ เครื่องวัดความดันโลหิต และการเต้นของหัวใจอัตโนมัติแสดงผลด้วยตัวเลข 2538 02444
044001781 ประสพชัย สอนใหม่ เครื่องวัดความดันโลหิตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ 2546 02990
044000667 พนมเกียรติ น้อยมาลา เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตัวเลข = DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR 2531 01598
044000735 สุรเดช สงวนทรัพย์ เครื่องวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจอัตโนมัติแสดงผลด้วยตัวเลข 2533 01599
044001415 มงคล อยู่เวชวัฒนา เครื่องวัดความถี่ 2539 02350
044000640 สุริยัน บุพศิริ เครื่องวัดความถี่ 10 Hz-100 Hz ชนิดความละเอียดสูงด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 2530 01148
044001473 เถลิงศักดิ์ ชุ่มประไพ เครื่องวัดความนำของน้ำ 2540 02537
044001603 ศราวุธ มาสรวง เครื่องวัดความเร็วรถจักรยานยนต์เป็นตัวเลขด้วย Rotary Encoder 2543 02750
044001347 วราวุธ ศิริผล เครื่องวัดความเร็วรอบด้วย พีซี 2538 02433
044001267 วิโรจน์ แส่วภูเขียว เครื่องวัดความเร็วรอบด้วยไฟกระพริบระบบดิจิตอล 2537 02033
044001416 สมชาย เบียนสูงเนิน เครื่องวัดความเร็วรอบด้วยแสงระบบดิจิตอล 2539 02425
044000668 หาญชัย จันทรโชตะ เครื่องวัดความสว่างของแสงแบบดิจิตอล 2531 01494
044001221 สนธิ ขันสำลี เครื่องวัดความสว่างของแสงแบบดิจิตอล 2536 01848
044001725 พรชัย จีนชื่น เครื่องวัดความสูงของวัตถุในแนวดิ่ง 2545 02934
044000200 สมศักดิ์ อารยะพันธ์ เครื่องวัดความหนืดน้ำมันหล่อลื่นแบบลูกบอลตก = Falling ball type viscometer 2534 01701
044000222 สมศักดิ์ อารยะพันธ์ เครื่องวัดความหนืดน้ำมันหล่อลื่นแบบลูกบอลตก = Falling ball type viscometer 2534 01701
044001348 ดุสิต ละอองแก้ว เครื่องวัดปริมาตรของเหลว 2538 02490
044001121 นพพร สายทอง เครื่องวัดระยะทางด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค 2533 01196
044001681 ดิเรก นินทรกิจ เครื่องวัดและควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง 2544 02831
044001417 ศรัณย์ เกิดประเสริฐ เครื่องวัดและบันทึกระยะทาง 2539 02423
044001474 วิสุทธิ์ ประสานสุข เครื่องวัดสัญญาณหัวใจ 2540 02539
044000641 นิมิต บุญภิรมย์ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ = electrocardiograph E.C.G. 2530 01103
044000710 ประกอบ ธนพิทักษ์ เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจควบคุมโดยไมโครไฟรเซสเซอร์ 2531 01503
044001349 เวฬุวรรณ์ โสดานิล เครื่องวัดอัตราความผิดพลาดของข้อมูล 2538 02492
044000847 อุดม ชูสังข์ เครื่องวัดอินดักแตนซ์โดยใช้วงจรความต้านทานเชิงลบเป็นตัวหักค่าความต้านทานภายในของขดลวด 2539 02376
044001604 ภัทรวุธ ศิลาพันธ์ เครื่องวาดรูปแบบของการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ 2543 02751
044001350 สุชาติ อุ่นโสภา เครื่องวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ของวงจรที่ใช้งานด้านความถี่เสียงด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2538 02475
044001691 ภาคภูมิ ปรีชาพานิช เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องโทรศัพท์ 2544 02841
044001090 พิเชษฐ์ ฤทธิสุนทร เครื่องวิเคราะห์โปรโตคอล 2533 01277
044001096 วรเดช คุณานพรัตน์ เครื่องวิเคราะห์วงจรแอนะลอก 2533 01406
044001418 พรประสิทธิ์ บุญทอง เครื่องวิเคราะห์สัญญาณลอจิก 2539 02349
044001293 ทวีชัย รุ่งวาณิชสุขานนท์ เครื่องวิเคราะห์สายที่ใช้ส่งข้อมูล (ตามข้อแนะนำ CCITT M.1020) 2537 01988
044000619 นฤพงษ์ สว่างศรี เครื่องวิเคราะห์ไอเสียและปรับแต่งเครื่องรถยนต์แกสโซลีน 2532 02138
044000620 นฤพงษ์ สว่างศรี เครื่องวิเคราะห์ไอเสียและปรับแต่งเครื่องรถยนต์แกสโซลีน 2532 02138
044001351 ดนุพล คำปัญญา เครื่องส่งย่าน VHF ขนาดเล็ก 2539 02379
044001475 นิวัติ ทิศนาม เครื่องส่งรหัสผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 27 MHz 2540 02540
044001183 พิภพ สุภาผล เครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณภาพ หรือเสียงด้วยแสง 2535 00167
044001109 สิทธิพงษ์ สุริยะคำวงษ์ เครื่องส่งวิทยุแถบความถี่กว้างสำหรับกระตุ้นเลเซอร์ 2533 01428
044001248 จรรยงค์ อธิพงศ์ภาพร เครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ย่านความถี่ UHF 2537 02009
044001548 ชลนที ณ นคร เครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ย่านความถี่ ยูเอชเอฟ 2541 02860
044001476 สถาพร สุขาบูรณ์ เครื่องส่งสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณโดยใช้แสงอินฟราเรด 2540 02541
044000510 ฉลอง ทองเพชร เครื่องส่งสายเคเบิ้ล = Cable feeding machine 2537 02268
044000516 ฉลอง ทองเพชร เครื่องส่งสายเคเบิ้ล = Cable feeding machine 2537 02268
044001506 วีระพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ เครื่องสลับสายเครื่องพิมพ์ 2540 02578
044001477 เกรียงไกร วัฒนสุข เครื่องสลับสายทางไกลอัตโนมัติสำหรับตู้สาขาอัตโนมัติ 2540 02542
044001872 ชาญวิทย์ แก้วอาษา เครื่องสลับสายและนำเสนอข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์ 2547 03057
044001605 รุจิรา อนุกูล เครื่องสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 2543 02752
044000338 นิคม มีฤทธิ์ เครื่องสอบเทียบมาตรวัดความดันแบบหลายตัว 2536 02213
044000339 นิคม มีฤทธิ์ เครื่องสอบเทียบมาตรวัดความดันแบบหลายตัว 2536 02213
044001103 ปรเมษฐ์ จินุพันธุ์ เครื่องสังเคราะห์ความถี่ 20.00 MHz- 29.99 MHz 2533 01381
044001413 สมศักดิ์ วศินานนท์ เครื่องสั่งรายการอาหารด้วยอินฟาเรด 2539 02420
044000227 ฐานินทร์ จระมาศ เครื่องสับอาหารปลาช่อน 2535 01718
044000228 ฐานินทร์ จระมาศ เครื่องสับอาหารปลาช่อน 2535 01718
044000399 มิตสันต์ จันทร์นวม เครื่องสาวไหม 2536 02239
044000431 มิตสันต์ จันทร์นวม เครื่องสาวไหม 2536 02239
044001684 สมเกียรติ สุขขัง เครื่องสำรวจและถ่ายระดับอิเล็กทรอนิกส์ 2544 02834
044000074 เฉลิม อ่อนอิ่ม เครื่องสีข้าวขนาดครอบครัว 2533 01788
044000611 ศิริชัย ชอบใช้ เครื่องสูบน้ำตามแนวแกน 2532 01548
044000612 ศิริชัย ชอบใช้ เครื่องสูบน้ำตามแนวแกน 2532 01548
044001782 ธนบดี ไตรพิพัฒน์ เครื่องสูบลมดิจิตอล 2546 02991
044001891 อุทิตย์ จันทร์ดา เครื่องแสดงข้อความและเสียงสำหรับคนพิการ 2547 03076
044001149 สุรชัย รติวิลาส เครื่องแสดงค่าการวัดของบรรทัดวัดละเอียด 2534 00237
044001727 สราวุฒิ ศิริวัฒธนะตระกูล เครื่องแสดงผลความผิดพลาดในระบบไฟฟ้า 2545 02936
044001606 วิรุต รองรัตน เครื่องแสดงสถานะการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ 2543 02753
044000394 ชัยณรงค์ ศิรประภาเดโช เครื่องไสไม้อัตโนมัติ 2536 02254
044000395 ชัยณรงค์ ศิรประภาเดโช เครื่องไสไม้อัตโนมัติ 2536 02254
044001114 ทรงวุฒิ วงษ์สุนทร เครื่องหรี่ไฟสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดอุ่นไส้หลอด 2533 01505
044000066 ธนิต ทิมวงศ์  เครื่องหล่อแผ่นยิบซั่มบอร์ด 2533 01825
044000067 ธนิต ทิมวงศ์  เครื่องหล่อแผ่นยิบซั่มบอร์ด 2533 01825
044000280 ธีระศักดิ์ จินดา เครื่องห่อขวดน้ำดื่มโดยใช้ฟิล์ม พี.วี.ซี. = Shrink Tunnel 2535 01813
044000281 ธีระศักดิ์ จินดา เครื่องห่อขวดน้ำดื่มโดยใช้ฟิล์ม พี.วี.ซี. = Shrink Tunnel 2535 01813
044000090 วิชัย รุ่งเจริญ เครื่องห่อของโดยใช้ฟิล์มพีวีซี 2533 01791
044000091 วิชัย รุ่งเจริญ เครื่องห่อของโดยใช้ฟิล์มพีวีซี 2533 01791
044000094 สิทธิพงษ์ จันทรกุล เครื่องหาค่ายังส์โมดูลัสด้วยระบบการสั่น 2533 01686
044000095 สิทธิพงษ์ จันทรกุล เครื่องหาค่ายังส์โมดูลัสด้วยระบบการสั่น 2533 01686
044001084 มยูรศักดิ์ จันทร์เส็ง เครื่องหาทิศทางคลื่นวิทยุย่านความถี่ VHF ชนิดความเร็วสูง 2532 01310
044001352 เกรียงไกร พันธสกุล เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม 2538 02430
044000525 สิน ศิรินินทศักดิ์ เครื่องเหลาไม้ไผ่:Bamboo Planner Machine 2541 02662
044001929 ชิต บุญมีมาก เครื่องให้อาหารและน้ำไก่โดยอัตโนมัติ 2547 03114
004001956 เฉลิมพล  อาษายุทธ เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ 2547 03132
044000072 ชาลี เกตุกลัด เครื่องอบผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้พลังงานความร้อนจากคอนเดนเซอร์ 2533 01772
044000073 ชาลี เกตุกลัด เครื่องอบผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้พลังงานความร้อนจากคอนเดนเซอร์ 2533 01772
044000096 รัชวัส ชาติเผือก เครื่องอบผ้าโดยใช้ระบบปรับอากาศ = Heat pump clothes dryer 2533 01696
044000097 รัชวัส ชาติเผือก เครื่องอบผ้าโดยใช้ระบบปรับอากาศ = Heat pump clothes dryer 2533 01696
044000556 ชาติชัย โพธิ์ทองคำ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2542 02694
044000569 ชัชวาล ยาไธสง เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบโดยใช้น้ำเป็นตัวกลาง 2544 01645
044000538 บุญสิทธิ์ กลิ่นเกษร เครื่องอบแห้งยางพาราแผ่น 2541 02677
044000547 วิศณุ เซี่ยงเจ็น เครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ 2542 02685
044000629 วิราช กิ่งวิชิต เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดระบบ 2 หัวอัด 2537 02301
044000630 วิราช กิ่งวิชิต เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดระบบ 2 หัวอัด 2537 02301
044000526 ยุทธพงษ์ ตันเก่ง เครื่องอัดเชื้อเพลิงจากขี้เลื่อย:Saw dust compress machine 2541 02663
044000245 ชาตรี ปรีชาชีววัฒน์ เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งแบบใช้กระบอกอัด = Solid Fuel by Toggle Press 2535 01716
044000443 ชิตชัย ชาญช่างทหาร เครื่องอัดซีเมนต์ตัวหนอน 2537 02302
044000448 ชิตชัย ชาญช่างทหาร เครื่องอัดซีเมนต์ตัวหนอน 2537 02302
044000528 ขจรศักดิ์ พวงธรรม เครื่องอัดทำลายกรองน้ำมันเครื่อง 2541 02666
044001478 ประสิทธิ์ วีรวัฒนไพศาล เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่แบบกระแสคงที่ 2540 02544
044000658 วิชัย สายคติกรณ์ เครื่องอัดประจุแบบกระแสคงที่และแรงดันคงที่  2531 01293
044000254 จินดา โพธิศรีเรืองเวช เครื่องอัดเศษโลหะ(เศษกลึง) 2535 02220
044000255 จินดา โพธิศรีเรืองเวช เครื่องอัดเศษโลหะ(เศษกลึง) 2535 02220
044001107 วิฑูร วุฒิอนันต์ เครื่องอ่านรหัสแถบ 2532 01081
044001085 สุเนตร แซ่ตัน เครื่องอ่านรหัสแถบแบบบันทึกเวลา 2533 01242
044000293 กมล เพชรแสงรุ่งโรจน์ โครงการ ชุดทดลองกังหันน้ำแบบเพลตัน, Pelton wheel Apparatus 2535 01680
044000294 กมล เพชรแสงรุ่งโรจน์ โครงการ ชุดทดลองกังหันน้ำแบบเพลตัน, Pelton wheel Apparatus 2535 01680
044000416 วิเชียร ทรัพย์สอาด โครงการกว้านไฟฟ้ายกซุงขนาด 15 ตัน 2536 02253
044000417 วิเชียร ทรัพย์สอาด โครงการกว้านไฟฟ้ายกซุงขนาด 15 ตัน 2536 02253
044000867 ปราโมทย์ ลิมป์วิทยาธร โครงการการทำ Epoxy Injection Grouting 2529 00991
044000276 จรัล ชื่นมงคล โครงการเครื่องคัดขนาดส้มเขียวหวาน = Mandarin Selector Machine Project 2535 01773
044000277 จรัล ชื่นมงคล โครงการเครื่องคัดขนาดส้มเขียวหวาน = Mandarin Selector Machine Project 2535 01773
044000362 ไชยา ไชยสมุทร โครงการเครื่องทดสอบการรับแรงกดของกระเบื้องลอนคู่ 2536 02171
044000282 ประภากร เพชรถ้ำ โครงการเครื่องผลิตเชื้อเพลิงจากวัชพืช = Biomass Charcaol Production Machine 2535 01736
044000283 ประภากร เพชรถ้ำ โครงการเครื่องผลิตเชื้อเพลิงจากวัชพืช = Biomass Charcaol Production Machine 2535 01736
044000258 สุพจน์ เอมละออ โครงการเครื่องผลิตโดนัทอัตโนมัติ = Automatic Donut Making Machine 2535 01750
044000259 สุพจน์ เอมละออ โครงการเครื่องผลิตโดนัทอัตโนมัติ = Automatic Donut Making Machine 2535 01750
044000348 นุกูล วิไลพันธ์ โครงการเครื่องฟั่นธูปแบบสกรู 2536 02214
044000376 นุกูล วิไลพันธ์ โครงการเครื่องฟั่นธูปแบบสกรู 2536 02214
044000207 บรรพต จันทร์พานิชย์ โครงการเครื่องแยกเมล็ดฝ้าย 2534 01966
044000191 ฉัตรชัย กิติมากุลนรเดช โครงการเครื่องรีดยาง (ยางพารา) = Force Out Rubber Machine 2534 01752
044000192 ฉัตรชัย กิติมากุลนรเดช โครงการเครื่องรีดยาง (ยางพารา) = Force Out Rubber Machine 2534 01752
044000284 ภิรมย์ ทองรอด โครงการเครื่องรีดยาง (ยางพารา) = Force Out Rubber Machine 2535 01729
044000285 ภิรมย์ ทองรอด โครงการเครื่องรีดยาง (ยางพารา) = Force Out Rubber Machine 2535 01729
044000160 กิตติศักดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ โครงการเครื่องลอกผ้าเบรครถยนต์ = Brake Lining Pare Machine Project 2534 01742
044000161 กิตติศักดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ โครงการเครื่องลอกผ้าเบรครถยนต์ = Brake Lining Pare Machine Project 2534 01742
044000135 พล กลิ่นอ้น โครงการเครื่องสาธิตการวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ = Natural-siphon rainfall recorder project 2534 01704
044000352 กิตติศักดิ์ อินทร์ยิ้ม โครงการเครื่องอบลวดเชื่อมไฟฟ้าแบบป้อนออกทีละเส้น 2536 02243
044000409 กิตติศักดิ์ อินทร์ยิ้ม โครงการเครื่องอบลวดเชื่อมไฟฟ้าแบบป้อนออกทีละเส้น 2536 02243
044000349 พิทักษ์ ชมภูจันทร์ โครงการเครื่องอัดอิฐ 2536 02231
044000382 พิทักษ์ ชมภูจันทร์ โครงการเครื่องอัดอิฐ 2536 02231
044000359 คมกฤช กิจรักษา โครงการซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ 2536 02244
044000360 คมกฤช กิจรักษา โครงการซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ 2536 02244
044000503 ชูชาติ เจริญโชค โครงการซ่อมและติดตั้งเครื่องอบผ้าโดยใช้ไอน้ำ 2537 01656
044000631 ชูชาติ เจริญโชค โครงการซ่อมและติดตั้งเครื่องอบผ้าโดยใช้ไอน้ำ 2537 01656
044000156 ชาญชัย ดาศรี โครงการเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 2534 02266
044000157 ชาญชัย ดาศรี โครงการเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 2534 02266
044000201 พูลศักดิ์ คล่องบัญชี โครงการปริญญานิพนธ์ เรื่อง เครื่องกลั่นอะซีโตนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ = Acetone Recycler 2534 01805
044000202 พูลศักดิ์ คล่องบัญชี โครงการปริญญานิพนธ์ เรื่อง เครื่องกลั่นอะซีโตนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ = Acetone Recycler 2534 01805
044000272 จักรกฤษณ์ แก่นจันทน์หอม โครงการปริญญานิพนธ์ เรื่อง เครื่องเจาะสำรวจชั้นดิน 2535 02221
044000273 จักรกฤษณ์ แก่นจันทน์หอม โครงการปริญญานิพนธ์ เรื่อง เครื่องเจาะสำรวจชั้นดิน 2535 02221
044000216 ธีระศักดิ์ พันธุ์กมลศิลป์ โครงการโปรแกรมการคำนวณค่าในขบวนการของไอดีลแอส ทางเทอร์โมโดนามิคส์ 2534 01962
044000217 ธีระศักดิ์ พันธุ์กมลศิลป์ โครงการโปรแกรมการคำนวณค่าในขบวนการของไอดีลแอส ทางเทอร์โมโดนามิคส์ 2534 01962
044000147 สุพร อินทรสมบัติ โครงการผลิตสไลด์ประกอบเสียง เรื่อง การขับและการใช้รถยนต์ = Sound/Slide Driving and Using Car Project 2534 01671
044000148 สุพร อินทรสมบัติ โครงการผลิตสไลด์ประกอบเสียง เรื่อง การขับและการใช้รถยนต์ = Sound/Slide Driving and Using Car Project 2534 01671
044000158 ณรงค์ เผือกแสง โครงการผลิตสไลด์ประกอบเสียง เรื่อง เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเพื่อการเกษตร = Sound / Slide Gasoline Engines for Agricultural 2534 01959
044000159 ณรงค์ เผือกแสง โครงการผลิตสไลด์ประกอบเสียง เรื่อง เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเพื่อการเกษตร = Sound / Slide Gasoline Engines for Agricultural 2534 01959
044000176 คมกฤช ฮะกีมี โครงการผลิตสื่อเทปโทรทัศน์ เรื่อง การใช้และการบำรุงรักษารถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป  = The Video Production for teaching Aid = "The Uses and Maintainance of Automobile For General Persons" 2534 01972
044000177 คมกฤช ฮะกีมี โครงการผลิตสื่อเทปโทรทัศน์ เรื่อง การใช้และการบำรุงรักษารถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป = The Video Production for teaching Aid = "The Uses and Maintainance of Automobile For General Persons" 2534 01972
044000180 ณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร โครงการผลิตสื่อประเภทเทปโทรทัศน์ เรื่อง การใช้และบำรุงรักษารถยนต์สำหรับพนังานขับรถ = Instruction Television Program "How to Take Care Office Car 2534 01665
044000181 ณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร โครงการผลิตสื่อประเภทเทปโทรทัศน์ เรื่อง การใช้และบำรุงรักษารถยนต์สำหรับพนังานขับรถ = Instruction Television Program "How to Take Care Office Car 2534 01665
044000370 ไพลิน ขาวสอาด โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์ตัดต่อการจ่ายเชื้อเพลิงขณะปล่อยคันเร่ง 2536 02249
044000375 ไพลิน ขาวสอาด โครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์ตัดต่อการจ่ายเชื้อเพลิงขณะปล่อยคันเร่ง 2536 02249
044001557 ดุสิต นิธโยธาน โครงการพัฒนาสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ 2541 02869
044000239 ประสงค์ โพธิ์สุวรรณ์ โครงการรถไฟฟ้าสำหรับคนพิการ = Customer Wheel Chair 2535 01662
044000240 ประสงค์ โพธิ์สุวรรณ์ โครงการรถไฟฟ้าสำหรับคนพิการ = Customer Wheel Chair 2535 01662
044000234 ชัยวัฒนา ชูแสง โครงการระบบควบคุมนิวแมติกส์ 2535 01797
044000235 ชัยวัฒนา ชูแสง โครงการระบบควบคุมนิวแมติกส์ 2535 01797
044000305 สมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ โครงการวิเคราะห์วัฏจักรเบรตันด้วยเทอร์โบปาสคาลฟอร์วินโดวส์ = Brayton Cycle Analysis by Turbo Pascal For Windows 2535 01964
044000306 สมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ โครงการวิเคราะห์วัฏจักรเบรตันด้วยเทอร์โบปาสคาลฟอร์วินโดวส์ = Brayton Cycle Analysis by Turbo Pascal For Windows 2535 01964
044001004 จักรพงศ์ วัชระรังษี โครงการศึกษาความเสียหายของทางหลวงหมายเลข 3261 2543 02699
044000428 ชิดชัย มะโนน้อม โครงการสร้างคอมพิวเตร์ช่วยสอน เรื่องระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเลคทรอนิคของโตโยต้า 2536 02190
044000212 อนันต์ ธีระสุนทรวงศ์ โครงการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน = Computer Aided Instruction  2534 01687
044000213 อนันต์ ธีระสุนทรวงศ์ โครงการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน = Computer Aided Instruction  2534 01687
044000169 ทรงพล ประวัติศิลป์ โครงการสไลด์ประกอบเสียง เรื่อง งานบริการเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ = Sound/Slide Car-Airconditioning Service Project 2534 01703
044000170 ทรงพล ประวัติศิลป์ โครงการสไลด์ประกอบเสียง เรื่อง งานบริการเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ = Sound/Slide Car-Airconditioning Service Project 2534 01703
044000383 สุกิติ์ เภตราจินดารัตน์ โครงการสไลด์ประกอบเสียงเรื่อง "ระบบปรับอากาศรถยนต์" 2536 02186
044000403 สุกิติ์ เภตราจินดารัตน์ โครงการสไลด์ประกอบเสียงเรื่อง "ระบบปรับอากาศรถยนต์" 2536 02186
044000786 เพิ่ม อ่อนประทุม โครงการสอนวิชาภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2536 01871
044000152 ชัยวัฒน์ หอธรรมรัตน์ โครงการอุปกรณ์ดึงคอและดึงหลังผู้ป่วย 2534 01963
044000153 ชัยวัฒน์ หอธรรมรัตน์ โครงการอุปกรณ์ดึงคอและดึงหลังผู้ป่วย 2534 01963
044001479 ศรีเกษม ภุมรินทร์  โครงข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 2540 02545
044001210 เชิงชาย แซ่เตียว โครงงาน โปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากร ของคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี 2536 01833
044000877 วิชิต นาคแก้ว โครงงานการประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักอาคารเก่า 2529 01007
044000892 ปริญญา ลออพิทักษ์ โครงงานการวิเคราะห์และออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer Analysis & Design of ReinforcedConcrete Beams) 2530 01016
044000891 ปริญญา ลออพิทักษ์ โครงงานการวิเคราะห์และออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยไมโครคอมพิวเตอร์(Micro Computer Analysis & Design of ReinforcedConcrete Beams) 2530 01016
044000942 กิตติพงษ์ โกศินานนท์ โครงงานคู่มือการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ(MANUAL OF STEEL STRUCTURAL DESIGN) 2537 02182
044001480 นิกูร ข่ายป้องค่าย งานพัฒนาระบบปฏิบัติการภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ 2540 02546
044000229 จักรวรรดิ จรัสศรี จักรยานเกียร์อัตโนมัติ = Automatic Gear for Bicycle 2535 01720
044000230 จักรวรรดิ จรัสศรี จักรยานเกียร์อัตโนมัติ = Automatic Gear for Bicycle 2535 01720
044000610 ธรณินทร์ วีระวัฒน์ จักรยานบดอาหารสัตว์ 2532 01535
044000621 ธรณินทร์ วีระวัฒน์ จักรยานบดอาหารสัตว์ 2532 01535
044001531 อดุลย์ บุบผา จักรยานไฟฟ้าแบบปรับความเร็วได้ 2540 02631
044000862 ประธาน วิสูตร ชนิดและปริมาณของตัวเติมที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของฟองน้ำชนิดโพลียูเรเธน 2536 02106
044001552 จิรพล โคสิตานนท์ ชุดการควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดอัตโนมัติพร้อมแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ 2541 02864
044001222 จตุพร สุคันธเมศวร์ ชุดกำเนิดสัญญาณย่านความถี่ยูเฮทเอฟชนิดเฟสล๊อคลูป 2536 01849
044001481 บุญยืน อยู่พิพัฒน์ ชุดขับเคลื่อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตามดวงอาทิตย์ 2540 02547
044000535 สมเจตน์ เฉลิมขวัญโสภาค ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับประตูม้วน 2541 02673
044001608 พัฒนพงษ์ พงษ์วิลัย ชุดขับดอทเมตริก 2543 02755
044001482 คำนวณ กายสอน ชุดควบคุม ดีซีมอเตอร์ แบบ 4 ควอดแดรนท์ ด้วยวงจร ดีซีชอปเปอร์ 2540 02548
044001877 กีรติ แสงแป้น ชุดควบคุมกล้องวีดีโอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2547 03062
044001091 ณัฐวุฒิ อินทรบำรุง ชุดควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย G - M SET 2533 01115
044001164 ศิริชัย เจียมศิลป์ ชุดควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย G-M SET 2535 00163
044001511 ประจักชัย สว่างเพชร ชุดควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยวงจร PI CONTROL 2540 02583
044001609 บุญฤทธิ์ นครทัศน์ ชุดควบคุมการขับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2543 02756
044000642 ศิริชัย ประจันตะเสน ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยสัญญาณดิจิตอล 2530 01595
044000098 ธร เบญจาศุภโชค ชุดควบคุมคุณภาพการผลิตของเครื่องนิ่งเชื้อโฟม 2533 01695
044000099 ธร เบญจาศุภโชค ชุดควบคุมคุณภาพการผลิตของเครื่องนิ่งเชื้อโฟม 2533 01695
004001642 อำพล มินทการ ชุดควบคุมจานสายอากาศในการติดตามสัญญาณดาวเทียม 2544 02790
044001887 กฤษฎา ปานบำรุง ชุดควบคุมระบบไฟฟ้ารถยนต์ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ 2547 03072
044001886 ศรีวิชัย อาจหาญ ชุดควบคุมระบบวิทยุรับส่งผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ 2547 03071
044001510 กฤตชัย กฤษณะสังข์ ชุดควบคุมและอ่านคำ 2540 02582
044001728 ธวัชชัย อุไรรัตน์ ชุดควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์เสถียรภาพสูง 2545 02937
044001538 ไพบูลย์ ศิริพงษ์ ชุดควบคุมสินค้าอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ 2541 02850
044001786 เสกสิทธิ์ เสมอ ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต 2546 02995
044001577 นิพนธ์ คงวัฒนานนท์ ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์ 2541 02843
044001646 วินิจ ชาชัย ชุดคำนวณอัตราค่าโทรศัพท์ 2544 02794
044001284 วิเชียร เกษตรตระการ ชุดเครื่องถอดรหัสสัญญาณเทเลเท็กซ์แบบสมบูรณ์ 2537 01993
044001353 พูลสุข โพธิ์ประดิษฐ์ ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานประชุมด้วยคลื่นวิทยุ 2538 02446
044001063 สมปอง ดำรงอ่อนตระกูล ชุดจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องแบบสแตติก 2531 01390
044001619 เพิ่มศักดิ์ ภู่ภิรมย์ ชุดจำลองการเก็บของแบบอัตโนมัติ 2543 02766
044001419 เกียรติกุล อูทอง ชุดจำลองการทำงานภายในหน่วยประมวลผลกลาง 2539 02363
044001661 เมธี ซื่อสัตย์ ชุดจำลองการยิงปืนโดยใช้วิธีแสงเลเซอร์ 2544 02809
044000524 เจน ศิริจรรยา ชุดจำลองข้อขัดข้องวงจรไฟฟ้าระบบปรับอากาศ 2541 02661
044001420 ประเทือง แก้วพูล ชุดจำลองระบบคิดค่าบริการจอดรถ 2539 02417
044001354 ศิริโชค ปิณฑะศิริ ชุดติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกน 2538 02429
044001678 กานต์ แสงทอง ชุดทดลองการเกิดค่าดีสชาร์จบางส่วนของสาย XLPE 12/20 กิโลโวลท์ 2544 02828
044000632 ธีระ สว่างวารี ชุดทดลองการสร้างและการแก้ปัญหาข้อขัดข้องทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องกลไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 2528 00004
044000796 วิสิทธิ์ ภูแป้ง ชุดทดลองการสื่อสารด้วยแสง 2537 02172
044000793 กฤษณะ อุระรื่น ชุดทดลองดิจิตอล 2537 01974
044000794 กฤษณะ อุระรื่น ชุดทดลองดิจิตอล 2537 01974
044000795 กฤษณะ อุระรื่น ชุดทดลองดิจิตอล 2537 01974
044001542 ประยุทธ์ นุชเจริญ ชุดทดลองระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 2541 02854
044000570 วิโรจน์ สุขนารี ชุดทดลองระบบปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบขดท่อและถัง 2544 01601
044001567 วิญญู โพธิครูประเสริฐ ชุดทดลองและสาธิตระบบสื่อสารด้วยโปรแกรม MATLAB พร้อมวงจรเปรียบเทียบ 2541 02879
044000052 ทรงยศ บุญมาสูงทรง ชุดทดลองอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน(concentric tube heat exchanger) 2533 01711
044000053 ทรงยศ บุญมาสูงทรง ชุดทดลองอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน(concentric tube heat exchanger) 2533 01711
044001610 ขรรค์ชัย คำมูลอามาตย์ ชุดทดสอบการแก้ฮาร์โมนิกส์ในระบบไฟฟ้า 2543 02757
044000346 เจริญศักดิ์ เจือกโว้น ชุดปฏิบัติการสาธิตและโปรแกรมของระบบไฮดรอลิก 2536 02250
044000347 เจริญศักดิ์ เจือกโว้น ชุดปฏิบัติการสาธิตและโปรแกรมของระบบไฮดรอลิก 2536 02250
044000205 วีระศักดิ์ สนิทมาก ชุดปฏิบัติงานควบคุมด้วยพีแอลซี = Demonstration Sets of Programmable Logic Controller 2534 01818
044001308 ทวี ศิลาพันธ์ ชุดประมวลการสอน วิชาเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 2537 02178
044000760 สิงหราช สังข์อยุทธ ชุดประมวลการสอนวิชา ดิจิตอล 2535 01835
044000761 สิงหราช สังข์อยุทธ ชุดประมวลการสอนวิชา ดิจิตอล 2535 01835
044000762 สิงหราช สังข์อยุทธ ชุดประมวลการสอนวิชา ดิจิตอล 2535 01835
044000791 จตุพร เจริญเชื้อ ชุดประมวลการสอนวิชา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2536 01840
044000792 จตุพร เจริญเชื้อ ชุดประมวลการสอนวิชา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2536 01840
044000802 สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ชุดประมวลการสอนวิชาระบบควบคุม 2537 02007
044000801 สัมฤทธิ์ มากโทก ชุดประมวลการสอนวิชาระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2537 01999
044001883 พิษณุ บุญยัง ชุดป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ในลานจอดรถ 2547 03068
044001270 มงคล ตันธนกุล ชุดแปลงสัญญาณโทรพิมพ์หรือเทเลกซ์เพื่อส่งผ่านข่ายวิทยุ 2537 02021
044001421 สุรวุธ บุญปลูก ชุดผสมสัญญาณแบบ 8-QAM 2539 02422
044001508 สังเวียน สามพุ่มพวง ชุดผสมสัญญาณแบบ16-QAM 2540 02580
044000848 ปรารถนา ราชสุภา ชุดผึกโทรคมนาคมเบื้องต้น 2538 02391
044001218 สมชาติ อสมพันธ์ ชุดฝึกการอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์ 2536 01845
044000806 ประศาสน์ ลูกอินทร์ ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า 2537 02018
044000301 การุณย์ ชะนา ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 2534 01725
044000302 การุณย์ ชะนา ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 2534 01725
044000373 ชูเกียรติ กมลปลื้ม ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 2536 02207
044000374 ชูเกียรติ กมลปลื้ม ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 2536 02207
044000432 สุรศักดิ์ ลีลาชัย ชุดฝึกระบบจุดระเบิด ซี.ดี.ไอ. 2536 02169
044000724 อนันต์ ลิ่มเชย ชุดฝึกวิชานิวแมติค = Penumatic Training Set 2533 01313
044001247 ศิริชัย ภู่สุวรรณ ชุดรับส่งข้อมูล 2536 02015
044001787 เกียรติ อภิชัย ชุดรับ-ส่งข้อมูลแบบการมอดูเลตแบบรหัสพัลส์และการมอดูเลตแบบเดลตา 2546 02996
044001534 ชาญชัย เจริญเดชานุเคราะห์ ชุดรับส่งสัญญาณย่านความถี่ วี เฮท เอฟ 2541 02846
044001874 สุชาติ ภูพลผัน ชุดเลือกสัญญาณของจานรับสัญญาณดาวเทียม 2547 03059
044001422 อัมพวัน บุญสอาด ชุดวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2539 02387
044001729 อภิสิษฐ์ สีสาวงค์ ชุดส่งกระจายเสียงสาธารณะผ่านคลื่นวิทยุย่านยูเอชเอฟ 2545 02938
044001611 วีระวัฒน์ เมืองจันทร์ ชุดส่งข้อมูลดิจิตอลย่านความถี่ ยูเอชเอฟ 2543 02758
044001730 ชัยวัฒน์ แข็งแรง ชุดสร้างสัญญาณดิจิตอลโทรคมนาคมพื้นฐาน 2545 02939
044000584 ณรงค์ คงปัญญา ชุดสาธิตเครื่องยนต์ใช้แก๊สและเบนซิน  2529 01550
044000539 สุรศักดิ์ จงกุลสถิตชัย ชุดสาธิตระบบทำความเย็นแบบดูดซึมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2541 02678
  พงษ์ศักดิ์ ลิ้มอิ่ม ชุดสาธิตและทดลองหาสาเหตุข้อขัดข้องของมอเตอร์หนึ่งเฟสและสามเฟส = Single Phase and three phase fault simulation 2531 01100
044001656 ชนินทร์ ประดับมุขศิริ ชุดสาธิตแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกส์และการแก้ฮาร์มอนิกส์โดยวิธีจูน 2544 02804
044000623 อุทัย ผ่องรัศมี ชุดสำหรับเปรียบเทียบระบบไฟชาร์จดี.ซี. และเอ.ซี (D.C. and A.C. charging system simualtor) 2532 01554
044000624 อุทัย ผ่องรัศมี ชุดสำหรับเปรียบเทียบระบบไฟชาร์จดี.ซี. และเอ.ซี (D.C. and A.C. charging system simualtor) 2532 01554
044001731 โภไคย เกิดแช่ม ชุดแสดงผลระบบตรวจสอบความชื้นหัวต่อเคเบิล 2545 02940
004001106 จิรพันธ์ ธีรพงษ์พิพัฒน์ ชุดอุปกรณ์อินเทอร์เฟสเอนกประสงค์ 2533 01199
044001153 สมเกียรติ ซุ่นไล้ ชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กเพื่อการศึกษา 2534 00031
044001732 อรรถวิทย์ วงษ์สุกรรม เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์โดยวิธีแยกองค์ประกอบของน้ำ 2545 02941
044001355 จักรพัฒน์ พัวตระกูล ซาวด์แลปควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 2538 02483
044001483 ประสิทธิ์ ทรงศิริ ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ 2540 02549
044001244 ศักดิ์ชัย พิมพ์ศักดิ์ ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมความถี่สูง 150 เฮิรตซ์ 2536 01882
044001289 มาโนช วิชชุลดา ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2537 02004
044001958 วรพันธ์  เมตตาสุต ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2547 03134
044001033 ทรงศักดิ์ ทรงสวัสดิ์ชัย ดาต้า ชอร์ท ฮอล โมเด็ม = DATA SHORT HAUL MODEM  2528 02320
044001034 ทรงศักดิ์ ทรงสวัสดิ์ชัย ดาต้า ชอร์ท ฮอล โมเด็ม = DATA SHORT HAUL MODEM  2528 02320
044001423 ธนากร สุทรวัฒน์ ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2539 02412
044001256 ธีรเดช เหลืองวิไล ดิจิตอลกิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 2537 01981
044001568 ณัฐพร ทองหุ้ม ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2541 02880
044001275 พิสุทธิ์ มาลยพันธุ์ ดิจิตอลโวลด์มิเตอร์วัดแรงดันยอดกระแสลับ 2537 02034
044001356 ชาลี ละออ ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันยอดกระแสสลับ 2538 02474
044000703 บรรจง ทานะสิทธิ์ ดิจิตอลสตอเรจสโคป 2532 01280
044001484 เรืองศักดิ์ พรหมจันทร์ ดิฟเฟอเรนเชี่ยลโพรบ 2540 02550
044001424 ยุทธพงษ์ สายไพศรี ดี.ซี. บัลลาสต์ ประสิทธิภาพสูง 2539 02408
044000643 จรินทร์ วิริยะสุมน ดี.ซี.แค้ม ออน แอมมิเตอร์แบบดิจิตอล 2530 01407
044001788 กฤษฎา ข่าขันมะลี ไดเร็กชันนัลคัปเปอร์แบบคัปเปลอร์ไลน์ที่มีโครงสร้างแบบไมโครสตริป 2546 02997
044001663 พงษ์เทพ ลิ้มตระกูลเดิม ไดเร็กชันนัลคัปเปอร์ย่านความถี่ X-BAND 2544 02812
044000529 คมกฤช ศรีศักดิ์ ตัวคีบและปิดบุ้งกี๋รถขุด 2541 02667
044001357 สมศักดิ์ พันธ์สวัสดิ์ ตัวคุมค่าแบบแรงดันสำหรับระบบโฟโตโวลตาอิค 2538 02392
044001789 เดชณรงค์ ยังดำรงค์ ตัวเชื่อมต่อแบบสาขาบนโครงสร้างสายนำสัญญาณไมโครสตริป 2546 02998
044001790 รัฐกรณ์ ตั้งอารมย์ ตัวเชื่อมต่อสัญญาณแบบวงแหวน บนโครงสร้างสายนำสัญญาณแบบไมโครสตริป 2546 02999
044001733 กิตติพัฒน์ หน่วยทองจีน ตัวแสดงผลแบบน้ำพุ 2545 02942
044001425 อัณณพ พุ่มกุมาร ตารางเวลานัดหมายทางโทรศัพท์ 2539 02407
044001924 เมฆิณร์ อินทร์แก้ว ตู้เก็บวัคซีนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2547 03109
044000571 นิวัฒน์ ก้อนทอง ตู้แช่แข็งและเก็บพลาสมา 2544 01423
044001734 พีระเดช ป้องภัย ตู้ยาอิเล็กทรอนิกส์ 2545 02943
044001791 รักษพล งามทวี ตู้ล็อกเกอร์ใช้บัตรแม่เหล็ก 2546 03000
044001612 ณรงค์ฤทธิ์ กุลภัทร์แสงทอง ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 2543 02759
044000512 ธำรง ลิ่มสุวรรณ ตู้อบเด็กทารก 2537 02273
044000513 ธำรง ลิ่มสุวรรณ ตู้อบเด็กทารก 2537 02273
044000582 จงกล พิพิธภักดี ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2528 01566
044000474 ชัยวัฒน เสามณี เตาอบโลหะ 2537 02291
044000491 ชัยวัฒน เสามณี เตาอบโลหะ 2537 02291
044000531 เฉลิมชัย ม่วงขำ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 2541 02669
044000260 เมธา ช้างศรี เตียงไร้แผลกดทับ = No Presses Free-Bed 2535 01744
044000261 เมธา ช้างศรี เตียงไร้แผลกดทับ = No Presses Free-Bed 2535 01744
044000587 ประเสริฐ ดีเรือน โต๊ะประลองและสาธิตระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2530 02123
044000060 ชูชัย ดุสิตงามมงคล ทรานดิวเซอร์วัดแรงบิด 2534 01768
044000061 ชูชัย ดุสิตงามมงคล ทรานดิวเซอร์วัดแรงบิด 2534 01768
044001426 ปรีชา มหาไม้ ทรู อาร์เอ็มเอส มิเตอร์ 2539 02497
044000886 เอกวิทย์ จรประดิษฐ์ เทคนิคการการสังเคราะห์กร๊าฟหน่วยนำ้ท่าจากสมการเชิงประสบการณ์ (Technic of Synthetic Unit hydrograph by Empirical Exponential Equation) 2530 01028
044000887 เอกวิทย์ จรประดิษฐ์ เทคนิคการการสังเคราะห์กร๊าฟหน่วยนำ้ท่าจากสมการเชิงประสบการณ์ (Technic of Synthetic Unit hydrograph by Empirical Exponential Equation) 2530 01028
044001105 เสรี แสงมาก เทคนิคการกำจัดฮาร์มอนิกส์ในอินเวอร์เตอร์แบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ 2533 01412
044000406 สุรชัย แสวงสุข เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ 2536 02216
044000411 สุรชัย แสวงสุข เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ 2536 02216
044000924 อมร ใยเยื่อ เทคนิคการตรวจสอบสภาพถนน รพช. เพื่อประเมินค่าการสูญเสียของผิวทาง รพช. หาดใหญ่ (Inspection and Evaluation Technique for Surface Wearing of ARD. Road in Hatyai Region) 2532 01051
044000876 พงษ์พัฒน์ เพิ่มสำราญ เทคนิคการทำผิวทางโดยแอสฟัลห์ซีเมนต์ (ในประเทศไทย) มาตราฐานกรมทางหลวง 2529 01008
044001735 ภาคร รัตนภราดร เทคนิคการป้อนของสายอากาศไมโครสตริป 2545 02944
044000948 คำรณ สกุลมา เทคนิคการลำเลียงคอนกรีตในบริเวณงานก่อสร้าง = The Technic of Distribution Concrete On A Construction Site 2536 02097
044000909 ชัยสิทธิ์ โพธนรินทร์ เทคนิคในการประมาณจำนวนก้อนของ ICBP จากการผลิตในสนาม (An Estimation Technique for Number of ICBP in Field Production) 2531 01022
044000910 ชัยสิทธิ์ โพธนรินทร์ เทคนิคในการประมาณจำนวนก้อนของ ICBP จากการผลิตในสนาม (An Estimation Technique for Number of ICBP in Field Production) 2531 01022
044000682 สุริยะ ทะแพงพันธ์ เทปโทรทัศน์การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2532 00097
044000683 สุริยะ ทะแพงพันธ์ เทปโทรทัศน์การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2532 00097
044000390 สรรพัชญ์ วรจิตติ เทปโทรทัศน์การถอดประกอบเครื่องยนต์แกสโซลีน 2536 02211
044000391 สรรพัชญ์ วรจิตติ เทปโทรทัศน์การถอดประกอบเครื่องยนต์แกสโซลีน 2536 02211
044000644 ธีระพันธ์ พิทักษ์ศิลป์ เทปโทรทัศน์ประกอบชุดแบบเรียนวิชา ดิจิตอลเทคนิค 2530 00222
044000645 ธีระพันธ์ พิทักษ์ศิลป์ เทปโทรทัศน์ประกอบชุดแบบเรียนวิชา ดิจิตอลเทคนิค 2530 00222
044000646 สุรพล พูลสวัสดิ์ เทปโทรทัศน์ประกอบชุดแบบเรียนวิชาดิจิตอลเทคนิค 2530 00218
044000647 สุรพล พูลสวัสดิ์ เทปโทรทัศน์ประกอบชุดแบบเรียนวิชาดิจิตอลเทคนิค 2530 00218
044000622 วิเชียร ศุภอภิชาตวงศ์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การซ่อม ทอร์ค คอนเวอร์เทอร์ 2532 01556
044000648 สมชาย สุวรรณ์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ชุดวิชาดิจิตอลเทคนิค 2530 00215
044000812 ไพรัช รุจิราบัตร เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ 2539 02374
044000715 ประเสริฐ สุขเกษม เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้เซลแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 2532 01596
044000698 บุญช่วย กั้วศรี เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้อีดิตเตอร์ 2532 00099
044000699 บุญช่วย กั้วศรี เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การใช้อีดิตเตอร์ 2532 00099
044000785 ชัด อินทะสี เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสูง 2536 01881
044000805 ไพบูลย์ ว่องวารี เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การติดตั้งลิฟท์ภายในอาคาร 2537 02044
044000686 วิชัย ตันติราพันธ์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 2532 01163
044000696 วิชัย ตันติราพันธ์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 2532 01163
044000784 จินดา ปุพเพตะนันท์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 2536 01866
044000694 ชัชวาลย์ กนิษฐายน เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า 2532 01161
044000783 ทวิกานต์ ผดุงสันต์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2536 01867
044000679 นิกร นารี เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประวัติคอมพิวเตอร์ 2532 00196
044000728 มนู คงประยูร เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ 10 เมกกะวัตต์ระบบเชื้อเพลิงชานอ้อย 2533 01509
044001933 กิติพงษ์ บุตรบุราณ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น 2532 01323
044000712 เจริญ ศิริวงศ์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังในสถานีไฟฟ้าย่อย 2532 03117
044000708 บุญลือ อยู่คง เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย 2532 01366
044000741 สุทธินันท์ ต้นโพธิ์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่อง การเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารตามกฎของการไฟฟ้า 2533 01380
044000780 ประยูร บุญพามี เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่อง การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2536 01844
044000782 สมพงษ์ ผดุงฤทธิ์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่อง ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้า 500 เควี 2536 01859
044000689 อมรรัตน์ ฉิมสุข เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่อง เอส ซีอาร์ 2532 00214
044001835 ประวิทย์ สุวรรณวิสารท  เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องคัตติ่ง ดาย์ และ โปรเกรสซีพ ดาย์(Progressive DIE) 2534 00134
044000804 เสมอ ประสงค์ดี เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้า 2537 02175
044000776 ขจรศักดิ์ เดชพิทักษ์ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องเทคนิคการให้แสงสว่างภายในอาคาร 2535 00078
044000701 โสภณ ชัยภักดี เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์และตัวแปลภาษา 2532 00014
044000721 โสภณ ชัยภักดี เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์และตัวแปลภาษา 2532 00014
044000729 เดชา เกษมุติ เทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 2533 01592
044000186 ชำนาญ แวววีรคุปต์ แท่นปรับระดับสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกด้วยไฮดรอลิก 2534 02222
044000187 ชำนาญ แวววีรคุปต์ แท่นปรับระดับสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกด้วยไฮดรอลิก 2534 02222
044001485 นพวงศ์ เห็นจริง โทรทัศน์วงจรปิดไร้สายควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 2540 02551
044001257 จงรัก สามารถ โทรมาตร 2537 02036
044001217 ยุทธพงศ์ พุทธรัตนมณี โทรศัพท์แจ้งภัยอัตโนมัติ 2536 01843
044001889 เวธิต มหาคำ โทรศัพท์รายงานผลการเรียนอัตโนมัติ 2547 03074
044001230 กฤษฏา เดชดอนบม โทรศัพท์ไร้สาย 2536 01858
044001736 พิศาล เพ็ชรไข่ โทรศัพท์สั่งงานผ่านสายไฟฟ้าเอซี 2545 02945
044001427 ประยุทธ์ วงศ์วิไล นาฬิกาควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าบอกเวลาเป็นเสียงพูด 2539 02388
044001064 สมเกียรติ สงวนศักดิ์ภักดี นาฬิกาดิจิตอลแบบแสดงผลด้วยระบบทางกล 2531 01436
044001305 ณรงค์ ตันประเสริฐ นาฬิกาบอกเวลาโดยเสียงพูด 2537 02041
044000546 ณรงค์ สมสงวน น้ำพุกระโดด, Water Spring Fountain 2542 02684
044001823 อรุณ ศรีสกุล แนวทางการเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป  2534 00149
044001824 เชษฐา จันทรนวล แนวทางการศึกษางานเพื่อการปรับปรุงสายการผลิตโรงงานผลิตลูกบิดประตู 2534 00133
044001836 รัตน์ มากคุณ แนวทางการออกแบบขบวนการผลิตของโรงงานหล่อโลหะ 2534 01217
044000849 หฤษฎ์ณรงค์ รุ่งเรือง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้า เรื่องเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ 2538 02476
044000803 พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น 2537 02170
044000810 วีระวุธ คุณเศรษฐ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2537 01990
044000850 ประพาฬ ทิพย์สันเทียะ บทเรียนเรื่องเครื่องมือวัดชนิด เครื่องกำเนิดสัญญาณด้วยตัวเอง 2538 02472
044000777 จิรภัทร์ โพธิ บทเรียนสำเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง R-L ขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2535 00245
044001792 กรกฎ กมุทชาติ บอร์ดแสดงผลดอทเมตริกสั่งงานด้วยโปรแกรมเดลไฟ 2546 03001
044001613 อนุชา ทรัพย์ประดิษฐ์ บัตรจอดรถโดยบัตรแถบแม่เหล็ก 2543 02760
044001243 สำเร็จ จุลลาย บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2536 01880
044001512 ไพโรจน์ จรรยา บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมความสว่างด้วยรีโมต 2540 02584
044001513 วุฒิไกร ศศิวิทยา บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 2540 02585
044001046 ชูชาติ ชัยอุดม บัลลาสต์อีเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดโซเดียมความดันต่ำใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ 2530 01198
044000763 บุญมา สันทัดงาน บัลลาสอิเลคทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบสำเร็จรูปใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์$ 2535 01235
044000552 ณิเวช ชื่นใจดี เบาะทำความเย็น, Cooling Automobile Car Seat 2542 02690
044001927 ทศพล บุญช่วย แบบจำลองการควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคอมพิวเตอร์ 2547 03112
044001615 ศิริพัฒน์ มีทับทิม แบบจำลองการผลิตน้ำประปาขั้นพื้นฐานควบคุมโดยโปรแกรม LabVIEW 2543 02762
044001428 บุญเชิด เสือแก้ว แบบจำลองการลอยตัวด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าของรถไฟรางเดี่ยว 2539 02389
044001614 สุทธิพงษ์ แต่บรรพกุล แบบจำลองการส่งข้อมูลภายในรถยนต์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2543 02761
044001737 วรวุฒิ หวนคิด แบบจำลองที่จอดรถแบบเก็บเงินอัตโนมัติโดยมีบัตรผ่านและรหัสป้องกันการโจรกรรม 2545 02946
044001607 สัณห์ชนก ธนาสนะ แบบจำลองระบบการถ่ายโอนวัสดุแบบมีเสถียรภาพ 2543 02754
044000017 ฉัตรชัย กีรติวัฒนานุศาสน์ แบบจำลองระบบจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ 2546 03030
044000588 อดิศักดิ์ เดชไพรขลา ปฏิบัติปั้มฉีดเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย  2530 02119
044000149 บัณฑิต สิงห์พันธ์ ประแจไฮดรอลิค = Hydraulic Torque Wrenches 2534 01691
044000150 บัณฑิต สิงห์พันธ์ ประแจไฮดรอลิค = Hydraulic Torque Wrenches 2534 01691
044000075 ฐฤณธร ตัญตรัยรัตน์ ประดิษฐ์เครื่องจักตอกแบบใช้มอเตอร์เป็นแรงขับ 2533 01765
044000083 ถวิล ทองทศ ประดิษฐ์เครื่องทดสอบคาร์บูเรเตอร์ และ เอ.ซี.ปั๊ม = Carburator and A.C. pump tester 2533 01815
044000084 ถวิล ทองทศ ประดิษฐ์เครื่องทดสอบคาร์บูเรเตอร์ และ เอ.ซี.ปั๊ม = Carburator and A.C. pump tester 2533 01815
044000089 ธงชัย พฤษศิริสมบัติ ประดิษฐ์เครื่องทดสอบหาระยะโก่งของเสาโลหะกลม = Device for Testing Buckling Stress 2533 01784
044001925 ชัยมงคล แบบวา ประตูเข้า-ออกโดยใช้สมาร์ตการ์ด 2547 03110
044000589 อุดมศักดิ์ เทพส่องแสง ประตูระบบไฟฟ้า 2530 02122
044000692 กระสินธุ์ แซ่ฮั้น ประเภทและส่วนประกอบขั้นมูลฐานของคอมพิวเตอร์ 2532 00016
044000555 สมเด็จ จันทร์ศิริ ปรับปรุงเครื่องทำเบียร์วุ้น, Beer Freezer 2542 02693
044000560 กฤษฎา สุขะรมย์ ปรับปรุงเครื่องทำไอศรีม 2543 00005
044000749 ทวีศักดิ์ ลักษโณสุรางค์ ปรับปรุงเครื่องส่ง เอฟเอ็ม 1 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล = 1KW BROADCAST TRANSMITTER 2534 01144
044000937 พงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ปัญหาและวิธีการแก้ไขถนนลาดยางสายบ้าน สว. นิคมสร้างตนเอง-บ้านโต๊ะโม๊ะ 2533 01001
044000938 พงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ปัญหาและวิธีการแก้ไขถนนลาดยางสายบ้าน สว. นิคมสร้างตนเอง-บ้านโต๊ะโม๊ะ 2533 01001
044000480 ประภาส ตะเภาพงษ์ ปั๊มทดสอบความดันสูง 2537 02298
044000481 ประภาส ตะเภาพงษ์ ปั๊มทดสอบความดันสูง 2537 02298
044000044 นเรศร์ กัลณา ปั้มน้ำแบบล้อขับด้วยพลังน้ำ = Water Wheel Driven Coil Pump 2532 01634
044000256 ปิยรัฐ โกศลศักดิ์ ปั๊มสูบน้ำ = Water Pump 2535 01675
044000257 ปิยรัฐ โกศลศักดิ์ ปั๊มสูบน้ำ = Water Pump 2535 01675
044001429 ทัศพันธ์ สุวรรณทัต ป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ 2539 02411
044001689 วิวัฒน์ คงสวัสดิ์ ป้ายแสดงผลดอทเมตริกซ์ขนาด 32 X 64 หลอด 2544 02839
044000018 ดนัย ปรีชารักษ์ โปแกรมคำนวณสั่งงานด้วยเสียงพูด 2546 03031
044000128 สันติ สุรเจริญชัยกุล โปรแกรมการคำนวณภาษีและแสดงรายละเอียดรถยนต์ = Program for rate tax and vehicle data 2533 01760
044000129 สันติ สุรเจริญชัยกุล โปรแกรมการคำนวณภาษีและแสดงรายละเอียดรถยนต์ = Program for rate tax and vehicle data 2533 01760
044000313 ธเนศ ธรรมศรีรักษ์ โปรแกรมการคำนวณระยะโก่งของคาน 2535 02317
044000444 ชัยยศ สายเสมา โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุด 2537 02279
044000445 ชัยยศ สายเสมา โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุด 2537 02279
044000685 วิทยาธร งามวิทย์โรจน์ โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม 2532 01369
044000498 กิตติ เอี่ยมเปรมจิต โปรแกรมการตัดสติกเกอร์ด้วยพล็อตเตอร์ 2537 02276
044000499 กิตติ เอี่ยมเปรมจิต โปรแกรมการตัดสติกเกอร์ด้วยพล็อตเตอร์ 2537 02276
044000743 กมล สมภักดี โปรแกรมการลงทะเบียน ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี 2533 01417
044001430 ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม โปรแกรมการวางแผนและควบคุมการผลิต 2539 02347
044001514 อนันต์ ทองค้าไม้ โปรแกรมการวิเคราะห์เสียงด้วย Matlab 2540 02587
044000992 ธีรศักดิ์ ภักดีไทย โปรแกรมการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง 2542 02644
044001224 เพชรรัตน์ เพียรรัตน์พิมล โปรแกรมการออกแบบมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวชนิดคาปาชิเตอร์ถาวร 2536 01851
044001081 พรชัย สกุลรักษ์ธรรม โปรแกรมข่ายการออกแบบระบบไฟฟ้า 2532 01386
044000661 สุรพงษ์ ชัยธนะกุลมงคล โปรแกรมเขียนภาพ 2531 01233
044000532 สกล ทิพย์ทวีชัย โปรแกรมค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ, Automatic Guide-map Programs 2541 02670
044000361 จำลอง สีกะพา โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนไหวแขนกล = Robotics Controler Programing 2536 02200
044000418 จำลอง สีกะพา โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนไหวแขนกล = Robotics Controler Programing 2536 02200
044000551 ชัยยศ พงษ์เปีย โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องแกะสลัก 2 มิติ 2542 02689
044000439 สมเกียรติ สุขงาม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการรับและจ่ายพัสดุ 2537 02272
044000440 สมเกียรติ สุขงาม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการรับและจ่ายพัสดุ 2537 02272
044001431 ชัลวาลย์ บุบผาชาติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบข่ายเชื่อมโยงความถี่วิทยุย่านวีเอชเอฟ 2539 02414
044001157 พัฒนา พรหมเจริญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาโหลดโฟลว์ 2534 00241
044000945 ณรงค์ วีระกังวานกุล โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก = Computer Programming for Structure Steel Design 2535 00154
044000974 นิยม โคตรสมบัติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวงรอบ 2541 02627
044000496 ทวีศักดิ์ สุขเมืองกรุง โปรแกรมคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคารและหลังคา 2537 02277
044000497 ทวีศักดิ์ สุขเมืองกรุง โปรแกรมคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคารและหลังคา 2537 02277
044000046 สมศักดิ์ ธนาภิบาลวงษา โปรแกรมคำนวณคานที่อยู่ภายใต้สภาวะโหลดหลาย ๆ โหลด 2532 01552
044000124 ปิยวัฒน์ ภู่เงิน โปรแกรมคำนวณคานภายใต้สภาวะโหลดต่าง ๆ 2533 01890
044000125 ปิยวัฒน์ ภู่เงิน โปรแกรมคำนวณคานภายใต้สภาวะโหลดต่าง ๆ 2533 01890
044000132 สุชาติ สุทธินิภาชัย โปรแกรมคำนวณค่าในขบวนการและวัฎจักรพื้นฐานของไอดีลแกสทางเทอร์โมไดนามิคส์ 2533 02148
044000210 ธีระ วิชิตะกุล โปรแกรมคำนวณค่าแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับของแบบหาค่าไม่ได้ทางสถิตศาสตร์ 2534 01707
044000211 ธีระ วิชิตะกุล โปรแกรมคำนวณค่าแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับของแบบหาค่าไม่ได้ทางสถิตศาสตร์ 2534 01707
044000437 ประวิณ บุญธง โปรแกรมคำนวณประสิทธิภาพหม้อน้ำ 2537 02307
044000438 ประวิณ บุญธง โปรแกรมคำนวณประสิทธิภาพหม้อน้ำ 2537 02307
044001100 สรวุฒิ ปิติณสุนา โปรแกรมคำนวณไฟถนนโดยแสดงผล เป็นกราฟฟิค 2533 01074
044000700 วิวัธน์ โตอรุวงศ์ โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) 2532 01321
044001546 มนตรี สุคนธมาน โปรแกรมคำนวณมุมกวาดและมุมเงยของจานรับสัญญาณดาวเทียม 2541 02858
044000426 เสริฐชัย จันทร์สถิตานนท์ โปรแกรมคำนวณเสาโดยเทอร์โบปาสคาส 2536 02195
044000687 วรเชษฐ์ ทองอ่อน โปรแกรมคำนวณแสงสว่างไฟถนน 2532 00104
044000484 ดำรงค์ เพชรสีเงิน โปรแกรมคำนวณหาค่าการสูญเสียพลังงานเนื่องจากการไหล = Hydraulic flow calculating program 2537 02271
044000485 ดำรงค์ เพชรสีเงิน โปรแกรมคำนวณหาค่าการสูญเสียพลังงานเนื่องจากการไหล = Hydraulic flow calculating program 2537 02271
044000350 วรากร เกรียงไกรกุล โปรแกรมคำนวณออกแบบสปริง 2536 02197
044000351 วรากร เกรียงไกรกุล โปรแกรมคำนวณออกแบบสปริง 2536 02197
044001543 สุโรจน์ พุ่มศิริ โปรแกรมคำนวนค่าพารามิเตอร์ในการออกแบบระบบสื่อสารดาวเทียม 2541 02855
044001156 ธีรภัทร มนตรีศาสตร์ โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับดิสท์และไฟล์ 2535 00177
044000420 ทรงธรรม เมธาวิกุล โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2536 02162
044001306 สุรสิทธิ์ วิญคาม โปรแกรมจำลองการทำงานของ PIC 2537 01994
044001193 กฤชกาญจน์ แสวงกาญจน์ โปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องกลึงระบบ CNC 2535 01250
044001952 ชูศิล์ป  บุตรโลหะการ โปรแกรมช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย 2547 03128
044001123 จุมพล สวัสดิรักษา โปรแกรมช่วยพัฒนาระบบเครื่องควบคุมแบบโปรแกรมได้ 2534 01512
044001140 สุพจน์ ด้วงแก้ว โปรแกรมช่วยออกแบบไฟถนนด้วยคอมพิวเตอร์ 2533 01075
044001432 คมสันต์ มูลมา โปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2539 02352
044000019 ดำรงศักดิ์ ธนีบุญ โปรแกรมตรวจจับปริมาณข้อมูล 2546 03032
044000816 เจตนา พงษ์พยุหะ โปรแกรมตัดเกรดและวิเคราะห์คะแนนสอบด้วยภาษาปาสคาล 2538 02441
044001266 นิสากร ขุนณรงค์ โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา 2537 02037
044001220 สกุล สุวรรณมณี โปรแกรมแนะนำข้อมูลของคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี 2536 01847
044000697 วันชัย ปิลันธน์วาณิชย์ โปรแกรมประมวลผลการเรียนรายบุคคล ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี 2532 01106
044001117 สราวุธ ปรีชาไว โปรแกรมประมาณราคาของการเดินสายและติดตั้ง 2534 01268
044001182 มานพ พัฒนวงศ์อนันต์ โปรแกรมประมาณราคาสำหรับการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง 2535 00248
044000745 สันติชัย ปิ่นแก้ว โปรแกรมปาสคาลภาษาไทย 2533 01282
044001433 วัชระพล ผลมะม่วง โปรแกรมเปลี่ยนผังเอเอสเอ็มเป็นวงจรลอจิกเกทพื้นฐาน 2539 02364
044001434 พรเทพ นิวัตยะกุล โปรแกรมระบบการจัดเก็บอะไหล่บนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ 2539 02458
044001945 เพลินพิศ   เดชนอก โปรแกรมระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 2547 03121
044001573 สุรชัย จอดพิมาย โปรแกรมราชมงคลวีดีโอโฟน 2541 02885
004001953 กิตติญา  แสนใจ โปรแกรมรายงานเหตุการณ์การบุกรุก 2547 03129
044000446 นพศักดิ์ จงสิทธิสัจจะกุล โปรแกรมลงทะเบียนเรียน โดยใช้ Bar Code 2537 02306
044000447 นพศักดิ์ จงสิทธิสัจจะกุล โปรแกรมลงทะเบียนเรียน โดยใช้ Bar Code 2537 02306
044000314 ประพันธ์ วัฒนโสภิน โปรแกรมวงกลมของโมร์(เพิ่มเติมการหาค่าความเครียด)(Mohr's Circle of Strain Program) 2535 01726
044000315 ประพันธ์ วัฒนโสภิน โปรแกรมวงกลมของโมร์(เพิ่มเติมการหาค่าความเครียด)(Mohr's Circle of Strain Program) 2535 01726
044000517 ชัยณรงค์ อภิชัยไพศาล โปรแกรมวัดอุณหภูมิโดย A/D card FPC 010 2537 02280
044000518 ชัยณรงค์ อภิชัยไพศาล โปรแกรมวัดอุณหภูมิโดย A/D card FPC 010 2537 02280
044000127 สมเกียรติ หงส์รัตนวิจิตร โปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือนทางกล 2533 01810
044001574 นรุตม์ สุขอำไพจิตร โปรแกรมวิเคราะห์คุณสมบัติสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น 2541 02886
044001268 สุชาติ วชิรศักดิ์ชัย โปรแกรมวิเคราะห์หุ้น 2537 02023
044000355 เฉลิม ผดุงหัส โปรแกรมศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 2536 02242
044000356 เฉลิม ผดุงหัส โปรแกรมศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 2536 02242
044001553 ศุภกฤษณ์ อนันตกุล โปรแกรมสมิทชาร์ทสำหรับการฝึกใช้งานจริง 2541 02865
044000673 สมเกียรติ์ สมบัติกำจร โปรแกรมสำเร็จรูป DBASE III PLUS สำหรับงานทะเบียนแผ่นเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง F.M. 89.5 MHz. 2532 01641
044001793 สันติ สิทธิวงศ์ โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ราคาตลอดอายุการใช้งานของระบบโฟโตโวลตาอิก 2546 03002
044001739 ยุทธนา คนึงหมาย โปรแกรมสำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าโฟโตโวลตาอิก 2545 02947
044000309 มงคล พันธุมนันทน์ โปรแกรมสำหรับคำนวณค่าการทรงตัวของรถบรรทุกที่ติดตั้งเครน = (Stability of Truck Crane Program) 2535 01753
044000310 มงคล พันธุมนันทน์ โปรแกรมสำหรับคำนวณค่าการทรงตัวของรถบรรทุกที่ติดตั้งเครน = (Stability of Truck Crane Program) 2535 01753
044000130 สฤษดิ์ มุทิตาสกุล โปรแกรมสำหรับศูนย์บริการรถยนต์ = (Program for car service station 2533 01828
044000131 สฤษดิ์ มุทิตาสกุล โปรแกรมสำหรับศูนย์บริการรถยนต์ = (Program for car service station 2533 01828
044001435 ศุภชัย งามกระจ่าง โปรแกรมสื่อสารข้อมูลเอกสาร ระบบภาษาไทย บนเฟกซ์โมเด็มสำหรับไมโครซอฟต์วินโดว์ 2539 02358
044000209 สุเทพ เศรษฐ์พิศาลศิลป์ โปรแกรมแสดงการควบคุมการเคลื่อนไหวแขนกล 2534 02888
044000316 ธาตรี ไวโสภา โปรแกรมแสดงการควบคุมการเคลื่อนไหวแขนกลแบบจอยม์อาร์ม, Program control for jointed are of robot) 2535 01730
044000317 ธาตรี ไวโสภา โปรแกรมแสดงการควบคุมการเคลื่อนไหวแขนกลแบบจอยม์อาร์ม, Program control for jointed are of robot) 2535 01730
044000122 พิชิต ผู้อุตส่าห์ โปรแกรมหาขนาด Overhead Crane 2533 01889
044000123 พิชิต ผู้อุตส่าห์ โปรแกรมหาขนาด Overhead Crane 2533 01889
044001080 กิตติธร คุปตาภิวัฒน์ โปรแกรมหาขอบภาพ 2532 01490
044001738 ณัฐพล หงษ์ดำเนิน โปรแกรมอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม 2545 02948
044000318 เข็มชาติ คุ้มสุวรรณ โปรแกรมออกแบบเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ และแบบไหลตามแนวแกน = Program For Design Of Centrifugal And Axial Flow Pump 2535 01732
044000319 เข็มชาติ คุ้มสุวรรณ โปรแกรมออกแบบเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ และแบบไหลตามแนวแกน = Program For Design Of Centrifugal And Axial Flow Pump 2535 01732
044000327 ทวี คำจาย โปรแกรมออกแบบเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์และแบบไหลตามแนวแกน 2536 02180
044000328 ทวี คำจาย โปรแกรมออกแบบเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์และแบบไหลตามแนวแกน 2536 02180
044000410 ทวี คำจาย โปรแกรมออกแบบเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์และแบบไหลตามแนวแกน 2536 02180
044000424 ธวัชชัย ทองหว่าง โปรแกรมออกแบบและคำนวณการต่อโดยใช้หมุดย้ำ 2536 02199
044000425 ธวัชชัย ทองหว่าง โปรแกรมออกแบบและคำนวณการต่อโดยใช้หมุดย้ำ 2536 02199
044000311 กัมปนาท แก้วถังเมือง โปรแกรมออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน, Heat Exchanger Design Program) 2535 01678
044000312 กัมปนาท แก้วถังเมือง โปรแกรมออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน, Heat Exchanger Design Program) 2535 01678
044001436 ดวงฤดี บุญยืด โปรแกรมออกแบบเอกสารราชมงคล 2539 02351
044001177 อลงกรณ์ อัมพุช โปรมแกรมจำลองการทำงานซองรหัส จี 2534 01447
044000214 ยงยุทธ ขาวบริสุทธิ โปรมแกรมช่วยการเรียนการสอนวิชา INSTRUMENT & CONTROL 2534 01708
044000215 ยงยุทธ ขาวบริสุทธิ โปรมแกรมช่วยการเรียนการสอนวิชา INSTRUMENT & CONTROL 2534 01708
044000322 จำเริญ ศรีสังวรณ์ โปรมแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงงานอาหารสัตว์ 2535 02151
044000975 ปัญญาพล พันธ์โนเรศน์ ผลกระทบการบ่มคอนกรีตที่มีต่อกำลังรับแรงของคอนกรีต 2541 02628
044001016 ชิษณุพงศ์ ดอกแก้ว ผลกระทบของ Gradation ที่มีต่อ Cement Modified Crushed Rock Base 2543 02711
044000925 รังสรรค์ เอกวัฒนพันธ์ ผลกระทบของการใช้คอนกรีตบล็อครูปตัวไอ ต่อสภาพเศรษฐกิจในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2532 00992
044000926 รังสรรค์ เอกวัฒนพันธ์ ผลกระทบของการใช้คอนกรีตบล็อครูปตัวไอ ต่อสภาพเศรษฐกิจในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2532 00992
044000912 จเร อนุจิตร ผลกระทบของการใช้คอนกรีตบล๊อครูปตัวไอต่อสภาพเศรษฐกิจในชนบทภาคเหนือ (The Impact of Using ARD. ICBP on Economic Condition of the Ruralnorthern Region) 2531 01042
044000913 จเร อนุจิตร ผลกระทบของการใช้คอนกรีตบล๊อครูปตัวไอต่อสภาพเศรษฐกิจในชนบทภาคเหนือ (The Impact of Using ARD. ICBP on Economic Condition of the Ruralnorthern Region) 2531 01042
044001011 โกมินทร์ ตรีเมืองปัก ผลกระทบของขี้เถ้าขยะในซีเมนต์มอร์ต้าร์ 2543 02706
044001013 พิสิฐ กรรณพึ่ง ผลกระทบของเถ้าฟางข้าวต่อซีเมนต์มอร์ตาร์ 2543 02708
044000991 ชำนาญ อ่วมฉิม ผลกระทบของน้ำยากันซึมต่อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 2542 02643
044001740 วรายุทธ จันทร์ศิริ ผลการจำลองการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีการควบคุมแรงบิดโดยตรง 2545 02949
044000976 ไกรวิช นวลศรี ผลของสารผสมเพิ่มประเภทลดปริมาณน้ำจำนวนมากที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีต 2541 02629
044000056 เอนก บัวบุตร ผลิตเครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าวแบบเกลียวอัดเพื่อใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการผลิต 2533 01811
044000057 เอนก บัวบุตร ผลิตเครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าวแบบเกลียวอัดเพื่อใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการผลิต 2533 01811
044000985 ทนงศักดิ์ ชะอุ่มดี ผิวทางแบบเคพซีล 2542 02637
044001527 จอมจักร ทองสุข แผงกำเนิดสัญญาณควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2540 02600
044000590 ธวัชชัย หิรัญพต แผงทดลองระบบเผาหัวเร็วเครื่องยนต์ดีเซล 2530 02118
044000460 ประกอบ หวังสุดดี แผงทดลองระบบไฮดรอลิก 2537 02293
044000461 ประกอบ หวังสุดดี แผงทดลองระบบไฮดรอลิก 2537 02293
044001225 อธิป กล่อมกลี้ยง แผงวงควบคุมสลิปพริ้นเตอร์แบบดอทแมทริกซ์ 2536 01853
044000809 ป.จัตวา หนูยิ้มซ้าย แผงสวิทชิงแสดงการทำงานและควบคุมโดย ไมโครโปรเซสเซอร์ 8031 ประสานงานกับ IBM 2537 02176
044001893 ชัยรัตน์ บุญย้อยหยัด แผนที่แสดงสถานที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2547 03078
044000737 วีระ พิพิธภัณฑ์ พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย 2533 01468
044001616 สมเกียรติ แดงเอี่ยมเอก พริ้นเตอร์ไร้สาย 2543 02763
044001003 เกรียงไกร สรสิทธิ์รุ่งสกุล พฤติกรรมกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่แช่ในน้ำเสีย 2543 02698
044000902 ชิตพงษ์ โกมารกุล ณ นคร พฤติกรรมของกำลังคอนกรีตภายใต้อุณหภูมิสูง = Behaviour of Concrete Strength Under High Temperature 2531 01000
044001026 ชูชาติ ปาละสุวรรณ พฤติกรรมของซีเมนต์ผสมฟางข้าวต่อกำลังอัดและกำลังดัด 2543 02721
044001276 สมเกียรติ สุกฤตยานันท์ พัฒนาการใช้โปรแกรมออโต้แคคร่วมกับผังป้ายเชิงเลขในการออกแบบระบบไฟฟ้า 2537 02030
044001192 สมชาย วงศ์สุวรรณ พัฒนาการสร้างอินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกำจัดฮาร์โมนิกส์ดับบลิวเอ็มด้วยไมโครเซสเซอร์ Z-80 2535 00180
044000674 บุญศรี ไหลศิริกุล พัฒนาเครื่องควบคุมกล้องวิดีโอด้วยคลื่นวิทยุ 2532 00101
044001292 เอื้อ ม้วนอ่อม พัฒนาเครื่องพล็อตเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2537 01995
044000717 เรียนชัย ศรีสะเทือน พัฒนาแคลมป์ออนแอมมิเตอร์แบบดิจิตอล 2532 00090
044000764 ธนู แสงอุทัย พัฒนาชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับ 2535 00264
044001358 ปรมาภรณ์ แซ่ฮง พัฒนาโมนิเตอร์โปรแกรมบนเครื่อง พีซีแอล เทรนนิ่งคิท 2538 02437
044000852 วโรฒม์ ศรีมงคล พัฒนาระบบกระจายเสียงแบบมีฟังก์ชั่นควบคุม 2538 02478
044001912 จินตนา เนียมศรี พัฒนาระบบค้นหาอุปกรณ์ 2547 03097
044000659 วิมล ศรีสุวรรณ พัฒนาหลักสูตร รายวิชาไฟฟ้าเทคโนโลยี 2 2531 01480
044000742 สุธี สุกิจธรรมภาณ พัฒนาหลักสูตรไฟฟ้าเทคโนโลยี 2533 01118
044000771 มนตรี เชิญทอง พัฒนาหลักสูตรไฟฟ้าเทคโนโลยี 2535 00056
044000772 มนตรี เชิญทอง พัฒนาหลักสูตรไฟฟ้าเทคโนโลยี 2535 00056
044000778 มนตรี เชิญทอง พัฒนาหลักสูตรไฟฟ้าเทคโนโลยี 2535 00056
044000808 ปรีชา เกตุเรน พัฒนาหลักสูตรรายวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 2537 02022
044000853 พูนผล จันทร์เกิด พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 2538 02477
044000854 พูนผล จันทร์เกิด พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 2538 02477
044000855 พูนผล จันทร์เกิด พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 2538 02477
044000739 สถาพร คุณีพงษ์ พัฒนาหลักสูตรรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2533 01613
044000462 ทนงศักดิ์ กลิ่นพูด พัดลมไล่ไอระเหยสารไฮโดรคาร์บอนโดยใช้กังหันน้ำ = Water Turbine fan 2537 02290
044000463 ทนงศักดิ์ กลิ่นพูด พัดลมไล่ไอระเหยสารไฮโดรคาร์บอนโดยใช้กังหันน้ำ = Water Turbine fan 2537 02290
044000859 บุญช่วย วีรประเสริฐสุข พีวีซี โพลีเมอไรเซชั่น แบบแขวนลอย = PVC Suspension Polymerization 2536 02109
044001297 เอกทัศน์ พฤกษวรรณ พีแอลซี สำหรับการศึกษา 2537 01975
044001794 กิจติกร บุญประไพ โพรบวัดสถานะและทดสอบสัญญาณลอจิก 2546 03003
044000671 วิโรจน์ เหรียญวิทยากุล ฟลั๊กมิเตอร์แบบเชิงเลข = Digital Flux Meter 2531 01064
044001136 เผด็จ แสงนิกรนพเก้า ฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ 0.1 เฮิรตซ์ ถึง 1 เมกกะเฮิรตซ์ 2534 00203
044001437 จอมภพ ต็ะปินตา ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ 2539 02356
044000126 ชัชวาลย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล โฟโตอิลาสติกซิตี้ (Photoelasticity) และโปรแกรม Mohr's circle 2533 01891
044001438 ประมุข อุณหเลขกะ มอเตอร์ไซด์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2539 02510
044001516 ศักดิ์ชัย ไวยลาภ มอเตอร์บอร์ดไฟฟ้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด 2540 02589
044000914 สัมพันธ์ เสนาจันทร์ มาตรฐานในการผลิตคอนกรีตบล๊อค รพช.= A Standard Production Method for ARD. Concrete Block) 2531 01029
044000915 สัมพันธ์ เสนาจันทร์ มาตรฐานในการผลิตคอนกรีตบล๊อค รพช.= A Standard Production Method for ARD. Concrete Block) 2531 01029
044001155 บุญยัง ปิยะวิริยะกุล มาตรฐานและเครื่องมือทดสอบมาตรฐานของหลอดไฟฟ้า,หลอดฟลูออเรสเซนต์,บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ 2534 00114
044001515 ธวัชชัย อาภาณ์เทวัญ มาตรวัดปริมาณน้ำแบบเชิงตัวเลขโดยใช้ Rotary Encoder 2540 02588
044001285 ธวัช เกิดชื่น มาตรวัดปริมาณน้ำแบบเชิงเลขโดยใช้ฮอล์เอฟเฟค 2537 02013
044001741 ประสิทธิเซนต์ มลิพันธ์ มิเตอร์แท็กซี่พิมพ์ใบเสร็จ 2545 02950
044000775 อุทัย บุญญารัตนากุล มิเตอร์วัดมุมเฟส 2535 00043
044001617 นุเชษฎ์ พันธ์ขาว มือกลจำลองการทำงานของมือมนุษย์ 2543 02764
044000748 บุญเสริม เวชการ มือจับแบบหนีบสำหรับแขนหุ่นยนต์ 2534 01186
044000633 กิติศักดิ์ เด่นตลอดกาล ไมโครคอมพิวเตอร์แผ่นพิมพ์เดียว 2528 00001
044000634 กิติศักดิ์ เด่นตลอดกาล ไมโครคอมพิวเตอร์แผ่นพิมพ์เดียว 2528 00001
044000815 ชัยณรงค์ โลมาเจริญ ไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมเตาอบชุบโลหะ 2538 02398
044000264 กิตติ สถาพรประสาธน์ ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยพลังลม = Hovercraft 2535  02223
044000265 กิตติ สถาพรประสาธน์ ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยพลังลม = Hovercraft 2535  02223
044001562 กสินท์ ปลื้มทรัพย์ ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก 2541 02875
044001539 ไพศาล วิทยกุลไพศาล ยานพาหนะยกตัวด้วยสนามแม่เหล็กขับเคลื่อนด้วยลม 2541 02851
004001955 ศักดิ์สิทธิ์  ปิ่นป่าสักทองคำ ยานยนต์นำทางอัตโนมัติด้วยแถบเทป 2547 03131
044000523 ชาญณรงค์ พนาเวชสันติ รถกระเช้าเก็บผลไม้:Power Ladder 2541 02660
044000572 ธนา คัมภีระ รถกระเช้าเอนกประสงค์(ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์) 2544 01333
044000336 ตาล เดชมาก รถเก็บขยะชายหาด 2536 02185
044000337 ตาล เดชมาก รถเก็บขยะชายหาด 2536 02185
044001795 คธาวุธ วงค์ขัติยะ รถขนของอัตโนมัติ 2546 03004
044000628 อนุรักษ์ บุญยิ่ง รถขนย้ายวัสดุขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า = Walkie Pallet Truck 2532 01546
044000002 ณรงค์ศักดิ์ อ่อนรุ่ง รถขนส่งจำเส้นทางอัตโนมัติ 2545 02894
044000478 เกียรติศักดิ์ โพธิ์หิรัญ รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย = Patient Lifter 2537 02292
044000479 เกียรติศักดิ์ โพธิ์หิรัญ รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย = Patient Lifter 2537 02292
044001486 ตราวุธ คำปล้อง รถเข็นผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 2540 02552
044001521 พงษ์เทพ ศรีจริยากร รถเข็นผู้ป่วยระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2540 02594
044000451 พิสิษฐ อยู่ยอด รถคนป่วยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2537 02295
044000515 พิสิษฐ อยู่ยอด รถคนป่วยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2537 02295
044001884 พงษ์ศักดิ์ ตั้งกิจวิวัฒน์ รถเคลื่อนที่ขนของอัตโนมัติ 2547 03069
044000545 นพพร ภูมิเรืองศรี รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, ELECTRIC MOTORCUCLE 2542 02683
044001742 ไพรัช พุทธรักษ์ รถจำลองวัดระยะทาง 2545 02951
044001519 ตนัย จูฉิม รถต้นแบบควบคุมด้วยอินฟราเรด 2540 02592
044000533 วิทูร ดาบสมุทร รถตัดหญ้า. awn Mower 2541 02671
044000521 จีรศักดิ์ ใจพยุงตน รถทำความสะอาดพื้นโดยใช้พลังงานไฟฟ้า:Cleaning floor electric car 2541 02658
044000421 ธเนศ เวชกร รถเทกระบะสามทาง = Three-Way Tipping Truck 2536 02159
044000543 นิคม วงศ์ก่อ รถฟอร์คลิฟท์ขนาดเล็ก, Mini Forklift 2542 02681
044001518 ทรงพล สมหวัง รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วย ลิเนียร์ มอเตอร์ 2540 02591
044001359 สุนิพัฒน์ อยู่แก้ว รถไฟฟ้าเหนี่ยวนำเชิงเส้น 2538 02393
044000781 เทอดไทย นาครักษ์  รถรางไฟฟ้าจำลอง 2536 01836
044000133 กรินทร์ หงษ์เจริญ รถลุยเลน=Mud skimmer car 2534 01670
044000134 กรินทร์ หงษ์เจริญ รถลุยเลน=Mud skimmer car 2534 01670
044000520 นิรันดร์ ชอบธรรม รถวิ่งตามเส้นชนิดเลี้ยวมุมฉากได้:A Short Turning Radius Mobile Robot 2541 02657
044000502 ยอดชาย วัฒนาเสรีกุล รถสกูตเตอร์ = Motor Scooter 2537 02287
044000505 ยอดชาย วัฒนาเสรีกุล รถสกูตเตอร์ = Motor Scooter 2537 02287
044001520 ชาญณรงค์ เกิดโมลี รถสคูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 2540 02593
044001559 อภิชาติ ตลับทอง รถสามล้อขนาดเล็กขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า 2541 02871
044001522 สมชาย พันทาส รถสำรวจควบคุมด้วยระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2540 02595
044000020 จิรัฐ กาญจนประทุม ระบบการจัดการควบคุมการให้บริการ Http และ Ftp 2546 03033
044000003 ขวัญชัย มวยดี ระบบการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2545 02895
044000765 รุ่งวิทย์ แก้วประเสริฐ ระบบการตรวจสอบการใช้ชุดเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 2535 00068
044001950 วีระวุธ  ลุนละวงศ์ ระบบการตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกรถยนต์ภายในอาคารแบบอัตโนมัติ 2547 03126
044001618 สุรชัย ทรัพยากร ระบบการบันทึกเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการโดยใช้บัตรแม่เหล็ก 2543 02765
044001439 สุทัศน์ อาจเส็ม ระบบการประมวลผลภาพลักษณ์ 2539 02359
044000653 หมัดอาหมีน ยุโส๊ป ระบบการผลิต การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย 2531 02326
044000654 หมัดอาหมีน ยุโส๊ป ระบบการผลิต การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย 2531 02326
044001440 เกรียงไกร หรรษคุณาฒัย ระบบการรู้จำเสียงพูด 2539 02362
044001251 ปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ ระบบการเรียกหลายหน้าที่ 2537 02026
044000297 ไกรฤกษ์ กำเนิดมั่น ระบบการให้น้าแก่พืชแบบหยด, Drip Water Irrigation System 2535 01738
044000298 ไกรฤกษ์ กำเนิดมั่น ระบบการให้น้าแก่พืชแบบหยด, Drip Water Irrigation System 2535 01738
044000618 แสงชัย มหันตวนากุล ระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์โดยการควบคุมความชื้นในดิน 2532 01555
044000625 แสงชัย มหันตวนากุล ระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์โดยการควบคุมความชื้นในดิน 2532 01555
044001796 ไพวรรณ เกิดตรวจ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีควบคุมแรงบิดโดยตรง 2546 03005
044001629 สิริมงคล จันทาพูน ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยวิธีควบคุมแรงดันต่อความถี่คงที่ 2544 02776
044001631 วีรพชัย มณีรัตน์ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยวิธีควบคุมเวกเตอร์ 2544 02778
044001537 สถิตย์ แสงกระจ่าง ระบบค้นหาบุคคล 2541 02849
044001797 จักรพันธ์ บุตรจินดา ระบบค้นหาอุปกรณ์อัตโนมัติ 2546 03006
044000004 จักรพันธุ์ วงศ์ชัย ระบบควบคุมกล้องวีดีโอและอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลด้วยโมเด็ม 2545 02896
044001360 พีรพงษ์ นิยมสินธุ์ ระบบควบคุมการเข้าออกภายในอาคาร 2538 02440
044000807 อนุชา กุณาวงศ์ ระบบควบคุมการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยรหัส 2537 02168
044001911 ทิพกร สมเกื้อ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน้ำระยะไกลอัตโนมัติ 2547 03096
044001798 ชนะชัย วุฒิสาร ระบบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ชิป FPGA ผ่านระบบโทรศัพท์ 2546 03007
044001659 ภูริพงศ์ โชติมณี ระบบควบคุมการส่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ 2544 02807
044001441 วรฉัตร สรรพนุเคราะห์ ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์ 2539 02496
044000005 เอกพัฒน์ แซ่เล้า ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสายเอ.ซี. 2545 02897
044000021 ทรงกลด วงศ์ไชย ระบบควบคุมไฟฟ้าและการเข้าใช้ห้องปฏิบัติ 2546 03034
004000752 จาตุรันต์ วัฒนประทีป ระบบควบคุมระยะไกลผ่าน เอ. ซี ไลน์ 2534 01481
044001650 อดุลย์ เลพล ระบบควบคุมเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2544 02798
044001668 พิษณุ ทรัพย์เกื้อกูล ระบบควบคุมอุณหภูมิในหม้อต้มด้วยตัวควบคุม พี ไอ ดี 2544 02817
044001229 สุกิจ ชาติธรรมรักษ์ ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบระบุตำแหน่ง 2536 01857
044001743 เฉลิมชัย แสงขาว ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2545 02952
044001635 ศักดิ์ชัย ลือกิจนา ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสาย 2 เส้น 2544 02783
044001744 อำนาจ สลับลึก                                                                                                                                                                                                                                       ระบบคืนหนังสืออัตโนมัติ 2545 02953
044000744 ถนอมศักดิ์ สุธีโสภณพิพัฒน์ ระบบเครือข่ายช่วยสอนในห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 2533 01477
044001130 ทน จตุพรจรัส ระบบเครือข่ายช่วยสอนในห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 2534 01111
044001745 ฉัตรชัย จันทรา ระบบจัดการเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต 2545 02954
044001361 จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ระบบจัดเก็บสัญญาณภาพ 2538 02469
044000006 ไพศาล สุธีบรรเจิด ระบบจัดตารางสอนอัตโนมัติสำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2545 02889
044001442 ประเสริฐ ส่งเสริมเสรีภาพ ระบบแจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 2539 02418
044001362 ธีรชาติ สถิตธรรมพนา ระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมคิดค่าบริการ 4 สายใน 1 สายนอก 2538 02515
044001665 วรรณี ทวิสุวรรณ ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 2544 02814
044001672 สันติ หวังใจ ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 2544 02822
044001669 สุบิน รอดประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูลบุคคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2544 02818
044001916 ฐิตินันท์ เหล่าสาร ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวและบันทึกภาพ 2547 03101
044001746 ณรงค์ ระวินู ระบบตรวจจับพร้อมส่งสัญญาณเตือนทางโทรศัพท์ 2545 02955
044001487 เกริกศักดิ์ กุญแจกล ระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 2540 02553
044000007 พรชัย จันทร์เชียงศรี ระบบตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกรถยนต์ อัตโนมัติด้วยแถบข้อมูล 2545 02898
044000022 กฤษณะ แท่นหิน ระบบตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย 2546 03035
044000008 โสรัตน์ ขลุดสกุล ระบบตรวจสอบตำแหน่งอาจารย์และครุภัณฑ์ด้วยความถี่ 2545 02892
044001620 วิธนนท์ หนูหมอก ระบบเตือนภัยผ่านคู่สายโทรศัพท์ 2543 02767
044000557 รณฤทธิ์ อินตายวง ระบบทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ 2542 02695
044001799 รุจิวรรณ กรรณสุรางค์ ระบบทำรายงานข้อมูล 2546 03008
044001800 สมประสงค์ คุ้มทรัพย์ ระบบทำรายงานข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2546 03009
044001443 อังคณา ทิพย์มะเริง ระบบที่ปรึกษากฎระเบียบและข้อบังคับของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2539 02353
044001488 ยงยุทธ์ เบ้านุวงค์ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย 2540 02554
044000009 รณชัย สันติเมทนีดล ระบบนำทางและค้นหาเส้นทางด้วยดาวเทียมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 2545 02899
044000023 อำนวย ฉิมอินทร์ ระบบนำร่องและติดตามด้วยดาวเทียมจีพีเอสในยานพาหนะ 2546 03036
044001801 เชี่ยวชาญ อานามนารถ ระบบบริการฝากของนิรภัยสำหรับศูนย์กีฬาครงวงจร 2546 03010
044001281 คมกฤช ก้อนแก้ว ระบบบันทึกและแสดงผลข้อมูล 2537 02003
044001621 โดม กุลพิรักษ์ ระบบบ้านอัตโนมัติ 2543 02768
044001444 มานิตย์ ยะรังวงษ์ ระบบปฏิบัติการภาษา 2539 02365
044000652 ชนะภัย ภูมิภาค ระบบป้องกันฟ้าผ่า 2531 01462
044001523 กิตติ สระศรี ระบบป้องกันภัยสำหรับรถยนต์ 2540 02596
044000010 เฉลิมชัย ฉิมพายัพ ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร 2545 02900
044000595 สุรพล กิจกำจร ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ 2531 02125
044000596 สุรพล กิจกำจร ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ 2531 02125
044001802 ณัตฐพล วรสาบ ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านคลื่นวิทยุและติดตามด้วยโมเด็ม 2546 03011
044001803 ชาญวิทย์ ไตรญาณ ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านคู่สายโทรศัพท์ 2546 03012
044000024 จตุพล พึ่งพรพรหม ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ 2546 03037
044001747 อนุชิต วิชาเป็ง ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านผ่านระบบเครือข่าย 2545 02956
044001260 สถาพร จันทรดี ระบบรักษาความปลอดภัยและแจ้งเหตุ 2537 01989
044001951 จตุรคุปส์  เสาร์ฤกษ์ ระบบรักษาความปลอดภัยและมัลติมีเดียบนอินเตอร์เน็ตในองค์กรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2547 03127
044001489 สุรพงษ์ ไพบูลย์ ระบบรับสัญญาณภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์จากดาวเทียม  2540 02555
044001748 จรินทร์ จำสอง ระบบรู้จักวัตถุจากสีและรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน 2545 02957
044001804 ทรงชัย ไพสิฐโสภณ ระบบรู้จักวัตถุรูปทรงเรขาคณิตและมีสีคล้ายกับพื้นหลัง 2546 03013
044001805 พิสุทธิพรหม พรหมสุทธิ์ ระบบลงเวลาการทำงานโดยการตรวจลายนิ้วมือ 2546 03014
044001263 ณัฐ ไทยทองหลาง ระบบส่งข่าวสารภายในอาคารเรียนด้วยสายโดแอดเชียล 2537 02005
044001172 สกล สมานปิยะพจน์ ระบบสถานีทวนสัญญาเบื้องต้น(ที่ความถี่ 144 เม็กกะเฮิรตซ์) 2535 00176
044001644 ษานิตย์ วรรณทอง ระบบสอบถามผลสอบทางโทรศัพท์ 2544 02792
044001445 ปาริชาติ โชรัมย์ ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย 2539 02361
044001363 กนก แตงไทย ระบบสัญญาณเตือนภัยด้วยคลื่นวิทยุ 2538 02401
044000025 วิษณุ เจิรญรวย ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด 2546 03038
044001685 วีรพจน์ เอียบทรัพย์ ระบบสื่อสารดิจิตอล 2544 02835
044001670 สุวัฒน์ บุญเขียว ระบบแสดงผลการทดสอบแรงดึงสายไฟฟ้า 2544 02819
044001490 สรพงษ์ สืบมงคลชัย ระบบแสดงผลข้อมูลและควบคุมผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ 2540 02556
044001749 ชัยพล วัฒนศัพท์ ระบบห้องสมุดคอมแพคดิสก์ 2545 02958
044001948 ธีระกานต์  กังวานเวชกุล ระบบเอกสารออนไลน์ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ 2547 03124
044001146 วิสูตร แสงนาค รีโมทควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย 2534 00233
044001364 มานิตย์ รัตนพันธ์ รีโมทควบคุมระบบไฟแสงสว่างด้วยสัญญาณ DTMF 2538 02447
044000464 เจษฎา อุชชิน เรือกำลังลม  2537 02289
044000465 เจษฎา อุชชิน เรือกำลังลม  2537 02289
044000573 ภูริทัต สุระนรากุล เรือขับเคลื่อนด้วยใบพัด 2544 01560  
044001517 สิริศักดิ์ จินตนาตันติ เรือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2540 02590
044001622 ธรรมรักษ์ ยังน้อย ลานจอดรถอัตโนมัติ 2543 02769
044001756 ชานนท์ เอี่ยมประภาค ลำโพงไร้สาย 2545 02959
044001667 วิเชาว์ พึ่งสติ ลูกข่ายไร้สาย 2544 02816
044001806 คเชนธ์ ศรีไสยเพชร วงจรกรองความถี่โดยใช้วงจรขยายค่าความนำ 2546 03015
044001908 ชัยพร ดวงยิหวา วงจรกรองความถี่แบบย่านความถี่ผ่าน 2.4 GHz สำหรับระบบ BLUETOOTH 2547 03093
044001807 วาสนา บุญถาวร วงจรกรองความถี่ไมโครสตริปด้วยวิธีการแบบแฮร์พิน 2546 03016
044001640 ทองดี อินทร์ชา วงจรกรองความถี่ไมโครสติปโดยใช้พารามิเตอร์โครงข่ายแบบกระจาย 2544 02788
044001808 เจริญ สุวรรณจันทร์ วงจรกรองเชิงตัวเลขโดยใช้ชิป FPGA 2546 03017
044001809 กฤษฎา มากเลาะเลย์ วงจรกรองแถบหยุดแบบปรับความถี่บนโครงสร้างสายนำสัญญาณไมโครสตริป 2546 03018
044001810 ศรายุธ ภิรมย์ วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์โดยใช้สร้างยูนิฟอร์มดิสทริบิวท์อาซี 2546 03019
044001811 วิโรจน์ โพธิหล้า วงจรขับหลอดและควบคุมแสงสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2546 03020
044001491 วิโรจน์ อุไทยพจน์ วงจรควบคุมกระแสและป้องกันกระแสเกินทางด้านแหล่งจ่าย 2540 02557
044001649 ปิติพงศ์ ปรางค์จันทร์ วงจรควบคุมการเริ่มหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส แบบนุ่มนวลด้วยวิธีควบคุมมุมจุดชนวนเกตของเอสซีอาร์ 2544 02797
044001888 วรศักดิ์ บุญธรรม วงจรตรวจเช็คหลอดไฟรถยนต์ 2547 03073
044001550 พูลพล พูลขวัญ วงจรบั๊ค-บูสต์ ชอปเปอร์ ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ 2541 02862
044001492 สุรัตน์ กาญจนกังวาสกุล วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 เฟส ด้วยวงจรขยายเชิงเส้น 2540 02558
044001446 พงษ์ศักดิ์ อำภา วงจรรวมควบคุมการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ 2539 02405
044001280 มหคม อร่ามเสรีวงศ์ วงจรรวมเฉพาะงานโดยใช้ FPGA ของ XILINX 2537 02471
044001365 จรัล เพชรภักดี วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบควบคุมครึ่งลูกคลื่น 2538 02484
044001898 นิกร วันปา วงจรวัดระดับน้ำ 2547 03083
044001627 นิรุติ พับขุนทด วงจรออกซิลเลเตอร์ที่ปรับค่าความถี่ได้ด้วยแรงดันไฟฟ้าย่านความถี่ 1-2 GHz 2543 02774
044000223 ธนะพันธ์ ชนะสงคราม วาล์วควบคุมความดันในระบบไฮดรอลิคส์ สไลด์ประกอบคำบรรยาย = Slide and Sound 2535 01727
044000224 ธนะพันธ์ ชนะสงคราม วาล์วควบคุมความดันในระบบไฮดรอลิคส์ สไลด์ประกอบคำบรรยาย = Slide and Sound 2535 01727
044001165 ปรีญญา ไวยศิลป์ วิเคระห์ระบบปฏิบัติการไมนิกซ์ 2535 00077
044000704 ณรงค์ สุขเจริญ วิเคราะห์หาคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าและจัดทำเอกสารประกอบ 2532 01261
044000597 ชนะ นิมิตร วิดีโอ ประกอบการเรียนการสอน วิชา เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบจุดระเบิดและการตั้งไฟ 2531 02127
044000599 จตุติ ประนมศรี วิดีโอเพื่อการศึกษาเรื่อง หลักการเบื้องต้นของคาร์บูเรเตอร์ 2531 02133
044000598 สมชาย คำภู่ วิดีโอเพื่อการศึกษาเรื่องระบบบังคับเลี้ยว  2531 02131
044001253 สุรพล จรพงศ์ วิทยุโทรศัพท์ย่านความถี่ ยู เอช เอฟ 2537 02032
044000730 ธำรงศักดิ์ ช่อรักษ์ วิทยุบังคับการฉายสไลด์ 2533 01393
044001493 มงคลเทพ จิตต์แผ้ว วิธีการรับ-ส่งข้อมูลด้วยวิธีการ BPSK และ QPSK 2540 02559
044000977 จิรายุ เมยไธสง วิศวกรรมเข็มเจาะขนาดเล็ก 2541 02630
044000814 สุทิน สำแดงฤทธิ์ วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ไฟเบอร์ออพติก 2539 02385
044000753 ประชาลักณ์ ศรีคุณาภรณ์ วีดีโอ การผลิต,การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย 2534 00239
044000592 อาทิตย์ ไชยบุญมา วีดีโอการใช้เครื่องตั้งศูนย์ล้อระบบอีเลคโทรนิคและเครื่องถ่วงล้อ 2530 02121
044000754 ชาติชาย ตลุนจันทร์ วีดีโอประกอบการเรียนการสอนวิชา ชอฟ.3402 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาาศ 1 2534 00188
044001494 สมเกียรติ หงษ์เทศากร วีดีโอสวิทเชอร์ ควบคุมด้วยรีโมต 2540 02560
044001205 กตัญญู ค. วิไลแก้ว เวิร์ดโปรเซสเซอร์ภาษาไทย 2535 01244
044001673 เกียรติศักดิ์ ผลจำนงค์ ศึกษาการช่วยเพิ่มกำลังไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยใช้วงจรอินเวอร์เตอร์ 2544 02823
044001675 ปริศนา แก้วบุญญานุภาพ ศึกษาการออกแบบเตาหุงต้มอาหารโดยอาศัยการเหนี่ยวนำ 2544 02825
044001014 จิตรกร บุญรอด ศึกษาการออกแบบและการก่อสร้าง กำแพงกันดินไดอะแพรมวอล(โครงการก่อสร้าง อาคารกาญจนาภิเษก คลอง6) 2543 02709
044000047 สุรชัย สินทรัพย์ ศึกษาเรื่องการสร้างเทปโทรทัศน์เพื่องานซ่อมทอร์คคอนเวอร์เตอร์ของเครื่องจักรกลหนัก 2532 02145
044001261 อนุชา เถรว่อง ศูนย์บริการข่าวสาร 2537 02001
044000303 จักรพันธุ์ ตัจฉกรณ์ ศูนย์ล้อเพื่อความสมดุล, Wheel Alignment for balance 2535 01717
044000304 จักรพันธุ์ ตัจฉกรณ์ ศูนย์ล้อเพื่อความสมดุล, Wheel Alignment for balance 2535 01717
044001812 จรัญ มงคลคูณ ส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านทางระบบเครือข่าย 2546 03021
044001207 ประเสริฐ จริงโพธิ์ สแตติกแรมดิสก์มีแบตเตอรี่จ่ายไฟขณะไฟดับ 2536 01830
044001687 เฉลิมศักดิ์ สอาดเอี่ยม สถานีทวนสัญญาณระบบดิจิตอลผ่านสายไฟเบอร์ออปติก 2544 02837
044001869 วันชาติ อุตเดช สร้างเครื่องเจาะในแนวนอนสำหรับแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ 2535 01893
044000813 สันติลักษณ์ ธัญญาหาร สร้างเครื่องไมโครโปรเซสเซอร์ 8085 2538 02516
044000747 โชติพันธ์ หล่อเลิศสุนทร สร้างต้นแบบเครื่องมือพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์ในวงจร(8088) 2534 00190
044001855 ดำริห์ เอี่ยมสะอาด สร้างรถพ่วงขนาดเล็กติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยกระบบลม 2535 01908
044000585 พนมยงค์ บัวจูม สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง 1.การทดสอบสมรรถนะปั้มหอยโข่ง 2. การทดสอบการสูญเสียพลังงานภายในท่อ 3. การทดลองวัดการไหลของงอากาศ 2529 02117
044000078 สมยศ บัวทิพย์ สไลด์ประกอบการสอนเรื่อง ระบบจุดระเบิดแบบต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2533 01802
044000079 สมยศ บัวทิพย์ สไลด์ประกอบการสอนเรื่อง ระบบจุดระเบิดแบบต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2533 01802
044000064 บรรลือศักดิ์ คะเนสม สไลด์ประกอบการสอนเรื่องการใช้เครื่องมือวัดด้วยไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2533 01816
044000065 บรรลือศักดิ์ คะเนสม สไลด์ประกอบการสอนเรื่องการใช้เครื่องมือวัดด้วยไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2533 01816
044000070 ชำนาญ เกษมศานต์กิดาการ สไลด์ประกอบการสอนเรื่องระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 2533 01814
044000071 ชำนาญ เกษมศานต์กิดาการ สไลด์ประกอบการสอนเรื่องระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 2533 01814
044000320 บัณฑิต ทำประโยชน์ สไลด์ประกอบคำบรรยาย เรื่องการบริการเบื้องต้นของเกียร์อัตโนมัติ 2535 02154
044000321 บัณฑิต ทำประโยชน์ สไลด์ประกอบคำบรรยาย เรื่องการบริการเบื้องต้นของเกียร์อัตโนมัติ 2535 02154
044000027 สมผัด อินทรมา สไลด์ประกอบเทปบรรยาย เรื่อง เบรครถยนต์และการบริการ 2529 02116
044000844 ไพศาล จงไพบูลย์ สไลด์ประกอบเสียง การถอด-ประกอบเครื่องยนต์ดีเซล C223 = C223 Diesel Engine Disassembly and Reassembly 2536 02252
044000845 ไพศาล จงไพบูลย์ สไลด์ประกอบเสียง การถอด-ประกอบเครื่องยนต์ดีเซล C223 = C223 Diesel Engine Disassembly and Reassembly 2536 02252
044000246 พิชิต ทวีศรี สไลด์ประกอบเสียง เรื่อง เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การกำจัดขยะมูลฝอย 2535 01679
044000247 พิชิต ทวีศรี สไลด์ประกอบเสียง เรื่อง เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การกำจัดขยะมูลฝอย 2535 01679
044000241 วัฒนา พงษ์ธานี สไลด์ประกอบเสียงเรื่อง อุปกรณ์และวิธีการกำจัดน้ำเสีย = Waste Water Treatment Machine 2535 01723
044000242 วัฒนา พงษ์ธานี สไลด์ประกอบเสียงเรื่อง อุปกรณ์และวิธีการกำจัดน้ำเสีย = Waste Water Treatment Machine 2535 01723
044000404 ยุทธนา ชนะค้า สไลด์ประกอบเสียงเรื่องการตรวจปรับสภาพเครื่องยนต์ 2536 02167
044000334 อุกฤษฏ์ คงทวี สไลด์ระบบแอร์อัตโนมัติในรถยนต์ 2536 02189
044000335 อุกฤษฏ์ คงทวี สไลด์ระบบแอร์อัตโนมัติในรถยนต์ 2536 02189
044001161 กิตติพงษ์ เจนวิถีสุข ส่วนควบคุมของเครื่องกัดระบบ ซี เอ็น ซี 2535 00065
044001623 เอนก กิตติพิทยากุล สวิตช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายแบบกึ่งเรโซแนนซ์ 2543 02770
044001495 วีรศักดิ์ เรืองปราชญ์ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 2540 02561
044001366 บัญชา ตรงศิริ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายความถี่สูงชนิดคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค 2538 02482
044000688 มงคล จอมกระโทก สวิทซซิ่งเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับรถยนต์ 2532 01314
044001082 ชลชัย มิ่งโอโล สวิทซ์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ 2532 00103
044001083 ชลชัย มิ่งโอโล สวิทซ์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ 2532 00103
044001134 โชว์นันท์ แสงแห่งธรรม สวิทซิงเพาเวอร์ซัพพลายความถี่สูงโดยใช้มอสเฟต 2534 01319
044000927 ธรรมนูญ กุลศิโรรัตน์ สัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ำเปิดที่ดาดผิวด้วยคอนกรีต ROUGHNESS COEFFICIENT OFR OPEN CHANNEL WITH CONCRETE LINING 2532 01620
044001524 วัชรพงษ์ ทองจันทึก สายพานลำเลียง ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2540 02597
044001813 นิรชา อยู่วิจิตร์ สายอากาศคอนเนอร์รีเฟลกเตอร์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกข่ายสายระบบ NMT 470 MHz 2546 03022
044001624 อานนท์ ศิโรรัตน์ สายอากาศคอนเนอร์รีเฟลกเตอร์สำหรับระบบเซลลูลาร์ 800 MHz 2543 02771
044001897 ชัชวาล ผายตะคุ สายอากาศไดโพลแบบห่วง 2.4 GHz 2547 03082
044001569 สุริยา คำมณี สายอากาศแบบฮอร์นรูปปิรามิดความถี่ 10 GHz 2541 02881
044001641 ต่อตระกูล สำรองกิจ สายอากาศปิรามิดัลฮอร์น ย่านความถี่ C 2544 02789
044001078 สุกิจ วิบูลผล สายอากาศไมโครสตริบ 2534 00197
044001625 พละพล ไทยบรรเทิง สายอากาศไมโครสตริป 5.8 GHz แบบ 1x4 อาเรย์ ควบคุมบีมได้ 2543 02772
044001814 เปรม แดงรัตนวงศ์ สายอากาศไมโครสตริปแบบแอคทีฟที่มีสัญญาณรบกวนต่ำ 2546 03023
044001525 บัณฑิตย์ นัยน์พาณิช สายอากาศไมโครสตริปย่านความถี่ 2 GHz 2540 02598
044000586 วันชัย มณีโชติ สื่อการสอนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอิน-ไลน์และหัวฉีด 2529 02115
044000112 สัมฤทธิ์ ชูเชิด สื่อการสอนระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน = Gasoline fuel injection system of teaching media 2533 01790
044000113 สัมฤทธิ์ ชูเชิด สื่อการสอนระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน = Gasoline fuel injection system of teaching media 2533 01790
044000600 ประสิทธิ สงวนเผ่า สื่อการสอนวิชา Mechanics of Machinery 2531 02124
044000928 ธีระพัฒน์ เหง้าเทศ เสถียรภาพความลาดของสระน้ำเมื่อปูด้วยแผ่นคอนกรีต รพช. = Slope Stability for pond with I.C.B.P.Lining 2532 02228
044000591 อนันต์ คำเป็ง แสงสาธิตระบบจุดระเบิด 2530 02120
044001447 มงคล ทั่งทอง หน้ากากฟอกอากาศสำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 2539 02366
044001448 เจริญลักษณ์ แป้งคุณญาติ หมวกจราจรกรองมลพิษ 2539 02367
044000193 พงษ์เทพ ดวงจินดา หม้อน้ำระบบไฟฟ้า = Electric Heater Boiler 2534 01967
044000194 พงษ์เทพ ดวงจินดา หม้อน้ำระบบไฟฟ้า = Electric Heater Boiler 2534 01967
044001198 ไพฑูรย์ หาญฐาปนาวงศ์ หม้อแปลงทดสอบแบบเทสลา 2535 01098
044001626 ยุทธนา รักเสรีพิทักษ์ หม้อแปลงเฟสชิฟท์ 3x12 ขดลวด 2543 02773
044001540 เสกสรร บุญศรี หม้อแปลงไฟฟ้าจากลายปรินท์เพื่อใช้ในวงจร DC CONVERTER 2541 02852
044001657 ประวิทย์ ใยสุวงษ์ หม้อแปลงแรงดันสูงความถี่สูง 200 KV 2544 02805
044001750 อดิสร พรเลิศ หม้อแปลงแรงดันสูงและความถี่สูง 400 กิโลโวล์ต 200 กิโลเฮิร์ต 2545 02960