ทางหลวง : มีความหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2515 หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดินใต้หรือเหนือพื้นดิน ใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟให้หมายความรวมถึงที่ดินและพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องแสดงสัญญาณเรือสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถและอาคาร หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทาง บรรดาที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางนั้นด้วย
 

หน้าหลัก
ประวัติ ผศ.นิรชร พึ่งแดง
ตำราด้านวิศวกรรมโยธา
Highway Engineering
วิศวกรรมการทาง
สื่อการสอนนักศึกษา
รายชื่อเว็บไซต์คมนาคม
แบบทดสอบ ชุดที่ 1
แบบทดสอบ ชุดที่ 2
ผลงานของนักศึกษา
ทางหลวง
ทางหลวง
ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก
ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก
คนเดินเท้า
คนเดินเท้า
รถไฟ
ป้ายจราจร
ป้ายจราจร
เครื่องหมายจราจร+ป้ายจราจร
เครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจร
สัญญาณไฟจราจร
เครื่องมือสำรวจปริมาณจราจร
เครื่องตรวจจับความเร็ว
เครื่องตรวจจับความเร็ว
การสำรวจแนวทางและแนวลำน้ำ
อาคารระบายน้ำตามแนวขวาง
อาคารระบายน้ำตามแนวยาว
อาคารระบายน้ำตามแนวยาว
สะพาน
Highway Materials Testing
บทความและข้อมูล
ภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์วิศวกรรม
เว็บไซต์แหล่งงาน
 วิศวกรรมการทาง [04-130-301]  


รางวัลชมเชยการประกวดสื่อการเรียนการสอน IT ครั้งที่ 2
เนื้อหาเสริมหลักสูตร ประเภท ON-LINE

ควรปรับความละเอียดของจอภาพที่ 800x600

ข้อมูลและภาพถ่ายจากรายงานของนักศึกษา
ทางเดินมีร่มเงา

สัญญาณควบคุมการจราจร
บทความน่าสนใจ
การใช้โปรแกรม U.S. Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) ในการประเมินความปลอดภัยของทางหลวงสองช่องทางนอกเมือง
เทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าด้วยระบบ Earth Pressure Balance (E.P.B.)
การเปรียบเทียบหน่วยแรงที่เกิดในโครงสร้างสะพานส่วนบน เนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกพ่วงไทยกับรถบรรทุก HS20-44
นิทรรศการงานทาง กรมทางหลวง 1 เม.ย.46
Para Slurry Seal
โครงการทางหลวงเอเชียในประเทศไทย
โครงข่ายทางหลวงอาเชียน
ข้อกำหนดการออกแบบทางหลวง [กรมทางหลวง]
Lampang - Lamphun Route No. 11
ขั้นตอนการออกแบบทาง [กรมทางหลวง]
หลักเกณฑ์การสำรวจและออกแบบทางหลวงชนบท
แนวทางการบริหารดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน

ข้อมูลน่าสนใจ
Appian Way (Roman Road)
Macadam Road
เส้นทางรถไฟในประเทศไทย
ป้ายจราจรบนทางหลวง [กรมทางหลวง]ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร [Cleanozone Traffic (Thailand) Co.,Ltd.]
รูปถ่ายสะพานแบบต่างๆ [Bridge Photo]
Concrete Bridge
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
Diamond Interchange Layout

แผนที่รวมโครงการขนส่ง กทม./ปริมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport)

* ข้อมูลประกอบเอกสารส่วนที่เป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน

 Legend  Acrobat Word, Excel,Text PowerPoint Zip Image
 Assist. Prof. Nirachorn Puengdaeng : Deptartment of Civil , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 CopyRight © 1997-2006 by Nirachorn Puengdaeng, All Rights Reserved.® , Please Contact E-mail : nirachorn@rmutt.ac.th
Power by Sanambin DeSign