ทางหลวง : มีความหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2515 หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดินใต้หรือเหนือพื้นดิน ใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟให้หมายความรวมถึงที่ดินและพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องแสดงสัญญาณเรือสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถและอาคาร หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทาง บรรดาที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางนั้นด้วย
 

หน้าหลัก
ประวัติ ผศ.นิรชร พึ่งแดง
ตำราด้านวิศวกรรมโยธา
Highway Engineering
Highway Materials Testing
บทความและข้อมูล
ภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์วิศวกรรม
เว็บไซต์แหล่งงาน
 การทดสอบวัสดุการทาง [04-130-402]  


ผลิตภัณฑ์และบริการของทิปโก้ [TIPCO Asphalt]
สินค้า
  ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย สำหรับงานทาง
แอสฟัลต์ซีเมนต์
คัตแบกแอสฟัลต์
แอสฟัลต์อิมัลชัน
โมดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน
แอสฟัลต์คุณภาพพิเศษ
  ผลิตภัณฑ์พิเศษ
ยางมะตอยผสมสำเร็จ
วัสดุยารอยต่อคอนกรีต
น้ำยารองพื้นวัสดุยารอยต่อ
วัสดุยารอยต่อคอนกรีต
วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบทนน้ำมันเชื้อเพลิง
แอสฟัลต์สำหรับรอยต่อสะพานคอนกรีต
การนำไปใช้งาน
  การเตรียมพื้นทาง
ไพรมโคท
แทคโคท
  การฉาบผิวทาง
เซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว หรือ ชิพซีล
เซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น
สเลอรี่ซีล
สเลอรี่ซีลสี
เคพซีล
พาราสเลอรี่ซีล
พาราเคพซีล
  การก่อสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
Stone Mastic Asphalt (SMA)
Jet-Fuel Resistant Hot Mix Asphalt
พอรัสแอสฟัลต์
Ultra Thin Friction Course
การบริการ
โปรแกรมการบริการลูกค้า
การบริการจัดส่ง
คำนวณการใช้สินค้า

วัสดุก่อสร้าง
เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างงานคอนกรีตสมัยใหม่ : การใช้เถ้าลอยจากถ่านหิน (Coal Fly Ash Usage)
บทความน่าสนใจ
การนำดินขี้เลนนากุ้งมาใช้ประโยชน์ในด้านวิศวกรรมโยธา
Recycled Roadways
Utilization of Recycled Materials in Illinois Highway Construction
Foamed Recycled Asphalt Pavement
นิทรรศการผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ของทิปโก้ 17 ก.พ.47
การรับมอบรูปจำลอง (Mock Up) ของงานผิวทางแอสฟัลต์ 18 ก.ย.46
วัสดุแอสฟัลต์และการลาดแอสฟัลต์
ประเภทของผิวทาง
ผิวทาง Cape Seal
ผิวทาง Surface Treatment

ข้อมูลน่าสนใจ
รูปถ่ายโรงผสมแบบต่างๆ [Plant Photo]
Asphalt Fixed Plant
หลักการและอัตราค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. 2546 [กรมทางหลวง]
ระยะเวลาบริการการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ [กรมทางหลวง]
Geogrid [Earth Reinforcement for High Embankment]
Geogrid SSI Cover Slope Face
แผนที่ข้อมูลทางธรณีวิทยา จ.เชียงใหม่ [Chiangmai Geology Data Map]
สูตรการคำนวณใช้งานปูนซีเมนต์

* ข้อมูลประกอบเอกสารส่วนที่เป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน

 Legend  Acrobat Word, Excel,Text PowerPoint Zip Image
 Assist. Prof. Nirachorn Puengdaeng : Deptartment of Civil , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 CopyRight © 1997-2006 by Nirachorn Puengdaeng, All Rights Reserved.® , Please Contact E-mail : nirachorn@rmutt.ac.th
Power by Sanambin DeSign